Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ako bude vyzerať európske biohospodárstvo v roku 2050?Odborníci zo Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) vypracovali štyri alternatívne scenáre pre biohospodárstvo EÚ v roku 2050.

Nadväzujú tak na správu o strategickom výhľade, ktorú Komisia vydala v roku 2020. Správa zdôrazňuje potenciál udržateľného biohospodárstva pri transformácii európskej poľnohospodárskej a priemyselnej základne a pri vytváraní nových pracovných miest, a to simultánne so zlepšovaním správy našich prírodných zdrojov a ekosystémov. Každý scenár popisuje svet, Európu a biohospodárstvo v roku 2050, avšak s politickými variáciami a zohľadňuje strategické ciele biohospodárstva EÚ a ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

V spolupráci s GR pre výskum a inovácie vytvorilo Spoločné výskumné centrum ad hoc sieť výskumných pracovníkov, ktorí majú pomocou výhľadových analýz prispieť do znalostného centra EK pre biohospodárstvo. Scenáre vychádzajú z informácií od viac ako 50 ďalších odborníkov z oblasti politiky, občianskej spoločnosti, priemyslu a akademickej obce.

Komisia plánuje ďalej skúmať tieto scenáre s cieľom uľahčiť a posilniť strategické a systémové úvahy medzi kľúčovými zainteresovanými stranami európskeho biohospodárstva.

Viac informácií:

No alternative text description for this image

Zverejnené 14.4.2021, slord