Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ako sa stať odborným hodnotiteľom COST projektovDňa 25.2. Litovská styčná kancelária pre výskum a inovácie spoločne s Estónskou styčnou kanceláriou zorganizovali krátky webinár s cieľom poskytnúť potenciálnym záujemcom informácie o tom, ako sa stať expertom a hodnotiteľom projektových návrhov v programe COST – Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky.

COST je program otvorený pre všetky vedecké a technologické oblasti a dáva vedeckým pracovníkom priestor vybrať si svoju vedeckú tému, na ktorej chcú pracovať. Cieľom programu je podporiť vytváranie, výmenu a aplikáciu vedeckého poznania a zároveň spájať všetky vedecké odbory a budovať medzi nimi spoluprácu.

COST má otvorenú výzvu nepretržite, no každý rok vždy s jednou uzávierkou, v rámci ktorej sa vyhodnotia dovtedy zaslané projektové návrhy. V roku 2021 bude uzávierka pre zozbieranie návrhov dňa 29. októbra 2021.  

Ako sa hodnotia COST projektové návrhy?

Všetky COST návrhy prechádzajú hodnotením nezávislých hodnotiteľov a expertov, ktorými sa môžete stať aj Vy. Hodnotenie COST návrhov prebieha v rámci systému SESA (Submission Evaluation Selection Approval) a každý návrh je hodnotený troma nezávislými expertmi.  Všetky COST projektové návrhy sa hodnotia na základe štyroch hlavných hodnotiacich kritérií:

 • Vedecká a technologická excelentnosť  (15 bodov)
 • Excelentnosť v oblasti networkingu a jeho pridaná hodnota (15 bodov)
 • Dopad (15 bodov)
 • Implementácia (5 bodov)

Prečo sa stať hodnotiteľom COST?

Byť hodnotiteľom projektov v rámci programu COST predstavuje viaceré benefity, medzi ktoré patria napríklad:

 • Získanie prehľadu o najnovšom vývoji a trendoch vo vedeckej oblasti
 • Hodnotením návrhov sa potenciálni navrhovatelia akcií COST môžu veľa naučiť o tom, čo robí návrh excelentným, čo môže následne pomôcť aj pri podávaní vlastného projektového návrhu
 • Budovanie vlastnej reputácie v rámci výskumnej komunity
 • Prispievanie k dopadu a úspechu programu COST
 • Hodnotitelia tiež získavajú finančný honorár vo výške 50 EUR za vyhodnotený návrh (100 EUR, ak je vybraný ako spravodajca návrhu na koordináciu procesu konsenzu medzi pridelenými odborníkmi)

Čo je úlohou hodnotiteľa COST?

Hlavnou úlohou vybraného experta je vybrať tie najlepšie projektové návrhy, ktoré budú z programu financované. Hodnotenie prebieha v dvoch krokoch. Prvým krokom je individuálne hodnotenie v rámci ktorého expert vypracuje individuálnu hodnotiacu správu. Po ňom nasleduje druhý krok, ktorým je konsenzuálne hodnotenie s ďalšími dvoma expertmi. V rámci druhého kroku pripravia hodnotitelia spoločne konsenzuálnu hodnotiacu správu, ktorá je finálnym výsledkom hodnotenia.    

Ako sa stať expertom COST?

Každý záujemca o hodnotenie COST projektov musí byť riadne zaregistrovaný v expertnej databáze COST. K tomu sú potrebné tri kroky:  

 1. Vytvoriť si e-COST účet
 2. Vyplniť všetky sekcie užívateľského profilu, ktoré sú relevantné Vášmu expertnému profilu  
 3. V rámci časti „Vedecká expertíza“ dať súhlas byť začlenený do COST expertnej databázy

Experti sú vyberaní vždy na základe relevantnej expertízy vo svojej vedeckej a technologickej oblasti. Výber expertov však závisí aj od tém podaných projektových návrhov. Expert zároveň nemôže byť v konflikte záujmov, čo znamená, že nemôže byť hodnotiteľom v tej istej výzve, v ktorej si sám podáva aj projektový návrh. Toto pravidlo sa nevzťahuje na hodnotiteľov, ktorí sa zúčastňujú už na prebiehajúcom COST projekte.  

Kto sa môže stať COST expertom?

Hodnotiteľom COST projektových návrhov sa môže stať odborník vo svojom odbore s profesionálnou skúsenosťou. COST hodnotiteľ nemusí byť nevyhnutne z akademického sektora ani nemusí byť nevyhnutne držiteľom titulu PhD. Dôležitá je preukázateľná a overiteľná expertíza v danej oblasti. Pokiaľ ide o témy návrhov, neexistuje nijaké obmedzenie typu vedeckého a technického zázemia experta.

Viac informácií: