Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CESAER predstavil dokument o deep-tech na vedecko-technických univerzitáchCESAER, združenie vedecko-technických univerzít, uverejnilo dokument s názvom „Sprístupnenie deep-tech vedecko-technickými univerzitami.“

Členovia CESAER, medzi ktorými je aj Slovenská technická univerzita v Bratislave sú v čele vedy a technológií v rámci deep-tech technológií, a rovnako tak v rozvoji talentov v tejto oblasti. Cieľom dokumentu, ktorý vytvorili je poskytnutie odporúčaní na vytvorenie takých podmienok, v ktorých možno podporiť akademické zapojenie do podnikania v oblasti deep tech na univerzitách v rámci širšieho inovačného ekosystému. Rovnako chcú ponúknuť partnerstvo a odborné znalosti aj pri prepájaní širšej univerzitnej komunity a kľúčových partnerov vrátane priemyslu, výskumných a technologických organizácií.

Odporúčania sa týkajú štyroch kľúčových dimenzií :

1. Ľudia

Zdôrazňujú predchádzajúcu výzvu na zriadenie financovania „Mladý inovátor EIC“ v rámci EIC k rozvoju a podpore mladých talentov.

Odporúčania :

 • Poskytnúť právne rámce, ktoré umožnia univerzitám zaviesť dlhodobé a stabilné kariérne dráhy pre svojich výskumníkov a výskumníčky;
 • Poskytnúť udržateľné financovanie, tak aby mohli univerzity experimentovať;
 • Posilniť EIC a jej úlohu v rámci preskúmania možnej podpory pre start-upy a scale-upy, aby pôsobili globálne;
 • Podporovať a poskytovať praktické príležitosti na získavanie deep-tech podnikateľov, čo sa týka najmä univerzitných inkubačných centier a kancelárií pre transfer technológií;
 • Uľahčiť prístup k širokej infraštruktúre pre výskum a vývoj;  ako aj prístup týkajúci sa mentorov a expertov, ale aj zákazníkov a investorov;

2. Vedecko-technické inovácie

Odporúčania :

 • Zabrániť nezamýšľanému a nežiaducemu obmedzovaniu prostredníctvom trhovo orientovanej legislatívy v digitálnych legislatívnych rámcoch;
 • Zaviesť mechanizmy, ktoré by aktívne podporili a odmenili deep-tech podnikanie založené na nových výsledkoch akademických výskumov;

3. Univerzitný systém

Skladá sa z hmotných a nehmotných zdrojov slúžiacich k uľahčeniu zapojenia sa výskumníkov   do podnikania v oblasti deep-tech. Práve inkubačné centrá pre začínajúce podniky sú rozhodujúce počas celého inovačného procesu.

Odporúčania :

 • Prijať  komplexný a inkluzívny prístup k vede a technike;
 • Uľahčiť spoločné umiestnenie akademických výskumných laboratórií a inej infraštruktúry;

4. Ekosystémy

Deep-tech akademické podnikanie nemôže uspieť v izolácií a práve prístup k inovačnému ekosystému  cez univerzitné inkubátory zohráva kľúčovú úlohu pre začínajúce podniky.

Odporúčania :

 • Vyhýbať sa príliš rigidnému prístupu k začínajúcim podnikom, najmä v súvislosti s rokovaniami o ochrane duševného vlastníctva;
 • Prevziať ako vedecko-technické univerzity úlohu katalyzátorov inovačných aktivít;
 • Zabezpečiť dlhodobý prístup k skúmaniu a pilotovaniu nových možností smerom k vzájomnej prepojenosti v inováciách a ich ekosystémoch a smerom k interdisciplinarite;
 • Poskytnúť finančné prostriedky na podporu akademických výskumných pracovníkov a pracovníčok, aby sa usilovali o komerčné využitie svojho výskumu.

Viac informácií :

CESAER dokument

Zverejnené : 15.6.2023, slord