Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Urban Mobility zverejnila svoju Strategickú agendu na roky 2021 – 2027Znalostná a inovačná komunita v oblasti mestskej mobility Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT KIC Urban Mobility) zverejnila svoj strategický program na roky 2021 – 2027. EIT Urban Mobility podporuje integráciu spájaním kľúčových hráčov z celého hodnotového reťazca mobilít. Uľahčuje spoluprácu medzi mestami, priemyslom, akademickou obcou, výskumom a inováciami a do centra všetkých jej aktivít stavia výzvy, ktorým mestá čelia.

Strategická agenda EIT Urban Mobility na roky 2021 – 2027 definuje ciele, zámery a strategické priority a vysvetľuje, ako EIT Urban Mobility pracuje na ich realizácii vo všetkých svojich programových oblastiach. Dokument ďalej poskytuje prehľad rozsahu kľúčových akcií a aktivít; spôsobu prevádzky; spôsobu, akým je EIT Urban Mobility v kontakte so zainteresovanými stranami na miestnej, národnej, európskej a globálnej úrovni a aký má dopad na finančnú udržateľnosť v rámci programového obdobia 2021-2027.

Viac informácií:

Zverejnené 21.4.2021, slord