Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktualizované informácie k účasti Švajčiarska v programe Horizont EurópaŠvajčiarsky štátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácie (SERI) zverejnil 23. februára 2022 aktualizovaný informačný list o účasti Švajčiarska v programe Horizont Európa.

Dokument obsahuje nasledujúce nové body:

  • Podľa nových usmernení Európskej komisie z januára 2022 sú teraz subjekty z neasociovaných tretích krajín oprávnené zúčastňovať sa na koordinačných a podporných akciách (CSA) ako „asociovaní partneri“ (pokiaľ pracovný program alebo grantová dohoda nestanovuje dodatočné podmienky, ktoré musia byť splnené na účasť na akcii).

  • Účasť na nástrojoch pre jedného príjemcu (individuálne granty ERC, MSCA postdoktorandské štipendiá, MSCA COFUND a EIC Accelerator) je v zásade vylúčená, pretože naďalej ide o neasociovanú tretiu krajinu. Výnimka sa však vzťahuje na výzvy ERC na rok 2021 Starting Grants (StG), ERC Consolidator Grants (CoG) a na prvú uzávierku EIC Akcelerátor. Tieto výzvy hodnotila EK výnimočne, keďže Švajčiarsko bolo v čase uzávierky výziev stále klasifikované EK ako „krajina, ktorá má byť asociovaná“. Výskumní pracovníci a inovátori s úspešne vyhodnoteným ERC StG alebo, ERC CoG alebo EIC Accelerator (po dvoch fázach hodnotenia) sa udeľuje „štartovací grant ERC financovaný zo SERI“, „Konsolidačný grant ERC financovaný zo zdrojov SERI“ alebo „Grant ERC financovaný zo zdrojov SERI – EIC Accelerator“, ak sú úspešnými podávateľmi a realizujú svoj projekt vo Švajčiarsku.

  • Okrem toho SERI poverilo SNSF implementáciou prechodného riešenia na rok 2022 pre ERC CoG. To bude v čo najväčšej miere vychádzať z výzvy ERC CoG EK, ale s jej vlastnými termínmi na predkladanie projektov. Okrem toho SERI v súčasnosti skúma možné prechodné opatrenia pre ERC AdG na rok 2022, ktoré by sa mali iniciovať v prípade, že sa štatút Švajčiarska v programe Horizont Európa nezmení do konca apríla 2022. Príslušné opatrenie by sa použilo v druhej polovici roka 2022. SERI včas poskytne ďalšie informácie.

Informačný list a informácie s otázkami a odpoveďami si môžete stiahnuť tu:

SERI – Aktuálne informácie

Zverejnené 2.3.2022, slord