Slovak Liaison Office for Research and Development in Brussels

ERA PORTAL SLOVAKIA

V4 training for project managers

Kancelária SLORD spolu s partnermi organizuje pravidelný medzinárodný tréning zameraný na rozvoj zručností podporného personálu vo výskume s názvom V4 Training for Research Project Managers.

Školenie sa koná od roku 2017 vždy dvakrát ročne v Bruseli, a to v termínoch:

 • marec-apríl (jarná edícia)
 • október-november (jesenná edícia)

Organizácia prebieha v rámci spolupráce V4 Research & Innovation in Brussels, ktorá združuje bruselské styčné kancelárie pre výskum a inovácie krajín Vyšehradskej štvorky. 

Pre koho je tréning určený?

Je určený zamestnancom a zamestnankyniam verejných ako aj súkromných organizácií, ktorí sa venujú podpore výskumu a inovácií. Ide najmä o pracovné pozície ako sú projektoví mažéri a manžérky, administrátori a administrátorky výskumu, koordinátori a koordinátorky projektov, referenti a referentky projektových oddelení, centier transferu technológií a pod.

Tréning nie je určený pre individuálnych výskumníkov a výskumníčky.

Čo je cieľom tréningu?

Školenie má účastníkom a účastníčkam pomôcť:

 • lepšie sa orientovať v politikách EÚ v oblasti výskumu a inovácií
 • porozumieť ich vplyvu na projekty programu Horizont Európa
 • nadviazať nové kontakty
 • rozvíjať networkingové zručnosti
 • zdieľať príklady dobrej praxe projektového manažmentu
Program

Je spravidla 3-dňový, v anglickom jazyku a zahŕňa:

 • prezentácie v podaní rečníkov a rečníčok z organizácií Európskej komisie
 • prezentácie ďalších expertov a expertiek z praxe
 • interaktívne aktivity

Programy minulých edícií si môžete pozrieť v časti Dokumenty na stiahnutie.

Kto hradí náklady?

Samotný tréning poskytujeme bezplatne. Podmienkou je aktívna účasť na všetkých dňoch školenia.

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia účastníka/účastníčky.

Ako sa prihlásiť?

Kapacita tréningu je 35 miest – 7 pre každú krajinu Vyšehradskej štvorky a 7 spoločne pre účastníkov a účastníčky z iných európskych krajín.

Uchádzači a uchádzačky zo slovenských organizácií sa naň môžu prihlásiť na základe výzvy zverejnenej na našej stránke. Prihláška sa podáva formou online dotazníka so základnými údajmi o pracovných skúsenostiach a motivácii.

Výberový proces je momentálne UZAVRETÝ. Prihlasovanie na jarnú edíciu 2024 otvoríme čoskoro.

Výberový proces:

Čo od vás očakávame?

 • základné poznatky o rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie
 • aspoň prvotné skúsenosti s ich fungovaním
 • záujem o rozvoj svojich zručností
 • jasný zámer vašej organizácie aktívne participovať v programe Horizont Európa alebo predchádzajúca skúsenosť s účasťou v niektorom rámcovom programe (Horizon Europe, H2020, prípadne FP7) a ambícia zvýšiť svoje šance na úspech.

Podmienky prihlásenia do výzvy

 • Uchádzač/uchádzačka musí byť zamestnaný/á vo verejnej alebo súkromnej inštitúcii s výskumno-inovačnou pôsobnosťou so sídlom na Slovensku
 • Tá istá osoba sa môže tréningu zúčastniť len raz za obdobie jedného rámcového programu (Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie)

Hodnotenie

Kancelária SLORD si vyhradzuje právo výberu uchádzačov/uchádzačiek. Výber sa uskutoční na základe informácií a motivácie uvedených v prihláške. Prihlášky posudzujem z hľadiska cieľového profilu účastníkov/účastníčok a s ohľadom na náš cieľ poskytnúť túto príležitosť čo najrozmanitejšej skupine osôb a inštitúcií.

V prípade, že počet kvalitných prihlášok prevýši počet voľných miest, vyberieme maximálne jedného záujemcu/záujemkyňu za organizáciu. V takomto prípade tiež uplatníme pravidlo minimálne 50-percentného zastúpenia organizácií z verejného sektora.

 

Kontaktná osoba

Zuzana Černáková (zuzana.cernakova @ cvtisr.sk)