Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Digitálne vzdelávanie a zručnosti: Európska komisia otvorila dve verejné konzultáciePotreba rozvíjať digitálne zručnosti existovala už dávno pred vypuknutím krízy COVID-19. Pandémia však poukázala na nízku úroveň digitálnych zručností občanov, a zároveň prehĺbila už existujúce spoločensko-ekonomické rozdiely v digitálnych zručnostiach aj medzi pohlaviami a mestskými či vidieckymi oblasťami. Dopyt po týchto zručnostiach sa naďalej zvyšuje.

Pandémia taktiež poukázala na dôležitosť dostupnosti a rozvoja vysokokvalitného a inkluzívneho digitálneho vzdelávania. Je to úloha pre celú spoločnosť, ktorá si vyžaduje aktívne zapojenie vlád, vzdelávacích inštitúcií, súkromného sektora a širokej verejnosti.

Cieľom týchto dvoch iniciatív je preto stanoviť, čo treba vykonať na podporu prístupu k digitálnemu vzdelávaniu a podporu digitálnych zručností vo všetkých fázach vzdelávania a odbornej prípravy.

Európska komisia preto ponúka priestor verejnosti zapojiť sa do diskusie, kde občania môžu vyjadriť svoj názor a pripomienky k vyššie spomenutým oblastiam. Takáto spätná väzba bude uverejnená na webovej stránke a napomôže ďalšiemu rozvoju tejto iniciatívy.

Viac informácií a možnosť ako sa zapojiť:

Zverejnené 9.9.2022, slord