Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC predstavuje komplexný kódex správania s cieľom zvýšiť štandardy v oblasti inovačných poradenských služiebSo zameraním na pomoc startupom a malým spoločnostiam predstavila Európska rada pre inovácie   (European Innovation Council – EIC) dňa  06. novembra 2023,  komplexný kódex správania, v ktorom sa stanovujú usmernenia, ktorými by sa mali riadiť individuálne a firemné poradenské spoločnosti, ktoré ponúkajú podporu žiadateľom o výzvy EIC. Jeho cieľom je stanoviť súbor minimálnych noriem, ktoré by sa mali relevantné poradenské spoločnosti zaviazať uplatňovať vo vzťahu k svojim klientom.

Okrem dodržiavania právnych predpisov sa v kódexe zdôrazňuje záväzok dodržiavať etické zásady podnikania. To zahŕňa poskytovanie kvalitných služieb, dodržiavanie noriem transparentnosti, sociálnu a environmentálnu zodpovednosť a podporu spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu poradenských služieb.

Aj keď je dodržiavanie tohto kódexu dobrovoľné, dôrazne sa odporúča, aby ho poradenské spoločnosti zaoberajúce sa inovačným sektorom striktne dodržiavali a otvorene ho zobrazovali na svojich webových stránkach.

Potencionálnym žiadateľom v rámci EIC sa preto odporúča aby v prípade potreby využívali len služby konzultantov, ktorí sa prihlásia k dodržiavaniu tohto kódexu.

Nižšie si naša kancelária pre Vás pripravila krátky súhrn hlavných bodov, ktoré tento kódex obsahuje.

Kľúčové prvky kódexu správania EIC:

1. Využívanie odborných znalostí

Kódex zdôrazňuje, že je dôležité, aby konzultanti v čo najväčšej miere využívali svoje odborné znalosti, zručnosti a profesionálne siete. Nabáda konzultantov, aby prijímali len tie úlohy, na ktoré majú potrebné znalosti a kompetencie.

Konzultanti by mali informovať potenciálneho klienta o miere úspešnosti v predchádzajúcich európskych projektových výzvach. Taktiež spresnia, ktoré časti zákazky budú subdodávateľské. napr. nezávislým konzultantom, vedeckým konzultantom alebo podobným poskytovateľom služieb tretej strany.

Konzultanti musia mať aktuálne informácie o oficiálnych požiadavkách, a preto sa zaväzujú pravidelne konzultovať oficiálnu dokumentáciu poskytovanú Európskou komisiou a inými európskymi orgánmi, ako aj zúčastňovať sa na seminároch súvisiacich s výzvami/ponukami, ktoré poskytuje Európska komisia.

2. Etické obchodné postupy

Konzultanti a poradenské spoločnosti musia dodržiavať prísne etické normy. Nemali by vystupovať ako hodnotitelia v rámci výziev na predkladanie žiadostí o financovanie, mali by prijímať len úlohy, ktoré dokážu efektívne zvládnuť, a konať v najlepšom záujme svojich klientov bez konfliktov. Konzultanti by sa mali vyhýbať prijímaniu finančne nerentabilných projektov pre klientov, pokiaľ klient plne nerozumie potenciálnym nákladom. Taktiež by mali zachovávať transparentnosť, poskytovať klientom potrebné informácie a dodržiavať usmernenia na ochranu údajov.

3. Transparentnosť

Transparentnosť je základom kódexu. Kódex správania nabáda  konzultantov k tomu, aby zverejnili akékoľvek ekonomické záujmy alebo vzťahy, ktoré by mohli ovplyvniť záujmy klienta.

Potenciálni žiadatelia o účasť v EIC, a najmä v akcelerátore EIC, môžu získať podporu prostredníctvom svojich národných kontaktných bodov alebo siete Enterprise Europe Network a tí žiadatelia, ktorí úspešne prejdú krátkou fázou žiadosti (krok 1), môžu získať prístup k bezplatnému poradenstvu poskytovanému službami EIC na urýchlenie podnikania.

Žiadatelia by v záujme transparentnosti mali byť informovaní o prístupe k príslušným účtom, ako je portál financovania a tendrov.

Rovnako by konzultanti mali dodržiavať príslušné európske a vnútroštátne právne rámce a informovať klientov o miere úspešnosti predchádzajúcich výziev/ponúk s cieľom riadiť očakávania, najmä v prípadoch, ktoré zahŕňajú poplatky vopred.

4. Kvalita

Kódex správania zdôrazňuje potrebu jasne definovaného rozsahu projektu, ktorý sa písomne dohodne po zvážení záujmov klienta. Uvádza sa v ňom aj povinnosť konzultanta neprijať zadanie s takým obmedzeným rozsahom, ktorý by viedol k neúčinnému alebo nedostatočnému poradenstvu, pokiaľ to nie je výslovne dohodnuté s klientom.

Ak konzultant potrebuje do projektu zapojiť služby tretích strán, musí o týchto dohodách informovať klienta a zabezpečiť, aby subdodávateľské časti boli v súlade s dohodnutým kódexom správania. Okrem toho sa ako kľúčové zdôrazňujú postupy kontroly kvality s dôrazom na vedenie záznamov o činnostiach a, ak sa to vyžaduje, spoločné hodnotenie pokroku s klientom v kľúčových etapách.

5. Poplatky

V kódexe správania sú rovnako uvedené podmienky zmluvnej dohody medzi konzultantom a klientom, najmä so zameraním na výpočet poplatkov a spôsob platby. Zdôrazňuje potrebu jasnosti pri stanovovaní cien, najmä ak sú poplatky závislé od úspešnosti žiadosti alebo iných okolností. V takýchto prípadoch by kritériá na určenie konečnej ceny mali byť jednoduché a transparentné.

Okrem toho zakazuje, aby konzultant ako formu úhrady navrhoval výlučne prevzatie vlastníckych alebo dlhodobých práv na majetok klienta. Ak klient uprednostňuje kompenzáciu pomocou svojich aktív (ako je duševné vlastníctvo alebo akcie), konzultant by mal klientovi ponúknuť možnosť odkúpiť tieto aktíva za pevnú cenu v stanovenom časovom rámci.

Ak konzultantom navrhované poplatky nepokrývajú náklady na riadenie projektu v prípade úspešného návrhu, musí to výslovne uviesť v písomnej forme, čím sa zabezpečí jasnosť pre klienta. Okrem toho sa odporúča, aby konzultant poskytol predpokladané poplatky za riadenie projektu vopred, aby klient jasne pochopil očakávané náklady.

Viac informácií:

Tlačová správa

Zverejnené 14.11. 2023, slord