Slovak Liaison Office for Research and Development in Brussels

ERA PORTAL SLOVAKIA

V4 training for project managers

Kancelária SLORD spolu s partnermi organizuje pravidelný medzinárodný tréning zameraný na rozvoj zručností podporného personálu vo výskume s názvom V4 Training for Research Project Managers.

Školenie sa koná od roku 2017 vždy dvakrát ročne v Bruseli, a to v termínoch:

Organizácia prebieha v rámci spolupráce V4 Research & Innovation in Brussels, ktorá združuje bruselské styčné kancelárie pre výskum a inovácie krajín Vyšehradskej štvorky. 

Pre koho je tréning určený?

Je určený zamestnancom a zamestnankyniam verejných ako aj súkromných organizácií, ktorí sa venujú podpore výskumu a inovácií. Ide najmä o pracovné pozície ako sú projektoví mažéri a manžérky, administrátori a administrátorky výskumu, koordinátori a koordinátorky projektov, referenti a referentky projektových oddelení, centier transferu technológií a pod.

Tréning nie je určený pre individuálnych výskumníkov a výskumníčky.

Čo je cieľom tréningu?

Školenie má účastníkom a účastníčkam pomôcť:

Program

Je spravidla 3-dňový, v anglickom jazyku a zahŕňa:

Programy minulých edícií si môžete pozrieť v časti Dokumenty na stiahnutie.

Kto hradí náklady?

Samotný tréning poskytujeme bezplatne. Podmienkou je aktívna účasť na všetkých dňoch školenia.

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia účastníka/účastníčky.

Ako sa prihlásiť?

Kapacita tréningu je 35 miest – 7 pre každú krajinu Vyšehradskej štvorky a 7 spoločne pre účastníkov a účastníčky z iných európskych krajín.

Uchádzači a uchádzačky zo slovenských organizácií sa naň môžu prihlásiť na základe výzvy zverejnenej na našej stránke. Prihláška sa podáva formou online dotazníka so základnými údajmi o pracovných skúsenostiach a motivácii.

Výberový proces je momentálne UZAVRETÝ. Prihlasovanie na jarnú edíciu 2024 otvoríme čoskoro.

Výberový proces:

Čo od vás očakávame?

Podmienky prihlásenia do výzvy

Hodnotenie

Kancelária SLORD si vyhradzuje právo výberu uchádzačov/uchádzačiek. Výber sa uskutoční na základe informácií a motivácie uvedených v prihláške. Prihlášky posudzujem z hľadiska cieľového profilu účastníkov/účastníčok a s ohľadom na náš cieľ poskytnúť túto príležitosť čo najrozmanitejšej skupine osôb a inštitúcií.

V prípade, že počet kvalitných prihlášok prevýši počet voľných miest, vyberieme maximálne jedného záujemcu/záujemkyňu za organizáciu. V takomto prípade tiež uplatníme pravidlo minimálne 50-percentného zastúpenia organizácií z verejného sektora.

 

Kontaktná osoba

Zuzana Černáková (zuzana.cernakova @ cvtisr.sk)