Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ďalšia méta pre vedu o zmene klímyDôsledky zmeny klímy sa celosvetovo zintenzívňujú, a to tak z hľadiska frekvencie, ako aj rozsahu. Vzhľadom na vedecký konsenzus o tom, čo nás ešte čaká, ak svet nebude konať, potreba zintenzívniť našu spoločnú reakciu nebola nikdy naliehavejšia. Poskytovaním poznatkov potrebných na formulovanie účinných stratégií zmierňovania a adaptácie slúži klimatická veda ako rozhodujúci faktor podporujúci opatrenia v oblasti klímy a prispieva k tvorbe politiky založenej na dôkazoch. Preklenutie medzier v znalostiach v oblasti výskumu zmeny klímy má zásadný význam pre usmernenie prechodu na nízkouhlíkovú budúcnosť odolnú voči klimatickým zmenám, pre podporu konsenzu a aliancií, pre posilnenie globálnej spolupráce a mobilizáciu zainteresovaných strán v celej spoločnosti. Táto správa upozorňuje na oblasti, v ktorých je potrebný ďalší výskum, aby sme dosiahli účinné a primerané riešenia.

Nový dokument poskytuje lepšiu predstavu o tom, do akých oblastí výskumu v rámci klímy bude EÚ investovať najbližšie roky a aké témy sa pravdepodobne vyskytnú vo výzvach Horizontu Európa.

Publikácia sa mimo iné venuje citlivosti klímy, zmenám v klimatickom systéme vrátane náhlych a nezvratných zmien, vode, biodiverzite, prírodným riešeniam, pobrežiam v meniacej sa klíme, sektorovým a systémovým prechodom, využívaniu pôdy, poľnohospodárstvu, odstraňovaniu oxidu uhličitého, urýchleniu klimatických opatrení, či klimatickým intervenciám a pod.

Viac informácií

The Next Frontier for Climate Change Science