Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EDA zverejnila výročnú správu za rok 2022Všeobecné informácie

Európska obranná agentúra (EDA) bola vytvorená v roku 2004 na podporu spolupráce v obrannej sfére v EÚ. Agentúra svojou činnosťou pomáha efektívnej alokácií zdrojov, umožňuje armádam úzko spolupracovať a posilňuje NATO. Úlohou EDA je v spolupráci s členskými krajinami:

 • rozvíjať obranné spôsobilosti v oblasti krízového riadenia,
 • podporovať a posilňovať európsku spoluprácu v oblasti obrany,
 • posilňovať európsku obrannú priemyselnú a technologickú základňu a vytvárať konkurencieschopný európsky trh s obrannou výzbrojou a technikou a
 • podporovať výskum zameraný na strategické technológie pre budúce obranné a bezpečnostné spôsobilosti.

V rámci tohto piliera Európskej spolupráce je dôležitá interoperabilita a podpora Agentúry voči Európskemu obrannému fondu (EDF) pri jeho cieli posilňovať konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu prostredníctvom finančnej podpory obranného výskumu a obranného rozvoja v rámci dlhodobého spoločného rozpočtu EÚ. Minulý rok EDA ako pozorovateľ v Programovom výbore EDF zdieľala odborné znalosti s členskými štátmi a Komisiou, taktiež poskytovala poradenstvo a odborné znalosti pri vytváraní ročného pracovného programu EDF na rok 2022 spolu s jeho viacročnou perspektívou.

Výročná správa

Rok 2022 znamenal paradigmatický posun pre bezpečnosť a obranu v Európe s návratom totálnej vojny na európsku pôdu. Vzhľadom na naliehavosť situácie EDA zintenzívnila podporu voči vládam členských štátov EÚ pri ďalšom postupe v oblasti európskej obrany. Agentúra v roku 2022 nasmerovala svoju energiu na pomoc pri koordinácii spoločnej reakcie.

Celkovo agentúra v roku 2022 riadila 97 kooperatívnych ad hoc projektov a programov v oblasti rozvoja spôsobilostí, výcviku a spoločného obstarávania, ako aj výskumu, technológie a inovácií v celkovej odhadovanej hodnote 672 miliónov EUR.

Správa za rok 2022 je zameraná na oblasti spoločných priorít, spoločného obranného plánovania a spolupráce, spoločného rozvoja schopností, spoločného výskumu technológie a inovácií. Taktiež sa zaoberá otázkami aktivátorov spolupráce a iniciatívami v danej oblasti, premostením vojenských politík so širšími politikami EÚ, partnerstvami a vnútornými záležitosťami.

Spoločný výskum, technológie a inovácie

Ambíciou EDA je poskytnúť členským štátom preferovaný rámec pre kolaboratívne obranné výskumné projekty. Hlavnými bodmi v správe sú v rámci tejto kategórie nasledovné:

 • Skupiny CapTechs: Tieto skupiny prispievajú k rozvoju budúcich obranných spôsobilostí vo svojich príslušných oblastiach. V roku 2022 bolo 18 nových ad hoc projektových opatrení EDA v oblasti výskumu a technológií kat. B v hodnote 76 miliónov EUR. Nové projekty spoločne s už prebiehajúcimi tvoria portfólio v celkovej hodnote 277 miliónov EUR. 
 • Vznikajúce disruptívne technológie (EDTS): Očakáva sa, že tieto technológie budú mať čoraz zásadnejší vplyv na obranu a spôsobia revolúciu budúcich vojenských spôsobilostí a operácií. EDA vyvinula akčný plán pre vznikajúce disruptívne technológie riadené schopnosťami na monitorovanie EDTs a identifikáciu príležitostí na spoluprácu. Prvý výročný monitorovací dokument EDT z konca roka 2022 identifikuje trendy a aplikácie vznikajúcich technológií tejto kategórie v civilnej a vojenskej oblasti, poskytuje predbežnú analýzu globálneho trhu a mapuje štúdie a projekty relevantné pre EDT v rámci EDA.
 • Umelá inteligencia (AI): V roku 2022 EDA pokračovala vo vykonávaní opatrení predpokladaných v Akčnom pláne EDA pre umelú inteligenciu. CapTechs pokračoval vo vývoji spoločných ad hoc projektov založených na AI, pre ďalšiu stimuláciu aplikácie AI v budúcich obranných činnostiach.
 • Autonómne systémy (AS): Vo vojenskom kontexte poskytujú autonómne systémy operačné výhody v rámci širokého spektra misií, od spravodajských, pozorovacích, prieskumných a logistických misií až po bojové operácie. V roku 2022 začala Agentúra s prípravou akčného plánu pre autonómne systémy (APAS).
 • Obranná inovácia: V roku 2022 EDA spustila svoj Hub for EU Defense Innovation (HEDI). Prvým výsledkom HEDI bol Európsky deň inovácií v oblasti obrany, ktorý sa konal v Bruseli v máji 2022. Druhým míľnikom bolo spustenie Európskej obrannej inovačnej siete zameranej na výmenu osvedčených postupov, metodík, skúseností, poznatkov, projektov, iniciatív a súčasného stavu EDTs. Sieť bude sledovať vývoj v oblasti inovácií v obrane a navrhovať konkrétne aktivity, ktoré by mohli prispieť k urýchleniu implementácie inovácií v oblasti obrany v Európe.
 • EDA Defence Innovation Prize: Súťaž odmeňuje spoločnosti a výskumné subjekty, ktoré prichádzajú s inovatívnymi technológiami, procesmi alebo službami použiteľnými v oblasti obrany. V roku 2022 bola venovaná kozmickým technológiám sledovania a prieskumnej obrany. Víťazom sa stala Share My Space, spoločnosť NewSpace so sídlom v Toulouse.
 • Obranný výskum financovaný EÚ: V roku 2022 EDA pokračovala v nepriamom riadení Prípravnej akcie pre obranný výskum (PADR). Agentúra dokončila tri projekty a pokračovala v riadení deviatich, vrátane projektu OPTIMISE, do ktorého je zapojená aj Žilinská univerzita. Prebiehajúce projekty pokrývajú nasledujúce témy: dominancia elektromagnetického spektra; budúce prevratné obranné technológie; bezpilotné systémy; európsky vysokovýkonný, dôveryhodný (re)konfigurovateľný systém na čipe pre obranu; a európsky vysokovýkonný laserový efektor.

Viac informácií:

Správa Európskej obrannej agentúry: European defence in a changed strategic environment – EDA 2022 Annual Report

Výročná správa Európskej obrannej agentúry na stiahnutie

Zverejnené 17.5.2023, slord