Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Digitálna suverenita: Európska komisia navrhla Európsky akt o čipochEurópska komisia dňa 8. februára 2022 navrhla komplexný súbor opatrení na zaistenie bezpečnosti dodávok do EÚ a posilnenie jej odolnosti a pozície technologického lídra v oblasti polovodičových technológií a aplikáciíEurópsky akt o čipoch posilní konkurencieschopnosť a odolnosť Európy a pomôže dosiahnuť digitálnu aj zelenú transformáciu.

Celosvetový nedostatok polovodičov prinútil v nedávnej minulosti zatvoriť závody v širokej škále odvetví – od automobilov až po zdravotnícke zariadenia. Spolu s členskými štátmi a medzinárodnými partnermi sa vďaka nemu zmobilizujú verejné a súkromné investície vo výške viac ako 43 miliárd EUR a stanovia opatrenia, vďaka ktorým sa umožní EÚ splniť svoj cieľ, ktorým je zdvojnásobenie súčasného podielu na trhu do roku 2030 na 20 %.

Vďaka európskemu aktu o čipoch bude mať EÚ potrebné nástroje, zručnosti a technologické schopnosti na to, aby sa stala lídrom v tejto oblasti. Zároveň si zabezpečí dodávky polovodičov a zníži závislosť. Jeho základnými zložkami sú:

  • Iniciatíva Čipy pre Európu – spojí zdroje Únie, členských štátov a tretích krajín pridružených k existujúcim programom Únie, ako aj súkromného sektora prostredníctvom posilneného „spoločného podniku pre čipy„, ktorý je výsledkom strategickej zmeny orientácie existujúceho spoločného podniku pre kľúčové digitálne technológie. Podľa Komisie bude na posilnenie existujúceho výskumu, vývoja a inovácií k dispozícii 11 miliárd EUR.

  • Nový rámec na zaistenie bezpečnosti dodávok – formou prilákania investícií a zvýšenia výrobných kapacít. Ako súčasť nového rámca je aj fond pre čipy, ktorý uľahčí prístup startupov k financovaniu pomôže im tak zdokonaliť inovácie a prilákať investorov. Jeho súčasťou bude aj špecializovaný nástroj kapitálového investovania do polovodičov v rámci Programu InvestEU na podporu rozširujúcich sa podnikov a MSP s cieľom uľahčiť ich expanziu na trhu.

  • Koordinačný mechanizmus medzi členskými štátmi a Komisiou – V rámci neho bude prebiehať spoločné krízové posúdenie a budú sa koordinovať vhodné opatrenia z nového súboru nástrojov pre núdzové situácie.

Okrem uvedeného Európska komisia navrhuje aj odporúčanie. Ide nástroj s okamžitou účinnosťou, ktorý umožní ihneď spustiť koordinačný mechanizmus medzi členskými štátmi a Komisiou.

Viac informácií:

Zverejnené 14.2.2022, slord