Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktualizované znenie pracovného programu Euroatomu 2023 – 2025Európska komisia zverejnila 24. mája 2024 druhú aktualizáciu pracovného programu Euroatomu na roky 2023 – 2025.

V nadväznosti na aktualizáciu boli zverejnené dve nové výzvy na predkladanie návrhov na financovanie dvoch koordinačných a podporných akcií (CSAs).

 

Prvá akcia v oblasti energie jadrovej syntézy sa zameria na udržanie vedúceho postavenia EÚ v oblasti jadrovej syntézy prostredníctvom prepájania zainteresovaných strán vo verejnom a súkromnom sektore s cieľom vytvoriť Európsku priemyselnú platformu pre jadrovú syntézu (European Fusion Industry Platform). V rámci tejto akcie sa tiež pripraví verejno-súkromné partnerstvo (PPP) v oblasti energie jadrovej syntézy s cieľom riešiť prekážky v procese navrhovania a budovania fúznej elektrárne.

European Fusion Industry Platform and preparation for a Public-Private Partnership on Fusion Energy (HORIZON-EURATOM-2024-NRT-01-01):

Predkladanie návrhov: 28. máj 2024 – 17. september 2024

Celkový orientačný rozpočet na túto tému : 1,50 milióna EUR

Orientačný počet grantov: 1

 

Druhá akcia bude riešiť nedostatok pracovníkov v jadrovej energetike EÚ so špecializovanými zručnosťami v oblasti jadrových technológií a rádiológie. Táto akcia by mala pripraviť a otestovať stratégiu, ktorá sa bude opierať o prístupy z rôznych priemyselných odvetví, z Európskeho strediska pre sledovania ľudských zdrojov pre jadrový sektor (EHRO-N) a členských štátov.

European Nuclear Skills Initiative (HORIZON-EURATOM-2024-NRT-01-02):

Predkladanie návrhov: 28. máj 2024 – 17. september 2024

Celkový orientačný rozpočet na túto tému: 1,50 milióna EUR

Orientačný počet grantov: 1

 

Aktualizované znenie pracovného programu: wp_euratom-2023-2025_en.pdf (europa.eu)

Zverejnené 4.6.2024, slord