Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ECB vydala working paper ohľadom nových technológií a pracovných miest v EurópeWorking Paper ECB „New Technologies and Jobs in Europe“ ponúka podrobnú analýzu vplyvu umelej inteligencie a softvérových technológií na európsky trh práce. Štúdia odhaľuje značný nárast podielu zamestnanosti v povolaniach, ktoré sú viac vystavené umelej inteligencii, a to najmä medzi mladšími a kvalifikovanými pracovníkmi. To je v súlade s teóriou „Skill Biased Technological Change„.

Teória naznačuje, že umelá inteligencia a softvérové technológie vytvárajú nové príležitosti pre vysokokvalifikované pracovné miesta, najmä v odvetviach, kde sa tieto technológie intenzívne uplatňujú. Umelá inteligencia nielen vyžaduje, ale aj umožňuje kvalifikovanejšiu pracovnú silu, čo vedie k zvýšeniu zamestnanosti pre osoby s potrebnými zručnosťami. Tento trend je obzvlášť výrazný medzi mladšími pracovníkmi, ktorí sú vo všeobecnosti prispôsobivejší a pravdepodobne majú potrebné zručnosti pre pracovné miesta súvisiace s AI, čo podporuje rast zamestnanosti v povolaniach vystavených AI.

Napriek tomuto posunu v zamestnanosti existuje len málo dôkazov o zodpovedajúcom náraste miezd osôb zamestnaných v zamestnaniach vystavených AI. Z článku vyplýva, že hoci AI a softvérové technológie menia štruktúru zamestnanosti, nemajú výrazný vplyv na mzdy rovnakým spôsobom.

Štúdia tiež poukazuje na rôzne vplyvy týchto technológií v rôznych európskych krajinách. Tieto rozdiely sa pripisujú rôznej miere šírenia technológií, vzdelávacím systémom, regulácii trhu a zákonom na ochranu zamestnanosti. Heterogenita v jednotlivých krajinách poukazuje na zložitú interakciu medzi novými technológiami a dynamikou trhu práce v rôznych národných kontextoch.

Okrem toho analýza porovnáva odhady krajín s ukazovateľmi zavádzania technológií a štrukturálnymi charakteristikami, ako sú index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) a svetové ukazovatele riadenia (WGI). Výsledky naznačujú, že krajiny s vyššou mierou vystavenia digitálnym technológiám majú tendenciu vykazovať výraznejšie dopady na zamestnanosť, čo naznačuje koreláciu medzi šírením technológií a zamestnanosťou.

Zistená pozitívna korelácia naznačuje, že technológie umelej inteligencie komplementujú vysokokvalifikované pracovné miesta a že šírenie technológií je pravdepodobne vyššie v krajinách s lepšími vzdelávacími výsledkami. To zdôrazňuje diferencovaný vzťah medzi umelou inteligenciou, softvérovými technológiami a dynamikou trhu práce v Európe.

Viac informácií

Zverejnené 6.12.2023, slord