Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Čo si EÚ sľubuje od EIC: Aktualizované ciele a očakávané výsledkySprávna rada Európskej rady pre inovácie (EIC) v júni 2022 navrhla šesť strategických cieľov so súvisiacimi kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti (KPIs) s cieľom poskytnúť jasné smerovanie, sledovať pokrok a usmerňovať vykonávanie a prípadné nové opatrenia. Východiskové hodnoty a pokrok budú zahrnuté vo výročných správach o vplyve EIC.

EIC bola zriadená s cieľom identifikovať, rozvíjať a rozširovať prelomové technológie a spoločnosti, ktoré sú rozhodujúce pre politiky EÚ na dosiahnutie ekologického a digitálneho prechodu a pomáhajú zabezpečiť budúcu strategickú nezávislosť v oblasti kritických technológií. Je implementovaná prostredníctvom 3 hlavných nástrojov: EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator a je doplnená viacerými podpornými opatreniami pre inovátorov.

6 strategických cieľov EIC:

1. Byť kľúčovým investorom pre vizionárske myšlienky: EIC musí byť uznávaná na celom kontinente a musí mať záujem o začínajúce podniky s vysokým potenciálom, podnikateľov a inovatívnych výskumníkov, najmä z nedostatočne zastúpených skupín, ako sú ženy-inovátorky a inovátori z menej rozvinutých ekosystémov. Navrhované KPIs:
• Vysoké Net Promoter Score od účastníkov EIC
• Zvýšený podiel startupov a výskumných projektov podporovaných EIC, ktoré vedú ženy
• Zvýšený podiel startupov a partnerov výskumných projektov podporovaných EIC z čoraz väčšieho počtu krajín

2. Získať ďalších 30 až 50 miliárd EUR investícií do európskych deep tech firiem od súkromných investorov: EIC musí preklenúť kritickú finančnú medzeru, ktorej čelia spoločnosti v oblasti deep tech a využiť fond EIC na získavanie súkromných prostriedkov na podporu prelomových spoločností. Navrhované KPIs:
• 3 až 5-násobný vstup na úrovni portfólia od spoluinvestorov k fondu EIC
• Následné investície do portfólia vo výške 3-5-násobku podpory EIC počas 3 rokov po poskytnutí podpory EIC

3. Presadiť vysoko rizikové technológie v kritických oblastiach pre spoločnosť a strategickú autonómiu: EIC musí podstupovať riziko a podporovať najsľubnejšie príležitosti v oblasti deep tech od najranejšej fázy až po komerčné rozšírenie, prinášať relevantné inovácie pre spoločnosť a chrániť kľúčové technológie pred závislosťou. Navrhované KPIs:
• Vysoký podiel spoločností podporených EIC v prioritných technologických oblastiach
• Vysoký podiel citácií a patentov z projektov EIC v prioritných deep tech oblastiach

4. Zvýšiť počet európskych jednorožcov a scaleupov: EIC musí podporovať rast a škálovanie európskych startupov a malých a stredných podnikov, aby sa vyrovnali a nakoniec prekonali výkonnosť USA a Ázie. Navrhované KPIs:
• Zvýšený počet kentaurov podporovaných EIC
• Zvýšený počet jednorožcov podporovaných EIC
• Rast zamestnanosti a príjmov spoločností podporovaných EIC

5. EIC musí vytvárať partnerstvá s cieľom využívať a komercializovať najlepšie nápady z výskumnej základne v celej EÚ a škálovať startupy financované v rámci iných iniciatív EÚ alebo vnútroštátnych iniciatív. Navrhované KPIs:
• Zvýšený počet výsledkov výskumu EIC, z ktorých vznikli nové spoločnosti alebo obchodné dohody
• Zvýšený počet spoločností podporovaných EIC, ktoré vznikli z výskumných projektov EIC, ERC, EIT a národných programov

6. Dosiahnuť prevádzkovú excelentnosť: Agilita a rýchlosť operácií a rozhodovania EIC musí byť v súlade s očakávaniami žiadateľov, investorov a trhovými štandardami. Navrhované KPIs:
• Startupy dostanú prvú platbu grantu do 4 až 5 mesiacov od podania žiadosti na EIC
• Fond EIC odsúhlasí investičné podmienky (term sheets) do 8 týždňov

Aktuálny stav implementácie EIC

EIC, ktorý bol spustený ako pilotný program v roku 2018 v rámci programu Horizont 2020 a ako plnohodnotný program v marci 2021 v rámci programu Horizont Európa, zaznamenal značný dopyt a atraktivitu, pričom v každom kole financovania programu EIC Accelerator (štvrťročne) bolo podaných viac ako 1000 žiadostí a v rámci každoročných výziev programu EIC Pathfinder bolo podaných viac ako 1000 žiadostí. Viac ako 70 % žiadateľov o účasť v pilotnom programe EIC uviedlo vysoké Net Promoter Score. Zatiaľ čo podiel startupov vedených ženami podporených EIC sa v roku 2020 viac ako zdvojnásobil na viac ako 20 percent, v roku 2021 sa tento pokrok zastavil. Účasť startupov z rozširujúcich sa krajín (widening countries, vrátane SR) zostáva nízka (v priemere menej ako 10 percent) a rada EIC pripravuje podporné mechanizmy na jej zvýšenie.

Pilotný projekt EIC dosiahol pozoruhodný pákový efekt na investície, pričom spoločnosti podporené EIC prilákali viac ako 10 miliárd EUR a vybudovali 5 “jednorožcov” a viac ako 90 “kentaurov”. Okrem toho prvý súbor investícií prostredníctvom fondu EIC prilákal 2,7-násobok spoločných investícií fondov rizikového kapitálu a iných investorov. Oneskorenia v investíciách od spustenia EIC však predstavujú veľké komplikácie a reštrukturalizovaný fond EIC musí ísť ďalej a rýchlejšie pri získavaní spoluinvestorov.

EIC podporil a investoval do silného portfólia technológií a spoločností v ekologickej, digitálnej a zdravotníckej oblasti. Napriek tomu je potrebné ďalšie cielenie, porovnávanie a strategické spravodajstvo, aby EIC získal náskok pri vyhľadávaní a podpore nových oblastí. Je tiež potrebná silnejšia informačná základňa na sledovanie toho, ako dobre si EIC vedie pri získavaní výstupov z európskych výskumných projektov a národných programov, hoci nás veľmi povzbudzujú prvé úspechy pilotného programu EIC, ktorý získava príjemcov grantov ERC Proof of Concept, novej schémy Fast Track pre startupy pochádzajúce zo znalostných a inovačných spoločenstiev EIT.

Bezprostredným a naliehavým záujmom EIC je rýchlo dosiahnuť prevádzkovú excelentnosť. Pilotná fáza ukázala, že EIC môže fungovať v trhovo relevantných časových rámcoch, pričom granty sa spracujú za niekoľko mesiacov a investície v naliehavých prípadoch za niekoľko týždňov. V prvom roku plnej implementácie EIC sa však vyskytli veľké oneskorenia pri rozhodovaní o financovaní a investíciách, ktoré sú ďaleko od očakávaných kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Viac informácií poskytne príslušný národný kontaktný bod

Zdroj: EIC, EK, 29.6.2022, pes