Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Analýza pokroku vo výskumných a inovačných projektov 17 aliancií európskych univerzítAnalýza v tejto správe vychádza z politických prehľadov, pravidelných správ a  výsledkov projektov týkajúcich sa 17 aliancií európskych univerzít v období, ktoré pokrýva prvých 18 mesiacov ich realizovaných akčných plánov. Ide o projekty Horizontu 2020 v rámci programu Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SwafS), medzi ktorými sa nenachádzajú slovenskí účastníci.  

Základom oblasti Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť je:

 • zatraktívniť vedeckú a technickú kariéru pre mladých študentov a posilniť udržateľnú  interakciu medzi školami, výskumnými inštitúciami a priemyslom;
 • podporiť rodovú rovnosť, najmä prostredníctvom podpory štrukturálnych zmien v organizácií výskumných inštitúcií a v obsahu a forme výskumných činností;
 • rozvíjať dostupnosť a využívať výsledky výskumu financovaného z verejných zdrojov;
 • nabádať občanov, aby sa zapájali do vedy, podporovať šírenie činností opierajúcich sa o vedu.

Správa sa zaoberá výzvami, ktorým čelia aliancie v rámci spolupráce, identifikuje osvedčené postupy a hmatateľný pokrok dosiahnutý pri realizácii transformačných zmien a navrhuje odporúčania pre rôzne transformačné moduly.

Pozorovania a hlavné závery sú nasledovné:

 • Pokrok projektov v prvom vykazovanom období bol uspokojivý;
 • Prvé vykazované obdobie sa sústredilo najmä na nadviazanie na predchádzajúce činnosti aliancie Erasmus+, vytvorenie projektov, mapovanie činností aliancie a prispôsobenie sa pandémií COVID – 19;
 • Výber a stanovenie priorít transformačných modulov sa v jednotlivých alianciách líšil, čo viedlo k rozdielom v rozsahu a implementácii v prvom sledovanom období.

Kľúčovým cieľom výzvy je využiť „európske univerzity“ ako skúšobnú platformu pre skúmanie podpory inštitucionálnej transformácie v ich výskume a inováciách a zaviesť bezproblémové a účinné obsahové synergie medzi programami Erasmus+ a Horizont Európa.

Výzva IBA-SwafS-Support-1-2020 poskytla orientačný zoznam siedmich potenciálnych transformačných modulov a  aliancie sa rozhodli uskutočniť väčšinu z nich.

7 modulov cieli na :

 1. rozvíjanie spoločnej výskumnej a inovačnej agendy;
 2. posilnenie ľudského kapitálu;
 3. zdieľanie výskumnej infraštruktúry;
 4. zapojenie ne-akademických aktérov;
 5. spopularizovanie Open Science (výskum sa realizuje na základe silného kooperatívneho prístupu; tento proces zahŕňa vytváranie, vyhodnocovanie a interpretáciu dát a výsledkov ako aj opätovné využitie a prenos dát);
 6. zapojenie občanov a spoločnosti;
 7. skúmanie spoločných univerzitných štruktúr.

Nové strategické zameranie na výskum a inovácie vyžadovalo aby sa partneri navzájom „predstavili“. Preto sa mnohé činnosti v prvom sledovanom období týkali predovšetkým zberu údajov, mapovania, porovnávania a analýzy výsledkov.

Viac informácií :

Zverejnené : 12. 6. 2023, slord