Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Dohoda o reforme hodnotenia výskumu je dokončenáCouncil to adopt position on reforming research assessment, but stresses  one size should not be made to fit all | Science|Business

Európska komisia dokončila a zverejnila dohodu o reforme hodnotenia výskumu. Proces spolutvorby sa začal v januári 2022 a konečná verzia dokumentu bola predstavená na zhromaždení zainteresovaných strán 8. júla 2022, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 350 organizácií zo 40 krajín, ktoré prejavili záujem o zapojenie sa do tohto procesu.

Dohoda o reforme hodnotenia výskumu stanovuje spoločné smerovanie zmien v postupoch hodnotenia výskumu, výskumných pracovníkov a organizácií vykonávajúcich výskum, pričom hlavným cieľom je maximalizovať kvalitu a vplyv výskumu. Dohoda obsahuje zásady, záväzky a časový rámec reforiem a stanovuje zásady pre koalíciu organizácií, ktoré sú ochotné spolupracovať pri realizácii zmien.

Signatári sa zaviažu k spoločnej vízii, ktorou je, že hodnotenie výskumu, výskumných pracovníkov a výskumných organizácií uznáva rôzne výstupy, postupy a činnosti, ktoré maximalizujú kvalitu a vplyv výskumu. To si vyžaduje, aby sa hodnotenie zakladalo predovšetkým na kvalitatívnom posúdení, pre ktoré je kľúčové vzájomné hodnotenie (peer-review), podporované zodpovedným používaním kvantitatívnych ukazovateľov. Dohoda takisto navrhuje upustiť od nevhodného používania metrík založených na časopisoch a publikáciách pri hodnotení výskumu a vyhýbať sa používaniu rebríčkov výskumných organizácií pri hodnotení výskumu

Reformné hnutie, o ktoré sa opiera dohoda a koalícia, má byť inkluzívnym a kooperatívnym priestorom na spoločný postup smerom k vyššej kvalite, väčšiemu vplyvu a efektívnejšiemu a inkluzívnejšiemu systému výskumu. Ponúka platformu na pilotovanie a experimentovanie, vývoj nových hodnotiacich kritérií, metód a nástrojov, ako aj na spoločnú kritickú reflexiu, výmenu osvedčených postupov a vzájomné učenie sa, pričom plne rešpektuje autonómiu organizácií. S podporou práce koalície sa organizácie rozhodnú o krokoch, ktoré podniknú na realizáciu záväzkov, a o tempe svojej reformnej cesty, ktoré sa môže líšiť v závislosti od kontextu (napr. národného, disciplinárneho alebo hodnotenia jednotlivých výskumníkov, výskumných jednotiek a výskumných organizácií alebo výskumných projektov) a od strategických cieľov a poslania každej organizácie.

Organizácie zapojené do hodnotenia výskumu so sídlom v Európe alebo mimo nej sa vyzývajú, aby podpísali dohodu a následne sa pripojili ku koalícii.

Zbieranie podpisov pod dohodu sa začne 28. septembra na Dňoch výskumu a inovácií počas plenárneho zasadnutia o reforme hodnotenia výskumu, ale vítané sú už prvé náznaky podpisu dohody. „Ustanovujúce zhromaždenie“, prvé zasadnutie valného zhromaždenia koalície, by sa malo uskutočniť koncom jesene 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 22.7.2022, slord