Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EISMEA a EUIPO spojili svoje sily, aby pomohli malým, stredným a začínajúcim podnikomVýkonná agentúra Európskej rady pre inovácie a MSP (EISMEA) a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podpísali dohodu o úrovni služieb na pomoc príjemcom finančných prostriedkov v rámci programu Horizont EurópaEurópska rada pre inovácie (EIC).

Dohoda, ktorú v piatok 28. októbra 2022 podpísali riaditeľ agentúry EISMEA Jean-David Malo a výkonný riaditeľ úradu EUIPO Christian Archambeau, posilní spoluprácu medzi oboma agentúrami a zlepší informovanosť o duševnom vlastníctve a jeho správe medzi inovačnými spoločnosťami v Európe.

Pilotný projekt bude zameraný najmä na príjemcov EIC s cieľom pomôcť pri uvádzaní vysoko rizikových technológií s veľkým vplyvom na trh. Realizácia sa má začať v januári 2023.

Na základe tejto novej dohody bude EUIPO poskytovať odborné znalosti prostredníctvom služby, ktorá pomôže spoločnostiam určiť, ktoré nehmotné aktíva by mali byť chránené a akým spôsobom môže duševné vlastníctvo pomôcť podporiť rast podnikov. Príjemcovia EIC budú mať tiež prístup k zoznamu odborníkov, na ktorých sa môžu obrátiť v prípade pochybností.

Riadenie duševného vlastníctva je dôležité v kontexte programov EÚ, ako je Horizont Európa, pretože sa týka využívania a šírenia duševného vlastníctva v rámci výsledkov projektu.

EUIPO

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) je zodpovedný za správu ochrannej známky EÚ a registrovaného dizajnu Spoločenstva. Úrad spolupracuje s úradmi duševného vlastníctva členských štátov EÚ a medzinárodnými partnermi s cieľom ponúknuť podobné skúsenosti s registráciou ochranných známok a dizajnov v celej Európe a vo svete.

V novembri 2021 bola podpísaná predbežná dohoda medzi Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre výskum a inovácie, agentúrou EISMEA a úradom EUIPO, ktorý už stanovil záväzok poskytovať pomoc v oblasti duševného vlastníctva v rámci série projektov EIC v rámci programu Horizont Európa.

Viac informácií: EISMEA a EUIPO spojili svoje sily

Zverejnené: 8.11.2022, slord