Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktualizovaný Európsky plán pre energetické technológie SET cieli na urýchlenie prechodu na čistú energiuEurópska komisia prijala 20. októbra 2023 revíziu strategického plánu pre energetické technológie (SET). Cieľom aktualizácie je zabezpečiť koordinovaný prístup k dosiahnutiu európskych cieľov v oblasti dekarbonizácie, podporovať strategické net-zero technológie a budovať udržateľnú, odolnú energetickú budúcnosť a konkurencieschopnosť priemyslu. Tento revidovaný plán je v súlade s Európskou zelenou dohodou, plánom REPowerEU a Priemyselným plánom Zelenej dohody vrátane Zákona o net-zero priemysle.

Medzi kľúčové akcie v rámci tejto revízie patria:

  • Nové prierezové priority: Plán zavádza nové priority, ako je udržateľnosť už od návrhu, rozvoj zručností, výskum, inovácie zosúladené so spoločenskými potrebami, digitalizácia a dostupnosť trhu s cieľom dosiahnuť holistický prístup k rozvoju efektívnych energetických technológií.
  • Rozšírený technologický rozsah: Aktualizovaný SET plán teraz zahŕňa všetky kľúčové strategické technológie obnoviteľnej energie, čo odráža významný pokrok v tomto sektore a zachováva vedúce postavenie EÚ v oblasti inovácií v oblasti čistej energie. Plán ma ambíciu rozšíriť svoje činnosti o veternú energiu na pevnine a geotermálne technológie s nízkou (menej ako 125 °C) a strednou teplotou (125 – 225 °C), ktoré sa od zavedenia plánu SET výrazne rozvíjali, ale stále si vyžadujú výskum a inovácie, aby si EÚ udržala konkurenčnú výhodu.
  • Zriadenie špecializovaného pracovného balíka pre vodík:  Tento balík zavedie „pilotný projekt ERA o zelenom vodíku“, v ktorom sa zdôrazní záväzok EÚ spolupracovať v oblasti nových technológií pre klimaticky neutrálnu budúcnosť.
  • Užšia priemyselná spolupráca: Spolupráca medzi európskymi technologickými a inovačnými platformami a priemyselnými alianciami, vrátane Battery Alliance, Clean Hydrogen Alliance a Solar PV Industry Alliance, podporí investície a výrobné kapacity pre technológie čistej energie, čím sa budú riešiť súčasné trhové a regulačné výzvy.
  • Monitorovanie pokroku: Informačný systém SET plánu (SETIS) bude monitorovať pokrok v pláne. Výsledky budú zahrnuté do výročnej správy o stave energetickej únie a zdieľané na konferenciách SET plánu, čím sa podporí inovácia a zodpovednosť.

Pri implementácii činností plánu SET a jeho rozšíreného rozsahu bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu Partnerstvo pre prechod na čistú energiu (The Clean Energy Transition Partnership), podporované Horizontom Európa a národnými vládami.  Slovensko sa tohto partnerstva bohužiaľ nezúčastňuje.

SET plán bol spustený v roku 2007 s cieľom usmerniť výskum a inovácie v oblasti energetických technológií v členských štátoch EÚ a pridružených krajinách. Jeho cieľom je urýchliť vývoj a zavádzanie účinných a nákladovo konkurencieschopných čistých technológií, čím sa posilní energetická bezpečnosť a geopolitická odolnosť EÚ.

Tento SET plán vychádza z revízie z roku 2015 a zosúlaďuje sa s pilierom Energetickej únie pre výskum, inovácie a konkurencieschopnosť a naďalej riadi národné stratégie energetického výskumu, ktoré sú ďalej integrované v národných energetických a klimatických plánoch. SET Plán účinne nasmeroval národné úsilie do priemyselných aliancií a dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI), ako sú napríklad  Battery Alliance a IPCEI on Batteries.

Viac informácií

Tlačová správa Európskej komisie

Zverejnené 31.10. 2023, slord