Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť pri podávaní žiadostí o financovanie z programu Horizont EurópaPríprava na podanie žiadosti o financovanie z fondov EÚ

Čo robiť:

 • Pred začatím podávania žiadosti si pozorne prečítajte pracovný program Horizont Európa vzťahujúci sa na výzvu, o ktorú máte záujem, aby ste pochopili ciele a usmernenia konkrétnej výzvy na predkladanie návrhov;
 • Oboznámte sa s cieľmi politík EÚ, aby ste si svoj návrh mohli predstaviť;
 • Venujte čas dôkladnému preskúmaniu a pochopeniu hodnotiacich kritérií pre konkrétnu výzvu, o ktorú sa chcete uchádzať. To vám môže pomôcť identifikovať potenciálne slabé stránky vášho návrhu a odstrániť ich ešte pred jeho predložením. Návrhy na granty sa hodnotia na základe kritérií „excelentnosť“, „vplyv“ a „kvalita a efektívnosť realizácie“. Overte si čo jednotlivé pojmy znamenajú;
 • Overte si, či výzva/téma, na ktorú sa uchádzate, je paušálna“ výzva alebo výzva na „skutočné náklady“, pretože to má rôzne dôsledky z hľadiska podmienok oprávnenosti/prípustnosti. Skontrolujte aj typ akcie plánovanej pre danú výzvu/tému (koordinačná a podporná akcia (CSA); výskumná a inovačná akcia (RIA), inovačná akcia (IA) atď.);
 • Vytvorte silné a multidisciplinárne konzorcium. Konzorcium by mali tvoriť partneri z rôznych krajín, ktorí prinášajú odborné znalosti v oblasti výskumu. Malo by tiež prinášať inovatívne riešenia na riešenie globálnych výziev. Zapojenie medzinárodných organizácií, verejných orgánov a občanov by bolo veľmi vítané. Na nájdenie vhodných projektových partnerov použite nástroje na vyhľadávanie partnerov a siete, alebo kontaktujte kanceláriu SLORD a relevantné NCP;
 • Vopred zohľadnite protokol o nábore ľudských zdrojov potrebných na realizáciu projektu a navrhnite plán, aby ste sa vyhli oneskoreniu, ak sa návrh stane oprávneným na financovanie;
 • Na webovej stránke CORDIS si pozrite minulé a prebiehajúce projekty financované EÚ, aby ste získali prehľad o tom, ako boli tieto projekty navrhnuté a ako boli vytvorené partnerstvá;
 • Zúčastnite sa informačných dní o konkrétnej výzve na predkladanie návrhov, o ktorú sa chcete uchádzať. Tieto dni sa organizujú s cieľom vysvetliť každú výzvu na predkladanie návrhov a sú skvelou príležitosťou dozvedieť sa o témach otvorených na financovanie a položiť otázky. Ak sa informačného dňa nemôžete zúčastniť, určite si pozrite záznamy;
 • Kontaktujte najbližšie národné kontaktné miesto (NCP) a požiadajte o podporu. Niektoré NCP okrem poradenstva ponúkajú aj školenia o vypracovávaní návrhov projektov;

Čo nerobiť:

 • Neponáhľajte sa! Neponáhľajte sa a pozorne si prečítajte požiadavky výzvy, aby ste sa uistili, že spĺňate pravidlá oprávnenosti;
 • Pri príprave nápadu na projekt sa neunáhlite a investujte čas do hľadania správnych partnerov. V ideálnom prípade by ste mali začať hľadať projektových partnerov dlho pred otvorením výzvy na predkladanie návrhov;
 • Nenechávajte si podanie žiadosti na poslednú chvíľu, aby ste sa vyhli zbytočným chybám alebo technickým komplikáciám. Pripravte si plán a dodržiavajte ho, aby ste sa uistili, že všetko stihnete včas. Pred termínom uzávierky výzvy môžete svoj návrh opakovane otvárať a upravovať, koľkokrát chcete;

Správne formulujte a naplánujte svoj návrh

Čo robiť:

 • Svoj návrh štruktúrujte logickým a uceleným spôsobom. Načrtnite všeobecnú metodiku projektu a usporiadajte všetky prvky projektu. To vám pomôže zosúladiť ho s cieľmi konkrétnej výzvy a hodnotiacimi kritériami;
 • Zohľadnite ďalšie požiadavky alebo politické hľadiská, ktoré sa posudzujú pri hodnotení projektov. Môže ísť o aspekty, ako je prístup viacerých aktérov (partneri s doplnkovými typmi znalostí, zameranie na skutočné problémy), začlenenie spoločenských a humanitných vied, otvorená veda atď;
 • Nezabudnite, že rozpočet musí zodpovedať pracovnému zaťaženiu v jednotlivých pracovných balíkoch, aby bol projekt realizovateľný z hľadiska časového harmonogramu a finančných zdrojov;
 • Vytvorte časový plán celého procesu písania návrhu vrátane konkrétnych úloh, výsledkov, zodpovedností a termínov. Tým sa zabezpečí, že všetko bude dokončené do termínu uzávierky výzvy;
 • Použite usmernenia a šablóny platné pre program financovania, o ktorý sa uchádzate, dostupné na Funding & Tenders Portáli pre financovanie a verejné súťaže. Nezabudnite, že použitie správnej šablóny je podmienkou prípustnosti;

Čo nerobiť:

 • Nepredkladajte príliš veľa alebo príliš ambicióznych výsledkov;
 • Neprepisujte svoj návrh – snažte sa zostať jednoduchý a priamočiary;
 • Nepoužívajte buzzwords. Snažte sa svoj projekt vysvetliť realisticky;
 • Nezabudnite uviesť etické aspekty ak váš návrh vyvoláva jednu alebo viac zložitých etických otázok. V takom prípade musíte vyplniť aj príručku etického sebahodnotenia;
 • Nezabudnite vysvetliť, ako budete vo svojom výskume riešiť rodové aspekty;
 • Nezabudnite sa pripraviť v dostatočnom predstihu a predložiť podrobný plán rodovej rovnosti (GEP). Ten je povinný pre právnické osoby z členských štátov a pridružených krajín, ktoré sú verejnými orgánmi, výskumnými organizáciami alebo vysokoškolskými inštitúciami. V prípade týchto právnych subjektov bude musieť byť GEP vypracovaný v čase podpisu grantovej dohody. Viac informácií o rodovom rozmere vo výskume a plánoch rodovej rovnosti;
 • Neprekračujte limit strán. V prípade výskumnej a inovačnej akcie (RIA) a inovačnej akcie (IA) môže byť rozsah maximálne 45 strán. V prípade koordinačnej a podpornej akcie (CSA) je limit 30 strán. V prípade žiadosti v prvej fáze je to najviac 10 strán. V prípade paušálnych výziev je limit 50 strán pre RIA/IA a 33 strán pre CSA;

Riešenie cesty projektu k dosiahnutiu vplyvu

Čo robiť:

 • Jasne vysvetlite význam výzvy, na ktorú sa váš projekt zameriava, a prečo by sa mala riešiť práve teraz. Poskytnuté argumenty by mali preukázať, prečo je problém dôležitý a pre koho;
 • Vysvetlite, aký bude mať navrhovaný zásah dlhodobý vplyv na trh, priemysel, technológie, životné prostredie alebo spoločnosť vo všeobecnosti;
 • Predpokladajte nový výskum a interdisciplinárny, multidisciplinárny alebo transdisciplinárny prístup;
 • Premyslite si, ako môže váš projekt prispieť k očakávaným výsledkom a vplyvu stanoveným v pracovnom programe Horizont Európa;
 • Vysvetlite, ako budete dodržiavať právne povinnosti. Pozrite si Modelovú grantovú dohodu programu Horizont Európa a pozrite si toto video, aby ste sa dozvedeli viac o právnych povinnostiach;
 • Ukážte, ako je konzorcium vhodné na realizáciu projektu. To zahŕňa zdôraznenie príslušných kapacít organizácií a jednotlivcov, ktorí vedú projekt, dobre štruktúrovaný plán riadenia projektu, jasné rozdelenie úloh, účinné stratégie šírenia informácií a komunikácie a prístup k zmierňovaniu rizík. V podmienkach oprávnenosti je stanovená minimálna veľkosť konzorcia, ale nie je stanovená maximálna veľkosť. Majte však na pamäti, že návrh musí zostať zvládnuteľný;
 • Naplánujte činnosti na zvýšenie vplyvu výsledkov vášho projektu. Zistite rozdiely medzi komunikáciou, šírením a využívaním;

Čo nerobiť:

 • Neparafrázujte pracovný program. Preložte ho do svojho návrhu;
 • Nezabudnite jasne vysvetliť súvislosť medzi cieľmi, činnosťami v projekte a očakávanými výsledkami;
 • Nezamieňajte pojmy výsledky, výstupy a vplyv. Vplyv projektu je širší dlhodobý vplyv na spoločnosť (vrátane životného prostredia), hospodárstvo a vedu; vplyv sa zvyčajne prejavuje niekedy po skončení projektu. Výstup je očakávaný strednodobý účinok projektu podporeného v rámci danej témy; spravidla sa dostaví počas jeho ukončenia alebo krátko po ňom. Výsledky sú to, čo vznikne počas realizácie projektu (napríklad know-how, inovatívne riešenia, algoritmy, dôkazy uskutočniteľnosti, nové obchodné modely, politické odporúčania, usmernenia).

Viac informácií:

Zverejnené 15.2.2023, slord