Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT iniciuje podporu inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaníDňa 24. marca 2021 zahájil Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) novú pilotnú iniciatívu na zvýšenie inovačnej kapacity vysokých škôl. Iniciatíva „Budovanie inovačných kapacít pre vysokoškolské vzdelávanie“ je zameraná na uvoľnenie plného inovačného potenciálu vysokých škôl, a to zvýšením ich podnikateľských a inovačných kapacít a ich integráciou do európskeho inovačného ekosystému. Nová pilotná iniciatíva sa začne zverejnením prvej výzvy.

Iniciatíva je výsledkom spoločnej aktivity EIT komunity koordinovanej konzorciom EIT Raw Materials. Pilotná výzva na predkladanie návrhov vyzýva európske inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, aby vypracovali celouniverzitné akčné plány, ktoré zlepšia ich podnikateľské a inovačné kapacity na všetkých inštitucionálnych úrovniach.

Od júla 2021 bude vybraných a implementovaných 23 pilotných projektov počas nasledujúcich 24 mesiacov. Každému pilotnému projektu môže byť pridelených najviac 1,2 milióna EUR, pričom v prvej fáze (júl – december 2021) bude prerozdelených 400 000 EUR a v druhej fáze až 800 000 EUR (január 2022 – júl 2023). Aktivity môžu byť zamerané na niekoľko oblastí:

  • Podpora inštitucionálnej angažovanosti a zmien
  • Posilňovanie partnerstiev medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, podnikmi a výskumnými organizáciami
  • Rozvoj služieb v oblasti inovácie a podpory podnikania
  • Zvyšovanie kvality podnikateľského vzdelávania
  • Vytváranie a šírenie vedomostí

Termín na predloženie návrhov je 25. mája 2021 a vybrané pilotné projekty budú vyhlásené v júni 2021.

EIT poukazuje na to, že iniciatíva vysokých škôl „Budovanie inovačných kapacít pre vysokoškolské vzdelávanie“ je kľúčovým cieľom EIT ako súčasť nových strategických inovačných programov EIT na roky 2021 – 2027. Iniciatíva sa zameriava na podporu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania pomocou odborných znalostí a školení, prístupu k inovačnému ekosystému EIT a financovaniu, ktoré im umožní rozvíjať inovačné akčné plány potrebné pre naplnenie potrieb jednotlivých inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Viac informácií: