Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Desiata edícia V4 tréningu pre projektových manažérovV dňoch 22., 23. a 25. novembra  2021 sa uskutočnila jesenná edícia školenia pre projektových manažérov z krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Školenie je zamerané na projekty aktuálneho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe (2021-2027).

Podujatie bolo opäť otvorené aj pre ďalšie partnerské krajiny, a tak sa školenia zúčastnilo celkovo 38 projektových manažérov pôsobiacich na univerzitách a výskumných inštitúciách v krajinách V4, Írska, Nemecka, Rakúska, Litvy, Estónska, Rumunska, Grécka a Cypru.

Na organizácii sa podieľala Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), Styčná kancelária ČR pre vzdelávanie a výskum (CZELO), Zastúpenie Národnej kancelárie Maďarska pre výskum, vývoj a inovácie v Bruseli (NRDIO) a Styčná agentúra Poľskej akadémie vied v Bruseli (PolSCA). Spoločným cieľom týchto subjektov je zvyšovanie národnej účasti v európskych programoch pre výskum, vývoj a inovácie a zviditeľňovanie regiónu v Bruseli.

Hlavnou ambíciou školenia bolo zvýšiť odborné kapacity projektových manažérov, a to poskytnutím cielených informácií s pridanou hodnotou z Bruselu, rozšírením ich povedomia o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizon Europe. 

Vďaka organizácii mohli účastníci absolvovať intenzívny 3-dňový program, ktorý zahŕňal prezentácie rečníkov z Generálnych riaditeľstiev a Výkonných agentúr Európskej komisie, ako aj celý rad prezentácií od rôznych expertov so skúsenosťami z praxe.

Nové programové obdobie a program Horizon Europe sú v súčasnosti v plnom prúde. Rečníci z európskych inštitúcií a ďalší odborníci preto prostredníctvom svojich príspevkov odovzdali účastníkom prehľad o európskom ekosystéme financovania výskumu a inovácií a o synergiách medzi programom Horizon Europe a inými programami EÚ, s dôrazom na program Erasmus+ v rámci iniciatívy Európske univerzity. Účastníci boli oboznámení s aktuálnym stavom v procese implementácie misií EÚ a mali možnosť na konkrétnych prípadoch pozorovať fungovanie projektovej kancelárie na úspešnej belgickej univerzite ULB alebo prípravu a koordináciu európskeho projektu AURORAL.

Účastníci mali tiež možnosť vypočuť si prednášky o programoch vytvárania spolupráce naprieč Európskym výskumným priestorom (ERA), akými sú napríklad nástroje programu Horizon Europe pre šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti a o možnostiach využitia ďalších iniciatív, akými sú napríklad aktivity COST. Taktiež sa diskutovalo nástrojoch na komunikáciu, šírenie a využívanie výsledkov projektov, otvorenom prístupe k výskumným dátam (tzv. open access) a finančných aspektoch riadenia projektov programu Horizon Europe. Odovzdané boli aj mimoriadne dôležité informácie o rodovej rovnosti vo výskume a inováciách a plánoch rodovej rovnosti, ktoré budú organizácie potrebovať pre účasť v projektoch Horizon Europe od roku 2022.

Nechýbala ani prezentácia venovaná komitológii a systému prípravy pracovných programov v rámci programových výborov programu Horizon Europe, informatívna sekcia o miere účasti krajín V4 v programe a omnoho viac.

Aj táto edícia podujatia, napriek jeho online forme, vytvorila priestor pre profesionálny networking účastníkov. Vytváranie kontaktov medzi účastníkmi bolo podporené pomocou krátkej seba prezentácie počas interaktívneho workshopu v skupinách zameraného na zoznámenie sa, výmenu osobných skúseností, odporúčaní či tipov a trikov pre úspešnú participáciu v medzinárodných projektoch a pri príprave inštitucionálnych plánov rodovej rovnosti.

Šesť slovenských účastníkov a účastníčok zastupovalo tieto inštitúcie:

  • Technická univerzita v Košiciach;
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave;
  • Univerzita Komenského v Bratislave;
  • Paneurópska vysoká škola v Bratislave ;
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ďalšie školenie projektových manažérov krajín V4 sa bude konať na jar 2022. Jeho náplň bude aktualizovaná podľa spätnej väzby prevzatej od účastníkov a jeho forma bude rešpektovať príslušné zdravotnícke opatrenia v EÚ.

Celý program školenia nájdete tu.

Zverejnené 26.11.2021, slord