Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktuálny prehľad kaskádových výziev v oblasti digitalizácieKaskádové financovanie, známe aj ako finančná podpora pre tretie strany,  je určená na prideľovanie verejných prostriedkov na podporu startupov a malých a stredných podnikov nielen  v oblasti digitálnych inovácií. Finančné prostriedky vo výške od 20 000 do 200 000 EUR na obdobie do jedného roka podporujú rôzne projekty týkajúce sa oblastí, ako sú internet budúcnosti, digitalizácia, priemysel 4.0 a internet vecí. Tieto prostriedky sa často rozdeľujú prostredníctvom konkrétnych projektov, ktoré uskutočňujú otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant, pričom každá z nich má vlastné pravidlá a oprávnené typy projektov.

Zapojenie sa do programu Horizont Európa prostredníctvom kaskádových výziev je v porovnaní s projektmi konzorcií dostupnejšou možnosťou. Tento typ výziev je menej náročný na prípravu žiadosti, administráciu a následnú implementáciu projektu.

Program momentálne ponúka niekoľko kaskádových výziev, ktoré sú aktuálne otvorené na podávanie žiadostí. Posledná vybraná výzva má termín uzávierky v januári roku 2024.

Prehľad aktuálnych kaskádových výziev v oblasti digitalizácie s uzávierkami november 2023 – január 2024.

6G-XR Open Call

Účelom výzvy je riešiť identifikované medzery v infraštruktúrach 6G-XR a zameriava sa na rozvoj a rozšírenie štyroch výskumných infraštruktúr, aby boli pripravené na pokročilé experimentovanie v nadchádzajúcich projektových otvorených výzvach na experimentovanie.

Projekt hľadá najmä 1) sieťové, výpočtové prostriedky; 2) XR aktivátory; 3) aktivátory RAN; a 4) Aktivátory trvalej udržateľnosti pre miestnu zelenú energiu, riadenie zdrojov energie a nabíjanie/vybíjanie, meranie energie a optimalizačné riešenia v zmysle nasledujúcich implementácií.

Možné financovanie do 60 tisíc eur na 6-mesiacov trvajúci projekt.

Výzva je otvorená do 27. novembra 2023.

Viac informácií na tomto odkaze.

DIGIT-PRE

Výzva podporí partnerstvá spolupráce (cezhraničné a sektorové) malých a stredných podnikov (MSP) na podporu vývoja digitálnych zdravotníckych riešení pre prevenciu, predikciu a starostlivosť na diaľku, od TRL6 (technológia demonštrovaná v relevantnom prostredí) po TRL9 (digitálne riešenia vo finálnej podobe a v plnom komerčnom nasadení).

Tieto MSP budú spárované s Key Account Managerom, ktorý bude ich sprievodcom programom podpory inovácií. Riešenia musia spĺňať jednu z identifikovaných výziev alebo aspoň odpovedať na jednu z 5 oblastí.

Financovanie na projekt je možné do 140 tisíc eur v podobe služieb.

Výzva je otvorená do 30. novembra 2023.

Viac informácií na tomto odkaze.

FIDAL Open Call

FIDAL vyzýva európske tretie strany, ako sú spoločnosti, výskumné centrá alebo akýkoľvek iný relevantný subjekt, ako aj vlastníkov zariadení a infraštruktúry, aby uskutočnili súbor nových alebo doplnkových use-caseov na 5G s cieľom ďalej obohatiť hlavné oblasti záujmu a vykonávať súvisiace rozsiahle skúšky.

Navrhované prípady použitia by sa mali týkať jednej z hlavných oblastí identifikovaných projektom: Médiá, Zábava, Pohotovostné služby, Časovo kritické aplikácie a služby.

Žiadateľ môže na svoj projekt získať do 250 tisíc eur a celkový rozpočet vo výzve je nastavený na 4 milióny eur.

Výzva je otvorená do 30. novembra 2023.

Viac informácií na tomto odkaze. 

METASTARS Call for Innovation Services

Cieľom METASTARS je podporovať spoluprácu medzi európskymi klastrami s cieľom podporiť MSP v leteckom a obrannom ekosystéme (ASD) a zvýšiť odolnosť spoločností. Projekt ponúkne malým a stredným podnikom finančnú podporu na rozvoj inovatívnych projektov a na využívanie služieb na prispôsobenie sa novým technológiám, rozvoj alebo posilnenie ich zeleného a digitálneho prechodu, ich inovačný potenciál, ich stratégiu internacionalizácie smerom k Japonsku a Kanade a zvyšovanie kvalifikácie ich pracovnej sily.

Čerpajú sa služby v hodnote 362 tisíc eur na celú výzvu.

Výzva je otvorená do 31. decembra 2023.

Viac informácií na tomto odkaze.

CORTEX2

Cieľom výzvy je svet, v ktorom je spolupráca na diaľku jednoduchá, efektívna a dostupná pre všetkých.

Snaží sa uľahčiť spoluprácu medzi pracovníkmi na diaľku prostredníctvom technologických riešení rozšírenej reality (XR) novej generácie v širokej škále priemyselných odvetví a malých a stredných podnikov.

Na tento účel vyvíja vysoko inovatívnu a digitálnu platformu XR špeciálne zameranú na uľahčenie pracovných a spoločenských aktivít zahŕňajúcich fyzickú interakciu s prostredím a vzdialenými objektmi – od priemyselnej spolupráce po technické školenia a obchodné stretnutia.

Na jeden projekt je možné získať financovanie do 200 tisíc eur.

Výzva je otvorená do 16. januára 2024.

Viac informácií na tomto odkaze.

EUROCLUSTERS Open Call pre digitálne služby & vývoj produktov

Táto otvorená výzva podporuje európske spoločnosti (MSP) v ich aktivitách plánovania digitalizácie súvisiacich s aktiváciou služieb a podporou pri vývoji produktov s cieľom ďalej podporiť ich dvojitý prechod (digitálny a zelený). Zameriava sa na európske MSP z odvetvia výroby, mobility, logistiky a energetiky, ktoré pracujú na technológiách AI & BC alebo majú záujem o prijatie riešení AI & BC, aby sa stali digitálnejšími, odolnejšími a ekologickejšími.

Možnosť získať 15 tisíc eur na žiadateľa.

Výzva je otvorená do 16. januára 2024 (2. termín).

Viac informácií na tomto odkaze.a

ADMA Trans4MErs

Vydajte sa na cestu života s ADMA Trans4MErs; naštartujte svoju cestu digitalizácie pomocou špičkových služieb a školení prispôsobených vašim individuálnym obchodným potrebám.

Transformačný program ADMA Trans4MErs ponúka poukážky na navrhnutie a implementáciu vášho plánu digitálnej transformácie a na podporu vašej cesty k tomu, aby ste sa stali továrňou budúcnosti v dvoch fázach: návrh a rekonštrukcia.

Poukážky sa prideľujú na základe kritérií „kto prv príde, ten prv melie“. Na Slovensko pripadá ešte 19 dostupných voucherov.

Registrácie sa uzatvárajú 17. januára 2024.

Viac informácií na tomto odkaze.

NGI Sargasso

Výzva si kladie za cieľ revolúciu v internetových technológiách, službách a štandardoch novej generácie a prispievať k vývoju internetu v súlade s prístupom internetu zameraným na človeka. Pre rozvoj NGI Sargaso je kľúčové, aby predložené návrhy vychádzali z úzkej spolupráce so subjektmi z USA alebo Kanady.

Na projekt môžeš získať do 100 tisíc eur.

Open Call 2 sa zatvára 18. decembra 2023.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Zdroj Innonews, zverejnené  22.11. 2023, prevzaté z Innonews