Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Destination EarthDestination Earth (DestinE) a jej vývoj digitálnych dvojčiat Zeme sú kľúčom k predpovedaniu dôsledkov klimatických zmien a celkovému budovaniu odolnosti voči klimatickým zmenám.

Cieľom projektu DestinE je vytvoriť v celosvetovom meradle vysoko presný digitálny model Zeme na monitorovanie a predpovedanie vzájomného pôsobenia prírodných javov a ľudských činností.

DestinE ako súčasť stratégie Európskej komisie v oblasti zelenej a digitálnej politiky prispeje k dosiahnutiu cieľov dvojitého prechodu, zeleného aj digitálneho.

Európska komisia dňa 30. marca 2022 spolu s partnerskými organizáciami spustila tento projekt. Na vytvorenie digitálneho modelu zeme je vyčlenených 150 miliónov EUR z programu Digitálna Európa.

Kľúčovými míľnikmi projektu DestinE sú:

Do roku 2024: Vývoj základnej platformy služieb, dátového jazera a prvých dvoch digitálnych dvojčiat v oblasti extrémnych prírodných udalostí a adaptácie na zmenu klímy.

Do roku 2027: Ďalšie zdokonaľovanie systému DestinE a integrácia ďalších digitálnych dvojčiat a súvisiacich služieb.

Do roku 2030: „Úplná“ digitálna replika Zeme.

Viac informácií:

Zverejnené 19.4.2022, slord