Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ako môže EÚ vybudovať priemysel 5.0?Is Your Business Ready for Industry 5.0? - KnowHow
Zdroj: https://knowhow.distrelec.com/

Európska komisia uverejnila správu s názvom Priemysel 5.0, v ktorej zhrnula myšlienky získané na okrúhlom stole o priemysle 5.0, ktorý sa konal 27. apríla 2022. Priemysel 5.0 dopĺňa existujúcu paradigmu priemyslu 4.0 tým, že zdôrazňuje výskum a inovácie ako hnacie sily prechodu na udržateľný, na človeka zameraný a odolný európsky priemysel.

Za okrúhlym stolom sa stretli vedúci predstavitelia priemyslu z veľkých európskych spoločností a malých a stredných podnikov, zainteresované strany z priemyslu a členovia expertnej skupiny pre hospodársky a spoločenský vplyv výskumu a inovácií (ESIR), aby sa dohodli na prioritných opatreniach na podporu priemyslu 5.0. V tejto správe sa uvádzajú hlavné závery diskusií, ktoré sa uskutočnili počas okrúhleho stola. Nižšie môžete nájsť zhrnutie pripravené našou kanceláriou.

Zmena paradigmy

Správa zdôrazňuje, že súčasné narušenia môžu slúžiť ako podnet pre hlboké zmeny smerom k odolnejšiemu a udržateľnejšiemu systému. Už teraz existuje silný trhový ťah, ale musí byť sprevádzaný vhodnými rámcovými podmienkami a opatreniami. Tie by mali zahŕňať normy zamerané na budúcnosť, rýchlejšie udeľovanie povolení umožňujúcich rozvoj infraštruktúry, presné definície a strategické využívanie verejného obstarávania pre ekologické výrobky a verejné statky. Účastníci zároveň uznali, že EÚ musí zabezpečiť rovnaké podmienky ako globálni konkurenti. Jeden spôsob, ako to dosiahnuť, je vytvoriť ekvivalenty mechanizmu úpravy uhlíkových hraníc v iných regiónoch a zároveň sa vyhnúť príliš rigidnej štruktúre v rámci Európy.

Viac ako sektorový prístup

Bolo konštatované, že tradičné prístupy zamerané na jednotlivé sektory sú často nedostatočné účinne reagovať na signifikantné narušenia. Za týchto okolností môže kreatívna medzisektorová spolupráca zvýšiť odolnosť hodnotových reťazcov. Je potrebné zvážiť spoločné politické nástroje, ktoré zabezpečia, že transformácia je skôr systémová ako sektorová, optimalizuje sa vzťah a synergie medzi sektormi a medzi existujúcimi politickými rámcami.

Cieľavedomá digitalizácia

Namiesto toho, aby sa na digitalizáciu pozerali primárne ako na prostriedok zvyšovania efektívnosti, spoločnosti riadené priemyslom 5.0 by sa mali snažiť využiť digitalizáciu ako spôsob pomáhať napĺňať účel spoločnosti. Takéto „účelovo orientované spoločnosti“ využívajú schopnosti svojich zamestnancov, aby zvýšili výkonnosť a priniesli výrazné konkurenčné výhody. Medzi takýmito účelovo orientovanými spoločnosťami často figurujú malé a stredné podniky, ktoré využívajú skúsenosti a odborné znalosti svojich zamestnancov a pracovníkov; aplikujú prístup zameraný na človeka, vrátane posilnenia postavenia prostredníctvom podporných technológií.

Riadenie 5.0

Čoraz zložitejší geopolitický a klimatický kontext si vyžaduje bezprecedentnú politickú reformu v rámci viacerých oblastí. To predstavuje pre rozhodovacie orgány niekoľko výziev:

  • Je dôležité zabezpečiť súdržnosť pravidiel, aby sa podnikom poskytla jasnosť (napr. podrobne uviesť, čo presne sa rozumie pod zelenými zdrojmi energie),
  • Vlády musia zvládnuť krehkú rovnováhu medzi smerovaním verejných investícií do krátkodobých núdzových situácií a potrebnými investíciami do dlhodobého budovania odolnosti,
  • Vlády budú musieť zaviesť krátkodobé aj dlhodobé politické páky na podporu vhodných rámcových podmienok,
  • Vlády musia byť nápaditejšie, pokiaľ ide o nové modely vlastníctva, ako napríklad prístupy voči prosumerom.

Finance a ukazovatele 5.0

Investovanie kapitálu do vhodných oblastí môže určovať výsledky pre celú spoločnosť, preto môžu investori stimulovať prechod správnymi rozhodnutiami. Zdôraznilo sa, že investície súkromného sektora musia byť múdro nasmerované na dosiahnutie spoločných spoločenských cieľov. V tejto súvislosti je veľmi dôležité identifikovať a vytvoriť verejno-súkromné partnerstvá v oblastiach, ktoré sú najdôležitejšie.

Opatrenia na zníženie vplyvu musia ísť ďaleko za rámec tradičných ekonomických ukazovateľov a čisto vstupno-výstupného zamerania (napr. množstvo emisií CO2). Metriky musia zachytávať úroveň prínosu priemyslu pre spoločnosť, jeho životného prostredia a blahobyt.

Viac informácií:

Zverejnené 15.7.2022, slord