Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Governing Board hľadá nových členovSprávna rada EIT pozostáva z 15 európskych inovačných lídrov a jedného pozorovateľa z Európskej komisie, z ktorých každý zostáva vo funkcii štyri roky. Rada zabezpečuje strategické vedenie EIT a je nezávislá pri prijímaní rozhodnutí. Konkrétne je rada zodpovedná za výber, určenie, financovanie a hodnotenie znalostných a inovačných spoločenstiev EIT. Základné podmienky:

  • Najmenej päť rokov odbornej praxe aspoň v jednej z týchto oblastí: výskum a inovácie, podnikanie alebo vzdelávanie;
  • Vynikajúce výsledky a rozsiahle renomé aspoň v jednom z týchto odborov: inovátor, akademik, vedec, podnikateľ, vedúci podnikateľ alebo investor;
  • výrazné výsledky v oblasti integrácie znalostného trojuholníka (t. j. spolupráce medzi podnikmi, výskumom a vzdelávaním) s cieľom podporiť inovácie na európskej alebo celosvetovej úrovni;
  • Výrazné výsledky v oblasti budovania riadiacich rámcov vo veľkých organizáciách alebo v oblasti investícií s vplyvom alebo vedenia účinných komunikačných kampaní;
  • Výborná znalosť anglického jazyka.

Členstvo v riadiacej rade EIT nie je prácou na plný úväzok. Konajú sa štyri poldenné/jednodenné zasadnutia ročne a členovia správnej rady môžu prevziať ďalšie úlohy, napríklad byť členmi poradných skupín správnej rady, alebo môžu vykonávať ďalšie úlohy, napríklad zastupovať EIT na externých podujatiach.

Po uzávierke výzvy 29. októbra 2023 poradná skupina vyhodnotí predložené žiadosti a uskutoční pohovor s uchádzačmi, ktorí získali najvyšší počet bodov. Potom pripraví užší zoznam kandidátov, ktorí budú navrhnutí za nových členov. Správna rada EIT posúdi a schváli užší zoznam a postúpi ho Európskej komisii. Noví členovia správnej rady budú vymenovaní rozhodnutím Komisie.

EIT umožňuje inovátorom a podnikateľom v celej Európe prinášať jedinečné riešenia naliehavých globálnych problémov, ako sú potravinové systémy, energetika a suroviny. Inštitút stimuluje inovácie budovaním dlhodobých udržateľných európskych partnerstiev znalostných a inovačných spoločenstiev EIT spájajúcich podniky, inštitúcie vyššieho vzdelávania a výskumné centrá.

Viac informácií nájdete v texte výzvy o prejavenie záujmu a na stránke EIT.

Online prihlasovací formulár

Deadline na prihlášku je 29.10.2023.

Zverejnené 8.8.2023, slord