Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ciele Európskej komisie v digitálnej oblasti do roku 2030Dňa 9. marca 2021 Európska komisia predstavila víziu, ciele a spôsoby, ako do roku 2030 uspieť v digitálnej transformácii Európy.

Digitálna transformácia je dôležitá aj z hľadiska prechodu na klimaticky neutrálne, obehové a odolné hospodárstvo. Ambíciou EÚ je byť digitálne suverénna v otvorenom a vzájomne prepojenom svete a presadzovať digitálne politiky, ktoré ľuďom a podnikom umožňujú pripraviť sa na udržateľnú a prosperujúcu digitálnu budúcnosť zameranú na človeka. K tomu patrí aj riešenie zraniteľných miest a závislosti, ako aj urýchlenie investícií.

Zverejnené oznámenie Európskej komisie nadväzuje na výzvu Ursuly von der Leyen urobiť z nasledujúcich rokov digitálne desaťročie Európy. Taktiež týmto oznámením Európska komisia reaguje na výzvu Európskej rady na vytvorenie digitálneho kompasu a vychádza z digitálnej stratégie EK z februára 2020.

Európsky digitálny kompas

Komisia navrhuje digitálny kompas, cez ktorý sa digitálne ambície EÚ orientované na rok 2030 premietnu do konkrétnych podmienok. Vyvíjajú sa okolo štyroch základných bodov:

  1. Digitálne zruční občania a vysokokvalifikovaní digitálni odborníci. Do roku 2030 by aspoň 80 % všetkých dospelých malo mať základné digitálne zručnosti a v EÚ by malo byť zamestnaných 20 miliónov špecialistov v oblasti IKT, pričom takéto pracovné miesta by malo obsadzovať viac žien.
  2. Bezpečné, výkonné a udržateľné digitálne infraštruktúry. Do roku 2030 by všetky domácnosti v EÚ mali mať gigabitové pripojenie a všetky obývané oblasti by mali byť pokryté sieťou 5G; výroba špičkových a udržateľných polovodičov v Európe by mala predstavovať 20 % svetovej výroby; v EÚ by sa malo sprevádzkovať 10 000 klimaticky neutrálnych vysoko bezpečných okrajových uzlov a Európa by mala mať svoj prvý kvantový počítač.
  3.  Digitálna transformácia podnikov. Do roku 2030 by tri zo štyroch spoločností mali využívať služby cloud computingu, big data a umelú inteligenciu; viac ako 90 % MSP by malo dosiahnuť aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity a počet „jednorožcov“ v EÚ by sa mal zdvojnásobiť.
  4. Digitalizácia verejných služieb. Do roku 2030 by mali byť všetky kľúčové verejné služby dostupné online; všetci občania budú mať prístup k svojim elektronickým zdravotným záznamom a 80 % občanov by malo používať riešenie na elektronickú identifikáciu.

Tieto štyri oblasti sú súčasťou európskeho digitálneho kompasu, ktorý premietne digitálne ambície EÚ do roku 2030 do reality prostredníctvom:

  • cieľov a kľúčových medzníkov;
  • pevnej spoločnej riadiacej štruktúry vrátane systému monitorovania na základe semaforu s cieľom identifikovať úspechy a nedostatky;
  • nadnárodných projektov, ktoré spájajú investície z EÚ, členských štátov a súkromného sektora.

Digitálny kompas stanovuje pevnú spoločnú riadiacu štruktúru s členskými štátmi založenú na systéme monitorovania prostredníctvom každoročných správ vo forme semaforov. Ciele budú zakotvené v politickom programe, ktorý sa dohodne s Európskym parlamentom a Radou.

Súvislosti

Počas krízy spôsobenej koronavírusom nadobudli digitálne technológie zásadný význam pre zachovanie hospodárskeho a spoločenského života. Budú kľúčovým faktorom, od ktorého bude po skončení pandémie závisieť úspech prechodu na udržateľné hospodárstvo a spoločnosť. 

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie z roku 2020 vyzvala, aby Európa určila v digitálnej oblasti kurz a spoločnú víziu do roku 2030, a to na základe jasných cieľov a zásad, akými sú univerzálna konektivita, dodržiavanie práva na súkromie a sloboda prejavu. Európska rada vo svojich záveroch z októbra 2020 vyzvala Komisiu, aby predložila ucelený digitálny kompas, v ktorom bude určené, kam sa chce EÚ dostať do roku 2030.

Komisia čoskoro otvorí rozsiahlu diskusiu a konzultačný proces, a to aj s občanmi, o vízii EÚ a digitálnych zásadách, v tejto forme:

  • okamžitá konzultácia o digitálnych zásadách;
  • diskusia a spolupráca s členskými štátmi, Európskym parlamentom, regionálnymi a hospodárskymi a sociálnymi partnermi a podnikmi v súvislosti s konkrétnymi prvkami oznámenia v priebehu roka 2021;
  • založenie fóra viacerých zainteresovaných strán o digitálnom kompase.

Vychádzajúc z týchto spoločných postupov sa Komisia zameria na návrh programu digitálnej politiky, ktorý sfunkční digitálny kompas do konca leta a na pokrok v príprave medziinštitucionálneho vyhlásenia o digitálnych zásadách do konca roka 2021.

Viac informácií: