Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Cesta regiónov k úspechu vo vede a inováciáchEurópska komisia zverejnila nový pracovný dokument o tom, ako môžu regionálne inovačné ekosystémy zlepšiť účasť v rámcovom programe EÚ pre vedu a výskum. V tomto dokumente sa hodnotí význam regionálnych výskumných kapacít a aktív, ako aj vnútorných charakteristík regiónov pri definovaní úspechu.

Zo zistení vyplýva, že kvalita výstupov výskumu má väčší význam ako kvantita, najmä v projektoch zameraných na spoločenské výzvy, zatiaľ čo kvalita patentovej činnosti má väčší význam ako kvantita, najmä v projektoch zameraných na priemyselné ciele. Menej rozvinuté regióny profitujú z lepších inštitúcií, zatiaľ čo vyspelé regióny profitujú zo zvýšených investícií do výskumu a vývoja a ľudských zdrojov.

V dokumente sa uvádzajú odporúčania, ako môžu regióny zlepšiť svoju schopnosť zapojiť sa do rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.

Viac informácií

The road to success: How regional innovation ecosystems can improve participation in the European Framework Programme for R&I