Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ako prebiehala implementácia programu Horizont Európa v prvých dvoch rokoch?Kancelária SLORD Vám prináša najdôležitejšie zistenia a dáta vyplývajúce z monitorovacej správy o implementácii prvých výziev na predkladanie návrhov programu Horizont Európa (2021-2027).

Monitoring implementácie prvých rokov programu Horizont Európa – hlavné údaje z rokov 2021-2022

 • Horizont Európa disponuje rozpočtom 95,5 miliárd EUR na obdobie rokov 2021 – 2027. Tento rozpočet je rozdelený medzi štyri piliere a 15 komponentov s cieľom vytvoriť program, ktorý podporí všetky oblasti výskumu a inovácií.
 • Ku koncu roka 2022 bolo alokovaných 31% rozpočtu programu a zrealizovaných 12% platieb.
 • Ku koncu roka 2022 bolo vyhlásených a plne vyhodnotených 236 výziev, čo predstavuje celkovo 1 007 tém. Do nich bolo podaných 44 832 oprávnených návrhov, z ktorých 7 108 bolo odporučených na financovanie.
 • Priemerná miera úspešnosti financovania oprávnených návrhov sa zvýšila z 11,9% v Horizonte 2020 na 15,9% v Horizonte Európa, čo sa považuje za výsledok navýšeného rozpočtu a novej štruktúry programu.
 •  V rámci predložených návrhov figurovalo viac ako 205 000 žiadostí, čím sa označuje počet zapojených žiadateľov vo všetkých oprávnených návrhov. Z nich pochádza najviac z vysokých škôl (39%), za ktorými nasledujú súkromné ziskové organizácie (29%). Na treťom mieste sú výskumné organizácie (20%).
 • Miera úspešnosti žiadostí o financovanie poskytuje informáciu o miere úspešnosti žiadateľov podľa krajín a podľa typu organizácie. Táto miera sa zvýšila z 14,1% v programe Horizont 2020 na 22% v programe Horizont Európa.
 • Takmer 50% žiadostí členských štátov pochádza od organizácií so sídlom v týchto 4 krajinách: Španielsko (14%), Taliansko (13,1%), Nemecko (12,5%) a Francúzsko (9,6%). Tieto krajiny majú zároveň najväčšiu populáciu vedcov a inžinierov v populácii v rámci EÚ27.
 • Krajiny s menšou výskumno-inovačnou výkonnosťou (Widening krajiny, vrátane Slovenska) podali podstatne menej žiadostí, avšak mimoriadne vyzdvihované je, že Slovensko a Slovinsko sú dve Widening krajiny s relatívne vysokou mierou úspešnosti svojich žiadostí. Až 23,5% žiadateľov zo Slovinska a 23,4% žiadateľov zo Slovenska je úspešných. Znamená to, že v našom prípade nižšia miera čerpania financií nie je spojená s nízkou úspešnosťou návrhov, ale s nedostatočným počtom podaných žiadostí od slovenských žiadateľov.
 • Zaujímavým faktom je, že v počte žiadostí v oprávnených návrhoch na 1000 vedcov a inžinierov v populácii s veľmi veľkým náskokom vedie malá ostrovná krajina, Cyprus. Po ňom nasleduje Grécko, Luxembursko a Estónsko. Všetky tieto krajiny okrem Grécka majú v absolútnych číslach pomerne nízku populáciu vedcov a inžinierov. Slovensko sa v tomto porovnaní umiestnilo na 23. mieste, čím sa umiestnilo tesne pred Nemeckom, ktoré je na 24. mieste. Aj ďalšie veľké krajiny EÚ, Francúzsko (21. miesto) a Poľsko (posledné miesto) sa v tomto porovnaní umiestnili veľmi nízko.
 • Údaje použité v štatistikách monitoringu Horizont Európa pochádzajú z centrálneho úložiska verejných údajov pre program eCORDA z dňa 30.12.2022. Niektoré časti programu, ako napríklad EIC Accelerator a inštitucionalizované a spolufinancované partnerstvá, však v monitoringu neboli zahrnuté.

Údaje o podpísaných zmluvách  a grantoch v programe Horizont Európa

 • Ku koncu roka 2022 bolo podpísaných 5 509 grantov. Finančná alokácia na tieto granty bola 16,3 mld. EUR. V porovnaní s Horizontom 2020 je priemerná veľkosť grantu výrazne vyššia, z 2,3 mil. EUR stúpla na 3 mil. EUR.
 • Najväčšia časť celkového rozpočtu programu Horizont Európa išla do II. piliera „Globálne výzvy“ (66%), po ktorom nasledovali pilier I. „Excelentná veda“ (22%) a pilier III. „Inovačná Európa“ (8%) a časť „Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti – Widening“ (4%).
 • Hlavnými príjemcami financií programu zostávajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré získali 5,3 mld. EUR, za nimi nasledujú súkromné ziskové subjekty (4,9 mld. EUR) a výskumné organizácie (4,4 mld. EUR).
 • Súčasťou II. piliera programu bolo aj päť misií EÚ spustených v septembri 2021 s cieľom poskytnúť konkrétne riešenia najväčších výziev, ktorým Európa čelí, a priamo podporiť priority EÚ, ktorými sú Európska zelená dohoda, nový európsky Bauhaus, Európa pripravená na digitálny vek, Európsky plán na boj proti rakovine, Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí a dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ. Do konca roka 2022 bolo spustených a plne vyhodnotených 25 výziev z pracovného programu pre misie. Podpísaných bolo 71 grantov v celkovej výške 567 mil. EUR, ktoré zahŕňali 1 525 príjemcov.
 • Viac ako jedna tretina príjemcov sú nováčikovia (organizácie, ktoré sa nezúčastnili na rámcových programoch aspoň 7 rokov). Je však viditeľná ich nižšia viazanosť na program, keďže sa väčšinou zúčastňujú len jedného projektu. Rozpočet vyčlenený pre nováčikov bol na úrovni 0,86 mld. EUR.
 • Takmer 50 % všetkých účastí na podpísaných grantoch pochádza zo 4 členských štátov EÚ: Nemecko (13,6%), (Španielsko 13,4%), Taliansko (11,7%) a Francúzsko (10,7%). Účasť na podpísaných grantoch organizácií so sídlom v 27 členských štátoch EÚ predstavuje 84,3% z celkového počtu účastí v programe. Čo sa týka pridružených krajín, najviac zúčastnených organizácií pochádzalo z Nórska, Izraela, Turecka a Srbska.

Nasledujúcimi krokmi Európskej komisie bude ex-post hodnotenie programu Horizont 2020 a strednodobé hodnotenie programu Horizont Európa

 • Ex-post hodnotenie  programu Horizont 2020 bude prijaté do konca roka 2023.
 • Strednodobé hodnotenie programu Horizont Európa by malo byť zverejnené začiatkom roka 2025. Momentálne sú prípravy tohto hodnotenia v štádiu druhej priebežnej správy, nasledovať bude predloženie návrhu záverečnej správy v novembri 2023.
 • Súčasťou hodnotiaceho procesu sú aj externé hodnotiace štúdie, ktoré sú napríklad realizované konzorciami pod vedením skupín Technopolis a PPMI, centrami pre výskum a analýzu politík. Tieto externé hodnotenia zahŕňajú analýzu relevantnosti, súdržnosti, účinnosti, efektívnosti a pridanej hodnoty EÚ.

Článok bol pripravený na základe účasti na zasadnutí pracovnej skupiny IGLO pre implementáciu zo dňa 14.9.2023. Prezentáciu z tohto stretnutia si môžete stiahnuť tu.

Zverejnené 21.9. 2023, slord