Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizont Európa

O programe

Horizont Európa je 9. rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie. V období rokov 2021 až 2027 plynulo nadväzuje na 8. rámcový program Horizont 2020 (2014 – 2020).

Program Horizont Európa disponuje rozpočtom vo výške 95,5 miliardy EUR na celé sedemročné obdobie. Rozpočet zahŕňa aj 5,4 miliardy EUR z Plánu obnovy (Next Generation EU).

→ Viac o programe

Pilier Excelentná veda posilňuje excelentnosť vedeckej základne Európskej únie a skladá sa z troch zložiek:

 • Európska rada pre výskum (ERC): podpora projektov špičkového výskumu na hraniciach poznania, ktoré sú uskutočňované individuálnymi riešiteľmi a ich vlastnými výskumnými tímami
 • Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)podpora ľudských zdrojov, medzinárodnej mobility, ďalšieho vzdelávania a profesijného rastu výskumných pracovníkov na európskej alebo medzinárodnej úrovni
 • Výskumné infraštruktúry: podporuje vytváranie vytváranie efektívne fungujúceho a vzájomne prepojeného ekosystému európskych výskumných infraštruktúr (vrátane e-infraštruktúr) svetovej úrovne

Pilier Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu podporuje výskum týkajúci sa spoločenských výziev, posilňuje technologické a priemyselné kapacity a podporuje výskumno- inovačné misie EÚ s ambicióznymi cieľmi, riešiace niektoré z najväčších spoločenských problémov a výziev.

Pilier je rozdelený do 6 klastrov, v rámci ktorých sa výskum a inovácie uskutočňujú spoluprácou v medzinárodnom konzorciu partnerov:

 

II. pilier zahŕňa aj aktivity Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC), ktoré podporujú tvorcov politík EÚ a členských štátov s nezávislými vedeckými poznatkami a technickou podporou.

Pilier Inovatívna Európa podporuje vytváranie prelomových riešení, ktoré prispievajú k budovaniu trhu a ekosystémov priaznivých pre inovácie a má tri zložky:

 • Európska rada pre inovácie (EIC): poskytuje financovanie prelomovému výskumu, vývoju a škálovaniu inovácií vo všetkých štádiách tohto cyklu a funguje ako tzv. one-stop-shop pre všetkých inovátorov
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE): zvyšujú prepojenosť, inkluzívnosť a efektívnosť inovačných ekosystémov podporou škálovania podnikov a inovácií
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT): podporuje rozvoj dynamických európskych partnerstiev medzi poprednými univerzitami, výskumnými laboratóriami a podnikmi prostredníctvom znalostných a inovačných spoločenstiev (Knowledge and Innovation Communities/KIC)

Časť programu Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru sa rozdeľuje na dve zložky:

 

 • Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti: podpora aktivít určených pre krajiny, ktoré menej investujú do vedy, výskumu a inovácií alebo krajiny s nižšími vedecko-inovačnými výsledkami, tzv. widening countries (vrátane SR)  
 • Reforma a posilnenie európskeho systému výskumu a inovácií: podporuje zvyšovanie kvality celého európskeho výskumno-inovačného ekosystému prostredníctvom podpory otvoreného prístupu, zatraktívňovaním výskumných kariér, podporou rodovej rovnosti vo výskume a ďalších prierezových aktivít.

Program EURATOM je výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025. Cieľom programu je realizácia jadrového výskumu a odborného vzdelávania s dôrazom na trvalé zvyšovanie jadrovej bezpečnosti, zlepšovanie fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení, zvyšovanie ochrany pred žiarením, pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom a jadrovej fúzii. Základné právne predpisy umožňujú synergie s programom Horizont Európa.

Jednou z kľúčových noviniek rámcového programu Horizont Európa sú tzv. misie. Základom pôsobenia misií je riešenie najpálčivejších výziev v 5 misijných oblastiach, ktorým v súčasnosti čelí ako európska spoločnosť, tak aj celý svet.

Pre program Horizont Európa bolo identifikovaných 5 misijných oblastí, v rámci ktorých sa budú v nasledujúcom období definovať konkrétne činnosti a projekty:

 1. Rakovina,
 2. Zdravie pôdy a potraviny (Dohoda o pôde pre Európu)
 3. Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá,
 4. Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody,
 5. Adaptácia na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti.

 

Súčasťou každej z 5 identifikovaných misijných oblastí je tzv. Mission Board, misijná rada, zložená z 15 expertov, vrátane jeho predsedu. Experti poskytujú skúsenosti z rôznych oblastí a ich úlohou je zostaviť špecifickú koncepciu misie. Zároveň boli zostavené aj tzv. Mission Assemblies pozostávajúce z 22 – 30 členov, ktoré vykonávajú funkciu poradných orgánov k Mission Boards. Úlohou Mission Assemblies je poskytovať odborné poradenstvo a tým prispievať k úspešnému napĺňaniu cieľov misií.

Slovenskú republiku aktuálne v misijnej rade pre oblasť Zdravie pôdy a potraviny zastupuje doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., ktorá pôsobí v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy).

Informačné brožúry k misiám v slovenskom jazyku:

 

Kľúčovou novinkou programu Horizont Európa je reforma systému európskej spolupráce prostredníctvom partnerstiev. Európske partnerstvá budú fungovať v mnohých oblastiach a ich pravidlá fungovania budú závisieť od konkrétneho typu partnerstva.

Reforma systému partnerstiev významne znížila ich počet a zjednodušila pravidlá fungovania. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím o počte približne 120 bol ich počet v programe Horizont Európa znížený na 49. Nové partnerstvá budú zakladané postupne a zostáva priestor pre iniciovanie ďalších. Partnerstvá majú mať širší súbor aktérov s väčším dosahom, lepšou viditeľnosťou a zvýšenou transparentnosťou. Prispejú tiež k väčšej otvorenosti európskych ekosystémov vedy, výskumu a inovácií.

Nasledujúce dokumenty tvoria základ programu:

Pracovné programy:

Všetky aktuálne referenčné dokumenty nájdete na portáli Funding & Tenders tu.