Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Odborné pobyty

Kancelária SLORD ponúka zamestnancom a zamestnankyniam slovenských vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií príležitosť absolvovať dočasný pobyt v Bruseli. Pobyt je určený pracovníkom/ pracovníčkam projektových oddelenípostdoktorandom/postdoktorandkám, zamestnancom/zamestnankyniam verejných inštitúcií  pôsobiacich v oblasti výskumu a inovácií alebo iným zamestnancom/zamestnankyniam aktívnym v zapájaní svojej organizácie do medzinárodnej vedeckej spolupráce.

Pobyt môže byť:

1) krátkodobý: od 2 do 4 týždňov

2) dlhodobý: od 1 do 4 mesiacov

Presné trvanie pobytu sa určí na základe vzájomnej dohody a vzhľadom na kapacity a obsadenosť priestorov kancelárie SLORD.

Možné termíny pobytov:

 • február – jún
 • september – november

Základné informácie

Vyslaným zamestnancom/zamestnankyniam je bezplatne poskytnuté pracovné zázemie priamo v priestoroch kancelárie SLORD v Bruseli. Cestovné a ubytovacie náklady súvisiace s pobytom zamestnanca/zamestnankyne v Bruseli spravidla hradí vysielajúca inštitúcia. Vyslaný zamestnanec/zamestnankyňa počas svojho pobytu zostáva plne zamestnaný/á vysielajúcou inštitúciou a pokračuje v práci pre ňu na diaľku. Zároveň využíva svoju prítomnosť v Bruseli na oboznámenie sa s činnosťou kancelárie SLORD, spoznanie prostredia Bruselu a obohatenie svojich znalostí, skúseností a kontaktov.

Čo ponúkame?

 • Lepšie pochopenie fungovania EÚ a jej inštitúcií;
 • Oboznámenie sa s hlavnými politikami EÚ vo vede, výskume a inováciách;
 • Lepšie pochopenie fungovania priamo riadených programov EÚ, najmä Horizontu Európa;
 • Vytváranie príležitostí na nadväzovanie nových kontaktov a spoluprác;
 • Prepojenie a návšteva projektových kancelárií belgických univerzít;
 • Prepojenie s kľúčovými vedecko-výskumnými aktérmi v Bruseli (styčné kancelárie iných štátov, Stále zastúpenie SR pri EÚ, zastúpenia univerzít alebo ich združení);
 • Účasť na mnohých tematických a networkingových podujatiach;
 • Priestory na organizáciu prezentácií a stretnutí.

Čo od vás očakávame?

 • Silný záujem vysielajúcej organizácie o európsku spoluprácu vo vede a výskume a o prehĺbenie svojej internacionalizácie;
 • Skúsenosť zamestnanca s prípravou alebo implementáciou výskumných projektov;
 • Pripravenosť na prácu v medzinárodnom prostredí.

Aké podmienky je potrebné splniť?

 • Byť zamestnancom/zamestnankyňou verejnej vysokej školy alebo výskumnej inštitúcie so sídlom na Slovensku;
 • Aktívna znalosť anglického jazyka;

Výberový proces prebieha kontinuálne.

Kancelária SLORD si vyhradzuje právo výberu kandidátov/kandidátok na základe zaslaných prihlášok. Prihlášky budú posudzované priebežne a chronologicky podľa dátumu ich obdržania.

Prihláška obsahuje:

 • životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku
 • vyplnený dotazník Plán činnosti

Životopis a dotazník vo formáte PDF je potrebné zaslať elektronicky na adresu slord @ cvtisr.sk

Je dostupná finančná podpora?

Vysoké školy môžu na financovanie pobytu svojich zamestnancov požiadať o grant z programu Erasmus+ prostredníctvom typu akcie Vzdelávacia mobilita zamestnancov (KA1). Viac informácií získate na stránkach Národnej agentúry programu Erasmus+ alebo kontaktovaním Erasmus+ oddelenia svojej inštitúcie.

Ak vzdelávacia mobilita zamestnancov patrí k oprávneným výdavkom, možnosťou je tiež financovanie pobytu prostredníctvom prebiehajúcich národných alebo medzinárodných projektov.

Aký je spätná väzba od účastníkov?

„Odborný pobyt v SLORDE mi umožnil získať prehľad o tom, ako sa tvoria politiky na úrovni jednotlivých inštitúcií. Zároveň som si prehĺbila svoje vedomosti o schémach a grantoch dostupných pre podnikateľskú a vedeckú komunitu. Mala som tiež možnosť zúčastniť sa eventov zameraných na Horizon Europe a nadobudnúť praktické znalosti, ktoré budú pre mňa prínosné aj v rámci mojej profesie.

Takisto som získala odpovede na všetky moje otázky a celkový prehľad v danej oblasti, čo ma kvalifikačne posunulo na vyššiu úroveň.“

Zamestnankyňa Slovak Business Agency a absolventka odborného pobytu v SLORD