Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aké je postavenie žien v inovačných ekosystémoch a ako ich EÚ podporuje?Kancelária SLORD si pre Vás pripravila krátky sumár správy vypracovanej inštitútom GLOBSECúlohe žien v rámci inovačných ekosystémoch. Správa sa zameriava na Slovensko, Českú republiku a Rakúsko. V nadväznosti na to Vám takisto veľmi krátko predstavíme rôzne európske iniciatívy, ktoré majú za cieľ dávať väčší priestor ženám – inovátorkám.

Sumár správy Women in the Innovation Ecosystem  – Zooming in on Austria, the Czech Republic and Slovakia  

Správa najskôr uvádza pár faktov na ilustráciu reprezentácie žien v inovačných ekosystémoch:

 • Slovensko má nadpriemerne veľa žien doktorandiek (49%) avšak so zväčšujúcou sa akademickou senioritou počet publikácií publikovaných ženami všeobecne klesá;
 • Na Slovensku len 5% patentov vlastnia ženy;
 • Iba 16% zamestnancov v IT sektore tvoria na Slovensku ženy (EÚ priemer: 18,5%);
 • Platová priepasť medzi pohlaviami je v prípade skúmaných krajín jedna z najväčších v Európe: 18-20%
 • 13% start-upov v regióne Stredovýchodnej Európy je založených ženami a ženy tvoria iba približne tretinu členov predstavenstiev (Slovensko: 21%);
 • Startupy založené čisto ženami v našom regióne získali len 1% celkového investičného kapitálu a prvotné investičné kolá sú pri takýchto firmách takisto menšie ako pri zmiešaných a mužských startupoch;
 • Startupy založené ženami však vygenerovali takmer dvojnásobok viac výnosov na každé investované euro ako startupy založené mužmi;

Správa takisto vyzdvihuj skutočnosť, že ženy nie sú rovnako zastúpené ani na strane investorov a kladie preto dôraz na vytváranie ekosystému ženských anjelských investorov, ktoré majú následne tendenciu investovať do startupov vedených ženami.

Na záver správy sú formulované konkrétne odporúčania, ktoré možno implementovať na

na vládami, podnikmi, startupmi, investormi a občianskou spoločnosťou. Zahŕňajú:

 • Zavádzanie a vykonávanie politík, ktoré prispievajú k spravodlivému trhu práce
 • Zavádzanie motivačných a „proaktívnych nástrojov“
 • Spustenie programov na vzdelávanie a motiváciu mladých dievčat, aby sa zaujímali o inovačné ekosystémy
 • Zlepšenie podnikateľskej kultúry vrátane rôzneho vnímania pohlaví  
 • Zavádzanie kreatívnych programov na zosúladenie pracovného a súkromného života
 • Zvyšovanie povedomia a propagácia ženských vzorov
 • Mentoring a vedenie žien vo všetkých fázach zapojenia
 • Zhromažďovanie a aktualizácia údajov

Pre detailnejšie informácie Vás pozývame prečítať si celú správu.

Ako EÚ podporuje zapájanie sa žien do inovačných ekosystémov?

Cena EÚ pre ženy inovátorky

Cena sa udeľuje každý rok najtalentovanejším podnikateľkám z celej EÚ a krajín pridružených k programu Horizont Európa, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli inovácie na trh. Cena má dve kategórie, hlavnú s možnou výhrou až 100 000 EUR a cenu pre inovátorky do 35 rokov s cenou do 50 000 EUR. Prihlásiť sa je možné iba ak Vaša firma bola založená pred viac ako 2 rokmi a hodnotia sa ako vlastná inovácia, tak aj jej dopad a inšpiratívnosť samotnej inovátorky. V roku 2022 bola na toto ocenenie nominovaná aj Slovenka Mária Vircikova (MATSUKO).

Networkingová Platforma WEgate

Európska platforma pre podnikanie žien WEgate je elektronická platforma, ktorú spustila Európska komisia na podporu sieťovania žien a ich podporu cez poskytovanie inšpiratívnych informácií.

Women TECHEU

Nová schéma EÚ ponúka prvotriedne poradenstvo a mentoring pre zakladateľky, ako aj cielené financovanie do výšky 75 000 EUR, ktoré im pomôže posunúť ich podnikanie na vyššiu úroveň. V rámci pilotnej fázy v roku 2021 sa medzi výber 50 účastníčok dostala aj Slovenka Darina Štyriaková (ekolive).

Program EIC pre ženy líderky

Program je zameraný na zvyšovanie zručností a vytváranie sietí pre výskumné pracovníčky a podnikateľky. Je otvorený pre výskumníčky a podnikateľky pochádzajúce z organizácií úspešných v rámci EIC a Women TechEU.

Aktivity Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT)

EIT a jeho 9 tematických inovačných komunít ponúka široké spektrum aktivít na podporu podnikateliek a líderiek. Pozrite si jeho ponuku na tomto odkaze.

Viac informácií:

Zverejnené 18.1.2023, slord