Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Deviata edícia V4 tréningu pre projektových manažérovV dňoch od 26. do 28. apríla 2021 sa uskutočnila jarná edícia školenia pre projektových manažérov z krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Školenie je zamerané na projekty aktuálneho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe (predtým Horizont 2020, 2014 – 2020).

Školenie sa vzhľadom aktuálnu epidemiologickú situáciu uskutočnilo online.

Podujatie bolo opäť otvorené aj pre ďalšie partnerské krajiny, a tak sa školenia zúčastnilo celkovo 36 projektových manažérov pôsobiacich na univerzitách a výskumných inštitúciách v krajinách V4, Belgicka, Estónska, Litvy, Rakúska a Švajčiarska.

Na organizácii sa podieľala Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), Styčná kancelária ČR pre výskum, vývoj a inovácie (CZELO), Zastúpenie Národnej kancelárie Maďarska pre výskum, vývoj a inovácie v Bruseli (NRDIO) a Styčná agentúra Poľska pre výskum (PolSCA). Spoločným cieľom týchto subjektov je zvyšovanie národnej účasti v európskych programoch pre výskum, vývoj a inovácie a zviditeľňovanie regiónu v Bruseli.

Hlavnou ambíciou školenia bolo zvýšiť odborné kapacity projektových manažérov, a to poskytnutím cielených informácií s pridanou hodnotou z Bruselu, rozšírením ich povedomia o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizont 2020 / Horizon Europe. 

Vďaka organizácii mohli účastníci absolvovať intenzívny 3-dňový program, ktorý zahŕňal prezentácie rečníkov z Generálnych riaditeľstiev a Výkonných agentúr Európskej komisie, ako aj celý rad prezentácií od rôznych expertov so skúsenosťami z praxe.

V súvislosti s nástupom programu Horizon Europe bolo cieľom školenia posilniť prípravu účastníkov na nové programové obdobie. Zástupcovia Európskej komisie preto prostredníctvom svojich príspevkov odovzdali účastníkom vedomosti o kľúčových novinkách, ktoré nový program prinesie. Týmito novinkami sú napríklad výskumno-inovačné misie EÚ, nový systém európskych partnerstiev, ako aj niektoré zmeny v implementácii a každodennom riadení projektov. Účastníkom bol tiež prezentovaný európsky výskumno-inovačný ekosystém ako celok, jeho súčasné politické priority, systém fungovania a ďalšie príležitosti financovania výskumu a inovácií, ktoré budú dostupné počas nasledujúcich 7 rokov.

Účastníci sa tiež oboznámili s konkrétnymi programami vytvárania spolupráce naprieč Európskym výskumným priestorom (ERA), akými sú napríklad nástroje programu Horizon Europe pre šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti a o možnostiach využitia ďalších iniciatív, akými sú napríklad aktivity COST. Taktiež sa diskutovalo o spôsoboch poskytovania otvoreného prístupu k výskumným dátam (tzv. Open access). Na tému akcií Marie Sklodowska-Curie (MSCA) si mali účastníci možnosť vypočuť informácie o fungovaní schémy a jej perspektívach v programe Horizon Europe. Odovzdané boli aj mimoriadne dôležité informácie o rodovej rovnosti vo výskume a inováciách a plánoch rodovej rovnosti, ktoré budú organizácie potrebovať pre účasť v projektoch Horizon Europe od roku 2022.

Odborníci so znalosťou bruselského prostredia a zástupcovia belgických inštitúcií potom zdieľali cenné skúsenosti s komitológiou a systémom prípravy pracovných programov v rámci programových výborov Horizont 2020 / Horizon Europe, alebo sa podelili o svoje skúsenosti s efektívnym projektovým manažmentom. Nechýbala ani prezentácia venovaná systému auditov projektov Horizont 2020, informatívna sekcia o miere účasti krajín V4 v programe a omnoho viac.

Tohtoročné podujatie, aj napriek jeho online forme, vytvorilo priestor pre profesionálny networking účastníkov. Vytváranie kontaktov medzi účastníkmi bolo podporené pomocou krátkej seba prezentácie počas prvého dňa podujatia, ako aj neskôr počas interaktívneho workshopu v skupinách zameraného na zoznámenie sa, výmenu osobných skúseností, odporúčaní či tipov a trikov pre úspešnú participáciu v medzinárodných projektoch.

Sedem slovenských účastníkov a účastníčok zastupovalo tieto inštitúcie:

  • Univerzita Komenského v Bratislave;
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici;
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave;
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach;
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave;
  • Technická univerzita v Košiciach.

Ďalšie školenie projektových manažérov krajín V4 sa bude konať na jeseň 2021. Jeho náplň bude aktualizovaná podľa spätnej väzby prevzatej od účastníkov a jeho forma bude rešpektovať príslušné zdravotnícke opatrenia v EÚ.

Celý program školenia nájdete tu.