Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktualizovaný prehľad dát a štatistík v schéme MSCA v H2020<img src=/MSCA_in_numbers.png alt=“MSCA in numbers “ title=“MSCA in numbers “ style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

 

Európska komisia aktualizovala prehľad štatistík a dát, ktoré sa týkajú výkonu jednotlivých štátov v schémach Akcií Marie Sklodowska-Curie (MSCA) v rámcovom programe Horizont 2020. Jedná sa najmä o dáta zachytávajúce počet podaných projektových návrhov; získaných projektov; počtu účastníkov; či zoznam krajín, ktoré medzi sebou spolupracujú a medzi ktorými prebieha mobilita výskumných pracovníkov a zamestnancov vo výskumne a inováciách.

 

Prehľad prináša aktuálne čísla pre všetky štáty ktoré sa môžu zapájať do schém MSCA. V rámci tohto zoznamu tak môžete nájsť aj profil a detailné informácie o zapojení Slovenskej republiky, ako aj iných členských, asociovaných či tretích krajinách.

  

Profil Slovenskej republiky v MSCA

Slovensko má podľa poslednej aktualizácie za doterajšie obdobie trvania programu Horizont 2020 celkovo 201 vedcov a pracovníkov, ktorí sú financovaní z opatrení MSCA s rozpočtom 9,35 mil. EUR. Na programe sa úspešne zúčastnilo 39 organizácií. Miera úspešnosti slovenských žiadateľov o MSCA grant je na úrovni 11,59%, čím zaostávame za EÚ priemerom o približne jeden percentuálny bod (EÚ priemer je 12,71%).   

 

Na Slovensku je najúspešnejšiu schémou v rámci MSCA práve schéma RISE (Research and Innovation Staff Exchange), ktorá je určená na mobilitu a medzinárodnú a medzisektorálnu spoluprácu medzi zamestnancami v oblasti výskumu a inovácií. Slovensko má k dnešnému dňu 16 financovaných projektov v tejto časti programu.

 

Medzi najúspešnejšie inštitúcie z pohľadu finančného príspevku z MSCA je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, za ktorou nasleduje Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave. Z hľadiska počtu účasti na programe vedie Univerzita Komenského v Bratislave s počtom 5 účastí, za ktorou nasleduje Slovenská technická univerzita v Bratislave so 4 účasťami.

 

V rámci MSCA v programe Horizont 2020 uspelo aj niekoľko súkromných spoločností, ako I-EUROPA s r.o., Environmentálny inštitút s r.o. či spoločnosť HighChem s r.o..

 

V rámci schémy MSCA prichádza na Slovensko najväčší počet zahraničných vedeckých pracovníkov a zamestnancov z našich susedných krajín, ale aj z Portugalska, Talianska či USA. Naopak, zo Slovenska odchádzajú naši výskumní pracovníci najmä do USA, Českej republiky, Poľska a Maďarska. 

 

Podrobnejšie štatistiky a ostatné dáta nájdete tu.

 

Viac informácií…