Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Dvor audítorov vydal odporúčanie týkajúce sa využívania paušálnych platiebDňa 5. októbra 2023 zverejnil Európsky dvor audítorov svoju výročnú správu za fiškálny rok 2022. Dvor audítorov každoročne vykonáva audit príjmov a výdavkov rozpočtu EÚ. Na základe odhadov založených na vzorových auditoch Dvor audítorov určuje „chybovosť“. Ide o prípady, keď sa rozpočet EÚ nevyužil správne v dôsledku nesprávneho výpočtu alebo nezrovnalosti, napríklad účtovania neoprávnených nákladov.

Odhadovaná chybovosť výdavkov celého rozpočtu na rok 2022 je 4,2 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšila o 1,2 %. Dvor audítorov vydáva negatívne stanovisko k výdavkom EÚ v roku 2022, keďže sa zistili rozsiahle problémy.

V rozpočtovej kapitole „Jednotný trh, inovácie a digitálne technológie“, ktorá zahŕňa financovanie výskumu EÚ, sa odhaduje chybovosť na úrovni 2,7 %, čo predstavuje pokles o 1,7 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021. Audit sa zameral takmer výlučne na projekty programu Horizont 2020.

V tohtoročnej správe Dvor audítorov venoval osobitnú pozornosť postupom a usmerneniam Komisie pre financovanie projektov formou paušálneho financovania v oblasti výskumu. Dvor audítorov konštatuje, že rozsiahle rozšírenie tohto typu financovania nebolo založené na komplexnom hodnotení predchádzajúcich pilotných projektov s paušálnymi sumami, ale na prieskumoch. Pri hodnotení návrhov projektov s paušálnymi sumami nemali experti k dispozícii jasné kritériá primeranosti nákladov na projekt.

Okrem toho chýbajú jasné špecifikácie a usmernenia pre financované projekty, pokiaľ ide o to, kedy boli splnené požiadavky na vyplatenie paušálnych súm za jednotlivé pracovné balíky.

Odporúčania Dvora audítorov pre Komisiu preto spočívajú v tom, aby v zásade vyhodnotila financovanie paušálnymi sumami a spochybnil, do akej miery sú paušálne sumy vhodné pre projekty s vysokými rozpočtami. Okrem toho by sa malo zlepšiť hodnotenie žiadostí o paušálne sumy na projekty. Príjemcovia by mali byť informovaní o jasných kritériách pre vyplácanie finančných prostriedkov. Komisia by tiež mala definovať rozsah následných kontrol, ktoré sa majú vykonávať pri projektoch s paušálnym financovaním, pričom by sa mali kontrolovať aj rizikové oblasti, ako napríklad dodržiavanie predpisov o verejnom obstarávaní.

Viac informácií

Zverejnené 18.10.2023, slord