Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Batteries Europe a Battery 2030+ zverejňujú inovatívne plány výskumu a inovácií, ktoré predstavujú prelomovú budúcnosť technológie batériíBatteries Europe, Európska technologická a inovačná platforma pre batérie a Battery 2030+ rozsiahla a dlhodobá európska výskumná iniciatíva pre batérie, nedávno zverejnili svoje plány výskumu a inovácií, ktoré načrtajú potrebné kroky na dosiahnutie prísľubu vytvorenia konkurencieschopného hodnotového reťazca batérií v Európe.

Plán výskumu a inovácií Batteries Europe zdôrazňuje kritické odvetvia, ktoré si vyžadujú prispôsobenie v strednodobom aj dlhodobom horizonte na podporu rozvoja celého hodnotového reťazca batérií a zároveň poskytuje prehľad kľúčových oblastí výskumu identifikovaných na ďalšie skúmanie odbornou komunitou zaoberajúcou sa výskumom batérií. Plán predstavuje potrebné opatrenia na riešenie rastúceho dopytu po batériách, ktoré sú ústredným bodom budúcnosti udržateľnej energie. Časti vízie plánu zahŕňajú kľúčové iniciatívy Európskej únie v rámci ekosystému batérií a definujú strategické ciele. Prízvukuje tiež naliehavú potrebu posilniť vzdelávanie a rozvoj zručností s cieľom podporiť výskum a vývoj priemyslu v oblastiach súvisiacich s batériami.

Battery 2030+ Plán sa na druhej strane zameriava na dlhodobé smery výskumu. Načrtáva výskumné akcie zamerané na revolúciu v technológii batérií pre aplikácie v reálnom svete ako súčasť európskeho úsilia o založenie výroby batériových článkov. Zameriava sa na chemický prístup umožňujúci prekonať výkonnostné ciele stanovené v Strategickom pláne pre energetické technológie pláne- SET Európskej komisie. Battery 2030+ chce svojim výskumom ovplyvniť nielen súčasné chemické zloženie batérií na báze lítia, ale aj post-lítiové batérie, polovodičové, kremíkové, sodíkové a budúce chemické látky. Plán Battery2030+ z celoeurópskeho konzultačného procesu predstavuje tri zastrešujúce výskumné témy a šesť výskumných oblastí potrebných na vytvorenie všeobecného súboru nástrojov na transformáciu spôsobu, akým sú batérie navrhované a vyvíjané.

Oba dokumenty budú súčasťou strategickej agendy výskumu a inovácií (Strategic Research and Innovation Agenda – SRIA), ktorá bude zverejnená koncom tohto roka, pričom sa zameriava na to, ktoré výskumné témy strategického významu pre Európu budú navrhnuté na financovanie v nasledujúcich rokoch programom pre výskum a inovácie Európskej únie, Horizont Európa.

SRIA spadá pod štruktúru spoluprogramovaného európskeho partnerstva BATT4EU, ktoré bolo založené v rámci programu Horizont Európa. Víziou BATT4EU je vytvoriť v Európe do roku 2030 najlepší inovačný ekosystém na svete s cieľom podporiť konkurencieschopný, udržateľný a obehový európsky hodnotový reťazec batérií a riadiť transformáciu smerom k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti.

Spoluprogramované európske partnerstvá sú partnerstvá medzi Európskou komisiou a súkromnými a/alebo verejnými partnermi. Ide o Partnerstvo vykonávané najčastejšie na základe memoranda o porozumení medzi EÚ a partnermi zo súkromnej (prípadne verejnej výskumnej) sféry združenými v jednej alebo viacerých asociáciách. Partnerstvo si plánuje svoje aktivity v SRIA a vytvára ročné pracovné programy obsahujúce ciele, priority a naplánované činnosti. Hlavným cieľom partnerstva je spolupodieľať sa spolu s EK na príprave výziev tak aby reflektovali ciele a priority partnerstva. Takto pripravené výzvy sú následne plne financované a vyhlasované v rámci programu Horizont Európa. V tomto type partnerstva sa vyžaduje od členov finančný príspevok na ročnej baze, no členovia partnerstva majú privilegovaný a včasný prístup ku výzvam vyhlasovaným v rámci tohto partnerstva v programe Horizont Európa.

Zverejnené 19.10. 2023, slord