Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Dvor audítorov publikoval správu o opatreniach na rozšírenie účasti v Horizonte EurópaEuropean Court of Auditors Postgraduate Research Grant Programme

Medzi členskými štátmi EÚ existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o výsledky v oblasti výskumu a inovácií. Rozdiel sa prejavuje aj v rôznych úrovniach účasti na rámcových programoch, pri ktorých je prideľovanie finančných prostriedkov založené na excelentnosti. Nízka účasť zas obmedzuje potenciál krajín s nízkou výkonnosťou pri prekonávaní nedostatkov v ich systémoch výskumu a inovácie. S cieľom riešiť rozdiely v oblasti inovácií a zlepšiť účasť sa v rámci programu Horizont 2020 vyčlenilo 935 mil. EUR na „rozširujúce opatrenia“ zamerané konkrétne na členské štáty s nízkou výkonnosťou. Cieľom bolo posilniť kapacity výskumných inštitúcií v týchto členských štátoch, napríklad tým, že sa im pomôže vytvárať siete, nadviazať partnerstvo s vedúcimi inštitúciami a prilákať vysokokvalifikovanú pracovnú silu. Tieto opatrenia boli posilnené v rámci programu Horizont Európa a v súčasnosti majú rozpočet vo výške 2,95 mld. EUR.

Pre pridanie kontextu, Slovenská republika v rámci programu Horizont 2020 získala financie len vo výške 0,025% HDP, čo nás zaradilo na chvost členských štátov EÚ.

Dvor dospel k záveru, že rozširujúce opatrenia boli dobre navrhnuté tak, aby sa zameriavali na mnohé faktory obmedzujúce účasť krajín. Skutočná udržateľná zmena však do veľkej miery závisí od investícií do výskumu a inovácie a od reforiem na vnútroštátnej úrovni.

Hoci je príliš skoro na posúdenie úplného vplyvu týchto opatrení, zistili sme, že projekty vytvárania tímov a projekty vedúcich výskumných pracovníkov začínajú prinášať sľubné výsledky, najmä pokiaľ ide o počet publikácií, vytváranie sietí a prístup k väčšiemu grantovému financovaniu. Čelili však mnohým výzvam pri vykonávaní, ako je zabezpečenie doplnkového financovania z iných zdrojov ako Horizont 2020, prijímanie medzinárodných výskumných pracovníkov a, čo je najdôležitejšie, zabezpečenie udržateľnosti vytváraním príjmov z využívania výsledkov výskumu.

Odporúčania Komisii:

  • posilniť využívanie Nástroja politickej podpory;
  • usilovať sa o vyváženejšiu účasť krajín, ktorých sa týka rozširovanie účasti na
    rozširujúcich opatreniach;
  • uľahčiť včasnú dostupnosť doplnkového financovania;
  • zvýšiť schopnosť prijímateľov projektov využívať výsledky svojho výskumu;
  • zlepšiť monitorovanie rozširujúcich opatrení.

Viac informácií:

Zverejnené 20.6.2022, slord