Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktualizovaná verzia súčasného programu Horizont Európa a možnosť spätnej väzby na rok 2025Aktualizácia pracovného programu na roky 2023-2024

Aktualizovaná verzia súčasného hlavného pracovného programu pre program Horizont Európa obsahuje zmeny ako aj nové informácie pre výzvy na rok 2024 a už aj niektoré nové prvky pre rok 2025.

Hlavné zmeny pracovného programu na roky 2023-2024 zahŕňajú:

  • V časti Pracovný program MarieSkłodowska-Curie Actions (MSCA) sú teraz uvedené upravené termíny výziev na rok 2024:
    • Výzva na postdoktorandské štipendiá MSCA 2024 sa otvára 23. 4. 2024 a uzatvára 11. 9. 2024.
    • Výzva MSCA COFUND sa otvára 23. 4. 2024 a uzatvára 26. 9. 2024.
  • Okrem toho sa pre výzvy MSCA na rok 2024 plánuje zvýšenie rozpočtu pre všetky položky financovania v porovnaní s poslednými výzvami. Medzi ďalšie zmeny patrí zvýšenie príspevkov MSCA.
  • Časť pracovného programu o misiách EÚ obsahuje nové témy na rok 2024 pre každú misiu, ako aj Nový európsky Bauhaus a ďalšie prierezové činnosti.
  • V oddieloch pracovného programu pre tematické klastre 1 – 6 boli aktualizované jednotlivé témy na rok 2024 a bolo pridaných niekoľko nových tém na rok 2024, napríklad Európsky cloud kultúrneho dedičstva (klaster 2) a umelá inteligencia (klaster 4).
  • Aktualizovaný pracovný program obsahuje aj jednotlivé nové témy a „Iné akcie“ na rok 2025, ktoré majú sprievodný charakter alebo súvisia s prebiehajúcimi činnosťami (napríklad financovanie expertných skupín a konferencií, ako aj CSA na prípravu partnerstiev).
  • Programová časť Widening a posilňovanie ERA teraz obsahuje aj výzvy na predkladanie návrhov na rok 2025 pre Teamingfor Excellence a ERA Fellowships a niektoré menšie zmeny vo výzvach na rok 2024.

 

Druhý strategický plán programu Horizont Európa na roky 2025 – 2027 bol uverejnený v marci tohto roku a tvorí strategický základ pre zostávajúce výzvy v programe Horizont Európa.

Na zostávajúce programové obdobie sa plánuje jednoročný pracovný program na rok 2025, po ktorom bude nasledovať posledný dvojročný pracovný program na roky 2026 – 2027.

Možnosť spätnej väzby k pracovnému programu Horizont Európa 2025

Spätná väzba k pracovnému programu Horizont Európa 2025 sa zbiera na úrovni cieľov alebo misií, ktoré zodpovedajú šiestim klastrom programu Horizont Európa, výskumným infraštruktúram, európskym inovačným ekosystémom, piatim misiám EÚ a prierezovým činnostiam a novému nástroju Nový európsky Bauhaus.

Na štruktúrovanie príspevkov útvary Komisie poskytli orientačný dokument pre každý cieľ a misiu, v ktorom sa uvádzajú očakávané vplyvy a výsledky činností, ktoré sa majú financovať v roku 2025.

Pracovným programom 2025 sa budú realizovať kľúčové strategické smerovanie stanovené v strategickom pláne programu Horizont Európa na roky 2025 – 2027. Keďže pracovný program 2025 pokrýva obdobie a rozpočet jedného roka, zamerania pracovného programu nepokrývajú celý rozsah strategického plánu.

Odpovede zozbierané počas tejto možnosti spätnej väzby prispejú k procesu spoluvytvárania tém v pracovnom programe na rok 2025. Všetky prijaté podnety budú zvážené a implementované v čo najväčšej možnej miere. Konečným výsledkom bude prijatie pracovného programu na rok 2025 začiatkom budúceho roka.

Respondenti sa do prieskumu môžu zapojiť do 6. mája 2024.

Viac informácií

Feedback opportunity for Horizon Europe work programme 2025 now open

Zverejnené 23.04.2024, slord