Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Programy EÚ relevantné pre výskum, vývoj a inovácie v období rokov 2021 – 2027

Horizont Európa (Horizon Europe) je v súčasnosti najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty z oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii v programovom období 2021-2027.

Prejsť na samostatnú sekciu o programe Horizont Európa


Program COST

Program COST je súčasťou programu Horizont Európa v rámci oblasti „Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti“.

COST alebo Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (European Cooperation in Science and Technology, COST) je nástroj na vytváranie výskumných sietí s názvom COST Actions. Výskumní pracovníci si môžu vytvoriť sieť na základe svojich vlastných výskumných záujmov a nápadov predložením návrhu v akejkoľvek vedeckej oblasti do otvorenej výzvy COST. Tieto siete ponúkajú otvorený priestor pre spoluprácu medzi vedcami v celej Európe aj mimo nej.

Pre koho je program vhodný? Výskumníci a inovátori z univerzít, verejných a súkromných výskumných organizácií, mimovládnych organizácií, priemyslu a malých a stredných podnikov.

Národný kontaktný bod:

Kvetoslava Papanová

Národná kancelária Horizontu, Centrum vedecko-technických informácií SR

NCP pre oblasť „Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti“ programu Horizont Európa

+421 917 733 509 | kvetoslava.papanova@cvtisr.sk

Viac informácií:

 

Erasmus+ je program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Z jeho rozpočtu sa financujú projekty vzdelávacej mobility a cezhraničnej spolupráce. Kladie silný dôraz na sociálnu inklúziu, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Tento unikátny program v súčasnosti pokrýva všetky sektory vzdelávania a odbornej prípravy. Európania ho považujú za tretí najpozitívnejší úspech EÚ hneď po voľnom pohybe a mieri.

Pre koho je program vhodný? Organizácie a inštitúcie pôsobiace v oblasti vzdelávania (predovšetkým vysoké školy, stredné školy), školiacich aktivít, mládeže a športu. Niektoré aktivity v oblasti mládeže sú vhodné aj pre skupiny jednotlivcov.

Program spravuje Výkonná agentúra Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Národný kontaktný bod:

Národná agentúra programu Erasmus+ (SAAIC)

+421 2 209 222 01 | erasmusplus@saaic.sk

Slovenský inštitút mládeže (IUVENTA)

+421 2 592 963 24 | erasmusplus@iuventa.sk

Viac informácií:

 

Program Digitálna Európa (Digital Europe) je nový program EÚ zameraný na sprístupnenie digitálnych technológií podnikom, občanom a verejnej správe. Realizuje sa v programovom období 2021 – 2027.

Program Digitálna Európa poskytuje granty projektom v piatich kľúčových oblastiach:

 1. superpočítače,
 2. umelá inteligencia,
 3. kybernetická bezpečnosť,
 4. pokročilé digitálne zručnosti a 
 5. zabezpečenie širokého využívania digitálnych technológií v celom hospodárstve a spoločnosti, a to aj prostredníctvom digitálnych inovačných centier (Digital Innovation Hubs).

Pre koho je program vhodný? Malé a stredné podniky, veľké podniky, univerzity, verejné a súkromné výskumné organizácie, vládne úrady, mestá, združenia a mimovládne organizácie.

Program spravuje Výkonná agentúra Európskej komisie pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA).

Národný kontaktný bodMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

 

Kontaktná osoba

Marek Tóth

Odbor priamo riadených programov EÚ a digitálnych infraštruktúr

Sekcia digitálnej agendy MIRRI SR

Westend Court, Dúbravská cesta 4, Bratislava

+421 2 2092 8210 | marek.toth@vicepremier.gov.sk 

Viac informácií:

 

Program EU4Health je ambiciózny program financovania na roky 2021 – 2027, ktorý reaguje na pandémiu ochorenia COVID-19. Nový program EU4Health presahuje rámec reakcie na krízy s cieľom riešiť odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti v EÚ.

Program má 4 hlavné ciele:

 1. zlepšiť a podporiť zdravie v Únii;
 2. riešiť cezhraničné ohrozenia zdravia;
 3. zlepšiť kvalitu liekov, zdravotníckych pomôcok a výrobkov súvisiacich s krízou;
 4. posilniť systémy zdravotnej starostlivosti, zvýšiť ich odolnosť a zefektívniť využívanie zdrojov.

Pre koho je program vhodný? Malé a stredné podniky, veľké podniky, univerzity, verejné a súkromné výskumné organizácie, vládne úrady, mestá, združenia a mimovládne organizácie.

Program spravuje Výkonná agentúra Európskej komisie pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA).

Národný kontaktný bodMinisterstvo zdravotníctva SR

 

Kontaktná osoba:

Zuzana Matloňová

Oddelenie implementácie medzinárodných projektov a medzinárodných politík

Sekcia európskych programov a projektov MZ SR

+421 2 59 373 308 | zuzana.matlonova@health.gov.sk

Viac informácií:

Kreatívna Európa (Creative Europe) je hlavným programom Európskej komisie na podporu kultúry a audiovizuálneho sektora. Program sa skladá z 3 zložiek:

 1. Kultúra;
 2. Médiá;
 3. Medzisektorový program;

 

Medzi hlavné ciele programu patrí:

 • chrániť, rozvíjať a podporovať európsku kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a dedičstvo;
 • zvýšiť konkurencieschopnosť a hospodársky potenciál kultúrnych a kreatívnych odvetví, najmä audiovizuálneho sektora.

Pre koho je program vhodný? Organizácie pôsobiace v oblasti rozvoja, propagácie a distribúcie filmov a audiovizuálnych diel, organizácie a profesionáli v oblasti hudby, literatúry, architektúry, dizajnu a kultúrneho dedičstva, spravodajské médiá.

Program spravuje Výkonná agentúra Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Národný kontaktný bod: Creative Europe Desk Slovensko.

Viac informácií:

LIFE je hlavným programom Európskej únie v oblasti prírody, ochrany biodiverzity a boja proti zmene klímy. V programovom období 2021 – 2027 sa program LIFE skladá zo 4 podprogramov:

 1. Podprogram: Príroda a biodiverzita
 2. Podprogram: Obehová ekonomika a kvalita života
 3. Podprogram: Zmieňovanie a adaptácia na zmenu klímy
 4. Podprogram: Prechod na čistú energiu

 

Pre koho je program vhodný? Malé a stredné podniky, veľké podniky, univerzity, verejné a súkromné výskumné organizácie, vládne úrady, mestá, združenia a mimovládne organizácie.

Program spravuje Výkonná agentúra Európskej komisie pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

Národný kontaktný bod: Ministerstvo životného prostredia SR.

Kontaktné osoby:

Elena Molnárová

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Ministerstvo životného prostredia SR

+421 906 314 266 | elena.molnarova@enviro.gov.sk

Denis Knotka

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Ministerstvo životného prostredia SR

+421 906 314 245 | denis.knotka@enviro.gov.sk

Viac informácií:

 

Inovačný fond (Innovation Fund) je jedným z najväčších svetových programov financovania demonštrácie inovatívnych nízkouhlíkových technológií.

Medzi cieľe Inovačného fondu patrí:

 • vytvárať finančné stimuly pre projekty, ktoré investujú do novej generácie technológií potrebných pre prechod EÚ na nízkouhlíkové hospodárstvo;
 • podporovať rast a konkurencieschopnosť tým, že umožní spoločnostiam EÚ získať priekopnícku pozíciu v nových technológiách;
 • podporovať inovatívne nízkouhlíkové technológie vo všetkých členských štátoch pri ich zavádzaní a uvádzaní na trh.

Pre koho je program vhodný? Malé a stredné podniky, veľké podniky, univerzity, verejné a súkromné výskumné organizácie, vládne úrady.

Program spravuje Výkonná agentúra Európskej komisie pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

Národný kontaktný bodMinisterstvo životného prostredia SR.

Kontaktná osoba:

Zuzana Šturdíková

Ministerstvo životného prostredia SR

+421 2 5956 2582 | zuzana.sturdikova@enviro.gov.sk

Viac informácií:

 

Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility, CEF) je kľúčovým nástrojom financovania EÚ na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti prostredníctvom cielených investícií do infraštruktúry na európskej úrovni.

Program sa skladá z troch zložiek:

 1. CEF Energy;
 2. CEF Transport;
 3. CEF Digital;

 

Zložky CEF Energy a CEF Transport spravuje Výkonná agentúra Európskej komisie pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) a zložku CEF Digital spravuje Výkonná agentúra Európskej komisie pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA).

Pre koho je program vhodný? Malé a stredné podniky, veľké podniky, univerzity, verejné a súkromné výskumné organizácie, vládne úrady, mestá, združenia a mimovládne organizácie.

Národný kontaktný bod

 • CEF Energy: Ministerstvo hospodárstva SR.
 • CEF Transport: Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
 • CEF Telecom: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Viac informácií:

 

InvestEU je program zjednocujúci viaceré európske finančné nástroje na podporu investícií v EÚ. Spája Európsky fond pre strategické investície (EFSI) a 13 ďalších finančných nástrojov.

Skladá sa zo zložiek:

 1. Fond InvestEU
 2. Poradenské centrum InvestEU
 3. Portál InvestEU

 

Program InvestEU podporuje 4 hlavné segmenty: 1. Udržateľná infraštruktúra, 2. Výskum, inovácie a digitalizácia, 3. Malé a stredné podniky (MSP), 4. Sociálne investície a zručnosti.

Pre koho je program vhodný? Malé a stredné podniky, veľké podniky, univerzity, verejné a súkromné výskumné organizácie, vládne úrady, mestá, združenia a mimovládne organizácie.

Viac informácií:

 

Vesmírny program Európskej únie (European Space Programme) spája všetky existujúce a nové aktivity EÚ v oblasti vesmíru do jedného integrovaného programu. Hlavným cieľom programu je zabezpečiť vedúce postavenie EÚ v oblasti vesmírnych aktivít, podporiť inovatívne odvetvia, zabezpečiť autonómny prístup do vesmíru a zjednodušiť riadenie.

Jeho súčasťou sú vlajkové programy GalileoEGNOS a Copernicus. Umožní spustenie európskych iniciatív v oblasti satelitnej komunikácie (GOVSATCOM) a v oblasti získavania informácií o situácii vo vesmírnom priestore (SSA) na účely ochrany vesmírnej infraštruktúry pred vesmírnym odpadom.

Pre koho je program vhodný? Malé a stredné podniky, veľké podniky, univerzity, verejné a súkromné výskumné organizácie, vládne úrady, mestá, združenia a mimovládne organizácie.

Program spravuje Výkonná agentúra pre Vesmírny program EÚ (EUSPA).

Národný kontaktný bod:

Nicole Majská

Centrum vedecko-technických informácií SR

+421 918 766 814 | nicole.majska@cvtisr.sk

Viac informácií:

 

Európsky obranný fond (European Defence Fund, EDF) je kľúčovou iniciatívou Európskej komisie na podporu kolaboratívneho výskumu a vývoja obranných spôsobilostí z rozpočtu EÚ.

V programovom období 2021 – 2027 bude fond finančne podporovať konzorciá subjektov z rôznych členských štátov, ktoré sa zaoberajú kolaboratívnym výskumom a vývojom produktov a technológií v oblasti obrany. Fond zahŕňa aj mechanizmy, ktoré motivujú malé a stredné podniky (MSP), aby sa zúčastňovali na cezhraničných projektoch v oblasti obrany.

Pre koho je program vhodný? Malé a stredné podniky, veľké podniky, univerzity, verejné a súkromné výskumné organizácie, vládne úrady.

Program spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre obranný priemysel a vesmír (DG DEFIS).

Národný koordinátorMinisterstvo obrany SR.

Kontaktné body:

Ivan Šteflík

Oddelenie podpory výskumu a technológií, Sekcia modernizácie MOSR

+421 960 317 578 | ivan.steflik@mod.gov.sk

Igor Dobrovič

Styčný zástupca, Stále zastúpenie pri EÚ v Bruseli

+32 2 7436 731 | igor.dobrovic@mil.sk

Viac informácií:

 

Výskumný fond pre uhlie a oceľ (Research Fund for Coal and Steel, RFCS) podporuje výskumné a inovačné projekty v oblasti uhlia a ocele. Každoročne je univerzitám, výskumným centrám a súkromným spoločnostiam na financovanie projektov k dispozícii približne 40 miliónov EUR.

Projekty financované zo zdrojov RFCS zahŕňajú procesy výroby ocele, optimalizáciu využívania a šetrenia zdrojov, úspory energie a zlepšenia priemyselnej účinnosti, zdravie a bezpečnosť pri práci, ochranu životného prostredia, technológie podporujúce uhoľné regióny v prechodnom období či zníženie emisií z výroby ocele.

Pre koho je program vhodný? Malé a stredné podniky, veľké podniky, univerzity, verejné a súkromné výskumné organizácie.

Program spravuje Výkonná agentúra Európskej komisie pre výskum (REA).

Viac informácií:

Program pre jednotný trh (Single Market Programme) je nový program EÚ, ktorého cieľom je posilniť postavenie a ochranu spotrebiteľov a umožniť malým a stredným podnikom (MSP) prosperovať. Program spája 5 prechádzajúcich programov EÚ vrátane programu COSME do jedného rámca.

Program sleduje tieto ciele:

 1. zachovať vysokú úroveň bezpečnosti potravín;
 2. dosiahnuť ešte vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľov;
 3. zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov, najmä MSP;
 4. zlepšiť riadenie jednotného trhu a dodržiavanie pravidiel;
 5. vypracúvať a šíriť kvalitné štatistiky;
 6. vyvíjať účinné európske normy.

Pre koho je program vhodný? Malé a stredné podniky, veľké podniky, univerzity, verejné a súkromné výskumné organizácie, vládne úrady, mestá, združenia a mimovládne organizácie.

Národný kontaktný bod: Ministerstvo hospodárstva SR.

Viac informácií:

 

EUREKA je verejná sieť pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ktorá pôsobí vo viac ako 45 krajinách. Sieť EUREKA podporuje trhovo orientovaný výskum a prijímateľmi podpory sú podniky a výskumné ústavy ochotné spolupracovať na špecifických projektoch na medzinárodnej úrovni.

Sieť EUREKA sa skladá z viacerých programov:

 1. Clusters
 2. Eurostars
 3. Globalstars
 4. Network projects

EUREKA funguje ako medzivládna organizácia a nie je nástrojom priameho financovania. Projekty sú financované decentralizovaným spôsobom prostredníctvom finančných agentúr členských krajín.

Pre koho je program vhodný? Malé a stredné podniky, veľké podniky, univerzity, verejné a súkromné výskumné organizácie.

Národný koordinátor: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Národný kontaktný bod:

Martin Kontrík

Odbor implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja

Sekcia vedy a techniky MŠVVaM

+421 2 5937 4754 | martin.kontrik@minedu.sk

Viac informácií: