Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prehľad služieb

Pre úspešnú participáciu v programoch a iniciatívach EÚ je potrebné byť v obraze. Ako sa však vyznať v mori informácií?

V kanceláriI SLORD denne monitorujeme, filtrujeme a spracúvavame nové informácie o vývoji politík EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Zameriavame sa najmä na výhľad do budúcnosti, ktorý spočíva v informovaní napríklad o nových stratégiách či akčných plánoch EÚ, nových možnostiach medzinárodnej spolupráce a financovania, ale nevynechávame ani informácie o implementácii existujúcich nástrojov a aktuálne grantových príležitostiach, prioritne o programe Horizont Európa.

Informácie získavame z veľkého počtu verejne dostupných zdrojov, akými sú najmä:

 • tlačové správy Európskej komisie, jej výkonných agentúr, či ostatných inštitúcií EÚ, 
 • správy spravodajských portálov,
 • aktuality európskych partnerstiev či iných európskych sietí alebo projektov,
 • správy partnerských organizácií a pod.

Dôležité informácie získavame aj na základe našej účasti na verejných podujatiach v Bruseli a participáciou v pracovných skupinách siete IGLO, programových výboroch Horizont Európa či ďalších expertných skupinách.

Ako využiť túto službu?

 1. Web: pravidelne sledujte nové aktuality, podujatia a odporúčania na webstránke www.slord.sk  
 2. Newsletter: prihláste sa na odber a získajte prehľad najdôležitejších informácií za uplynulý mesiac, ako aj upozornenia na dôležité novinky a udalosti;
 3. Facebook: pridajte sa k viac ako 1000 sledovateľom našej stránky na Facebooku a nájdite si naše príspevky na nástenke;
 4. LinkedIn: pridajte sa k našej rastúcej komunite a buďte informovaní o našich článkoch;

Sieť ProEurópa: ak ste prorektor/ka slovenskej vysokej školy a ešte nie ste v tejto nami koordinovanej sieti, pridajte sa!

Máte konkrétny zámer a hľadáte podporu? V kancelárii SLORD poskytujeme aj individuálne konzultácie. 

Naše konzultácie sú poskytované v súčinnosti s národnými kontaktnými bodmi pre program Horizont Európa a ich zameranie je mierne odlišné. 

Národné kontaktné body (NCP) Vám poskytnú praktické poradenstvo k účasti v programe Horizont Európa, či už aktuálne len zvažujete svoju účasť v programe Horizont Európa, ale aj ak ste už rozhodnutí projektový návrh vypracovať a podať alebo ste už získali financovanie a projekt implementujete. Zamestnanci Vám môžu sprostredkovať aj  služby pre-screeningu projektových návrhov, mentoringu externými odborníkmi či služby hľadania partnerov.

Kancelária SLORD sa zameriava najmä na konzultácie k využívaniu svojich ponúkaných služieb. Naše konzultácie nie sú určené na pomoc pri písaní projektového návrhu alebo implementáciu samotných projektov, s čím sa je potrebné obrátiť na národné kontaktné body.

Konzultáciu s nami špeciálne odporúčame, ak ste už absolvovali prvú konzultáciu s národným kontaktným bodom v oblasti alebo oblastiach programu Horizont Európa, v ktorej pôsobíte a zároveň si želáte:

 • rozšíriť svoj prehľad o dianí v oblasti výskumu a inovácií na európskej úrovni, s dôrazom na politický vývoj;
 • pomôcť s prepojením na zahraničných partnerov (sekcia 3);
 • zviditeľniť sa v medzinárodnom prostredí (sekcia 4);
 • získať informácie o iných programoch EÚ, ktoré by mohli byť relevantné pre Vašu činnosť.

 

Ako využiť túto službu?

 1. Položte otázku: Ak hľadáte konkrétny typ informácií, napíšte nám e-mailom otázku, prípadne prosbu o vypracovanie prehľadu;
 2. Rezervujte si konzultáciu: Napíšte nám na slord@cvtisr.sk. Pokiaľ sa konzultácia týka konkrétnej oblasti programu Horizont Európa, môžete priamo osloviť zamestnanca, ktorý sa danej oblasti venuje; 

Konzultácia sa uskutoční prostredníctvom videohovoru a pokiaľ by ste sa nachádzali v Bruseli, radi Vás stretneme aj osobne.

Medzinárodná spolupráca vo výskume je často o hľadaní vhodných partnerov do konzorciálnych projektov. Atraktívny partner musí byť predovšetkým spoľahlivý, viditeľný a ponúkať kvalitnú expertízu.

Pokiaľ si želáte rozvíjať svoj výskum v medzinárodnom konzorciu a snažíte sa o rozvíjanie svojej siete kontaktov, môžeme Vám pomôcť.

Ako využiť túto službu?

 • Rozšírime Vašu ponuku spolupráce
  • pošlite nám vypracovaný dokument “partner search” na základe nášho /link/ alebo vlastného modelu, a my ho rozšírime cez sieť IGLO a na konkrétne organizácie relevantné Vášmu záujmu, pokiaľ sa nachádzajú v našej sieti kontaktov;
 • Spoločne zorganizujeme networkingové podujatie na mieru v Bruseli alebo online
  • zastupujete výskumnú organizáciu? Prejavte záujem o organizáciu na mieru šitého brokerage/networkingového podujatia. Z kapacitných a organizačných dôvodov sa je na organizácii potrebné dohodnúť v čo najväčšom časovom predstihu, ideálne ku koncu roka predchádzajúcemu roku, v ktorom sa má podujatie uskutočniť, a zároveň najmenej 6 mesiacov vopred. Konanie podujatia podlieha dostupnosti kapacít zamestnancov kancelárie;
 • Pomôžeme zorganizovať bilaterálne/multilaterálne stretnutie v Bruseli
  • našli ste si organizáciu, s ktorou sa chcete skontaktovať s pôsobiskom/zastúpením v Bruseli? Pomôžeme Vám s oslovením a/alebo poskytneme zázemie v našich priestoroch (pozri aj Sekcia 6);
 • Zastúpime Vás na brokerage podujatí v Bruseli
  • našli ste si zaujímavé fyzické brokerage podujatie s miestom konania v Bruseli, ale nemôžete vycestovať? Poproste nás o zastúpenie na tomto podujatía a poskytnite nám čo najviac podkladov o expertíze, ktorú ponúkate;

 

Ako využiť túto službu?

V kancelárii SLORD prispievame k budovaniu zručností podporného personálu vo výskume, ku ktorému sa radia najmä osoby pracujúce na pozíciách vedúcich oddelení podpory projektov, projektových manažérov, administrátorov či poradcov. Tieto kategórie profesií považujeme za kľúčové v procese podpory vedecko-výskumných pracovníkov a pracovníčok. Tým tak má zostať viac času na vykonávanie svojej kreatívnej výskumnej činnosti namiesto vykonávania úloh spojených s vyhľadávaním grantových príležitostí alebo podávaním a administratívnym riadením projektov.

Je 3-dňové medzinárodné školenie s miestom konania v Bruseli zamerané na zručnosti podporného personálu vo výskume. Školenie organizujeme v spolupráci s partnerskými kanceláriami krajín Vyšehradskej štvorky.

Školenie rozvíja schopnosť orientovať sa v politikách EÚ v oblasti výskumu a inovácií, schopnosť porozumieť ich vplyvu na projekty programu Horizont Európa a v neposlednom rade aj zručnosti networkingu a sebaprezentácie. Je ponúkané 35 osobám, pričom pre účastníkov a účastníčky zo Slovenska je typicky vyhradená ⅕ miest. ⅕ miest obsadzujú účastníci z krajín mimo V4, čo posilňuje zdieľanie vedomostí a nadväzovanie kontaktov naprieč Európou.

Školenie sa koná 2x ročne:

 • jarná edícia (marec-apríl)
 • jesenná edícia (október-november)

 

Ako využiť túto službu?

Účastníkov a účastníčky zo Slovenska vyberáme pomocou otvorenej kompetitívnej výzvy na prejavenie záujmu. Sledujte našu webstránku, newsletter, prípadne sociálne siete, kde sa o nej včas dozviete a získate odkaz na prihlasovací formulár. 

Vďaka našim príležitostiam stáží študenti a študentky od II. stupňa vysokoškolského štúdia získavajú prvý kontakt s oblasťou výskumu, vývoja a inovácií. Okrem cennej skúsenosti s prácou v medzinárodnom prostredí Bruselu si odnášajú aj dôležité vedomosti o problematike účasti Slovenska v medzinárodnej spolupráci vo výskume a špecificky v rámci programu Horizont Európa. Našim cieľom je podnecovať záujem mladých a perspektívnych ľudí o prácu v tomto sektore.

Vďaka našej novej iniciatíve odborných pobytov môžu zamestnanci a zamestnankyne slovenských vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií absolvovať dočasný pobyt v našej kancelárii. Svoju prítomnosť môžu vyslané osoby využiť na oboznámenie sa s našou činnosťou, spoznanie medzinárodného prostredia Bruselu a obohatenie svojich znalostí, skúseností a kontaktov.

Viac informácií nájdete v sekcii Stáže a odborné pobyty.

Ako využiť túto službu?

 1. Online propagácia: zašlite nám informácie o Vašom úspechu alebo dôležitých aktivitách  a my ich rozšírime cez našu webstránku a sociálnu sieť Twitter. Priložte predpripravené materiály/tlačové správy/odkazy na príspevky na sociálnych médiách ideálne v anglickom, prípadne slovenskom jazyku;
 2. Vystúpenie na odbornej konferencii: želáte si zviditeľniť svoju výskumnú organizáciu a svoju experízu? Prejavte záujem o vystúpenie na budúcich nami organizovaných konferenciách alebo workshopoch v Bruseli. Napíšte nám na slord@cvtisr.sk a popíšte konkrétnu oblasť, v ktorej ponúkate expertízu. My si vás zaradíme do databázy záujemcov a v prípade vhodnej príležitosti Vás budeme môcť osloviť;
 3. Vystúpenie na popularizačnej prednáške “Science Evening”: Science Evening je tradičné podujatie pozostávajúce z prednášky úspešnej slovenskej vedkyne alebo vedca. Je ponúkané vo formáte približne 1 hod. a spojené s čašou vína alebo malou recepciou. Publikum je zväčša nevedecké, z prostredia Bruselu, a preto očakávame prezentáciu Vášho výskumu popularizačnou formou. Napíšte nám na slord@cvtisr.sk a spomeňte konkrétnu tému týkajúcu sa Vašej výskumnej činnosti, ktorú by ste chceli prezentovať. My si vás zaradíme do databázy záujemcov a v prípade vhodnej príležitosti Vás budeme môcť osloviť;

Pozvaným rečníčkam a rečníkom ponúkame preplatenie cestovných a ubytovacích nákladov formou zahraničnej pracovnej cesty z prostriedkov CVTI SR.

Prenájom zasadacích priestorov v Bruseli môže byť drahou položkou. Kancelária SLORD preto ponúka možnosť bezplatne využiť jej zasadacie priestory na organizáciu vlastných stretnutí.

Tento benefit je určený organizáciám alebo jednotlivcom pôsobiacim na Slovensku v oblasti výskumu a inovácií, bez ohľadu na sektor alebo národnosť, a ich partnerom. 

Priestory sú situované v budove Nordic House, na adrese Rue du Luxembourg 3, Brusel.

Viac detailov nájdete v samostatnom informačnom materiáli. 

Ako využiť túto službu?

Zasadacie priestory sú zdieľané, preto si ich prosím u nás v čo najväčšom časovom predstihu zarezervujte na adrese slord@cvtisr.sk. Pri rezervácii spomeňte želaný dátum, čas a počet osôb.