Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Amazon+10: Pridajte sa k vedeckým expedíciám do Amazonského pralesaCieľom iniciatívy ‚Amazon+10’ je podporovať udržateľný rozvoj Amazonského regiónu prostredníctvom vedy, technológií a inovácií. Iniciatíva prepája všetky grantové agentúry brazílskych štátov a jej aktivity sa zameriavajú na organizovanie výskumno-inovačných misií, mobilitné programy, modernizáciu vedecko-technickej infraštruktúry, komunikáciu a prípravu vedeckých expedícií. Práve v kontexte týchto misií Amazon+10 vyhlásila výzvu otvorenú pre medzinárodné inštitúcie a výskumníkov.

Vedecké expedície

Hlavným zámerom expedícií je dokumentácia sociobiodiverzity a jej prepojenia na spoločnosť v brazílskej Amazónii. Hlavnými prioritnými osami výskumu by mali byť:

  • Pochopenie biotopov a ich druhov;
  • Štúdium biodiverzity ako zdroja obživy a potenciálu pre biohospodárstvo;
  • Zachovanie a obnova prírodného kapitálu;
  • Štúdie o materiálnom a nehmotnom dedičstve predkov, domorodých a tradičných ľudí a s nimi spojenými vedomosťami a etnografiou;
  • Dokumentácia a uchovávanie pôvodných amazonských jazykov a súvisiacich znalostných systémov;
  • Štúdie o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov, inštitucionálnych opatreniach na ochranu a územnej dynamiky pôvodných a tradičných ľudí;
  • Integrácia terénnych údajov s novými technológiami;

Na zapojenie sa do týchto misií je potrebné uzatvoriť inštitucionálne partnerstvo s iniciatívou Amazon+10 na úrovni grantovej agentúry, ktorého cieľom je spolufinancovanie vyslaných výskumníkov. Takéto partnerstvo je potrebné vytvoriť na základe podpisu spoločného memoranda. Viac informácií je možné získať prostredníctvom e-mailovej adresy: inovacao@facepe.br.

Deadline na vyjadrenie záujmu inštitucionálneho záujmu participovať na financovaní týchto vedeckých expedícií je 30.10.2023.

Následne je možné podať návrh na expedíciu, ktorej maximálne trvanie môže byť až 3 roky. Minimálny rozpočet projektu financovaný z príspevkov participujúcich národných grantových agentúr je 55 000 EUR. Návrh expedície musí počítať s účasťou hlavných riešiteľov minimálne z 2 rôznych štátov, z ktorých minimálne jeden musí pochádzať z brazílskeho štátu považeného za súčasť amazonskej oblasti (Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins and Mato Grosso).

Deadline na podanie návrhu expedície je 8.3.2024.

Viac o tejto výzve si môžete prečítať v tomto dokumente a taktiež v usmerneniach pre žiadateľov.

Zverejnené 17.8.2023, slord