Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podporné štruktúry pre účasť v Horizont Európa

Sieť Národných kontaktných bodov (NCP) je hlavnou podpornou štruktú­rou na národnej úrovni pre odborné poradenstvo, poskytovanie usmer­není, praktických informácií a pomoci vo všetkých aspektoch účasti v rámcovom programe pre potenciálnych žiadateľov bez ohľadu na sektor alebo vedný odbor. Hlavnou činnosťou je informovať o rámcovom progra­me výskumnú a inovačnú komunitu, ako aj podporovať žiadateľov a rieši­teľov projektov od štádia prípravy projektového návrhu, cez realizáciu až po ukončenie projektu.

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) spolupracuje so sieťou NCP, zameriava sa na sledovanie európskych politík a nástro­jov na podporu výskumu a inovácií s dôrazom na aktuálny rámcový pro­gram, poskytuje cielené a odborné informácie potenciálnym žiadateľom, sprostredkuje kontakty na európske inštitúcie a zahraničné organizácie a ponúka slovenským výskumníkom možnosť využiť zasadacie priestory na organizáciu projektových stretnutí, seminárov, rokovaní a školení pria­mo vo svojich priestoroch v Bruseli.

Sieť NCP sídliaca v Bratislave a kancelária SLORD v Bruseli organizujú celý rad bezplatných odborných a informačných podujatí, akými sú informač­né dni, partnerské burzy, workshopy, konferencie, školenia, prednášky a ďalšie podujatia.

Viac informácií o systéme podpory účasti v programe Horizont Európa na Slovensku