Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT zverejnil Správu o činnosti svojej Regionálnej inovačnej schémyVšeobecné informácie

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) dňa 31.3.2023 zverejnil Správu o činnosti svojej regionálnej inovačnej schémy (RIS). Schéma bola spustená v roku 2014 s cieľom odstrániť priepasť v oblasti inovácií medzi tzv. „vznikajúcimi“ alebo „strednými“ inovátorskými krajinami (podľa Európskeho ukazovateľa inovácie (EIS)) a zvyškom EÚ. Implementáciu schémy zabezpečujú tzv. Znalostné a inovačné spoločenstvá (KICs).

EIT bol založený v roku 2008 s cieľom prispieť k Európskemu udržateľnému hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti posilňovaním inovačných kapacít ako členských štátov, tak EÚ. Inštitút je priekopníkom integrácie vysokoškolského vzdelávania, výskumu a podnikania (tiež známeho ako vedomostný trojuholník (KT)) v Európe so silným dôrazom na podnikateľský talent, zakladanie podnikov a inovačné zručnosti.

Rok 2021 je 1. rokom novej Strategickej inovačnej agendy EIT (SIA) 2021 – 2027 a zároveň 7. rokom od zriadenia RIS. Správa poskytuje pohľad na hlavné činnosti, nasadené služby a mechanizmy spolupráce, ktoré sa uskutočnili ako súčasť schémy do roku 2021. Okrem toho zdôrazňuje úspešné príbehy začínajúcich podnikov a inovátorov, ktorí ťažili zo spolupráce s KICs a vytvorili dosah so svojimi inovatívnymi riešeniami, ktoré sú zamerané na najvážnejšie spoločenské a environmentálne výzvy.

Výsledky

Správa o činnosti ilustruje, ako sa účastníkom RIS podarilo využiť svoj inovačný potenciál. Na základe jej výsledkov možno konštatovať, že hoci sú rozdiely stále značné, viaceré krajiny v danom období zaznamenali prelomové inovačné napredovanie. Správa tiež zdôrazňuje, že vďaka 7-ročnej práci (RIS) a investíciám sú viditeľné známky udomácňovania nových inovačných sietí.

Geografické rozmiestnenie centier RIS na konci roka 2021 je zobrazené na mape nižšie. Geografická oblasť RIS (2021 – 2024) na Európskej pevnine je označená zelenou farbou. Schéma bola pôvodne prevádzkovaná na dobrovoľnom základe, implementovaná predovšetkým ako schéma podporná, zameraná na budovanie inovačných kapacít a zvyšovanie povedomia, s pridelením približne 3,5 % celkového grantového rozpočtu EIT. Napriek tomu RIS priniesla významné výsledky, vrátane dôležitých zlepšení v geografickom dosahu dnes už paneurópskych sietí KICs.

Hlavným účelom centier RIS je zabezpečiť viditeľnosť komunity EIT, a to zvyšovaním informovanosti o aktivitách a možnostiach spolupráce pre miestnych aktérov v oblasti vzdelávania, výskumu a podnikania a snahou prilákať a uľahčiť zapojenie nových účastníkov do činností KICs. Do konca roka 2021 bolo v geografickej oblasti RIS 91 centier EIT, 12 centier spoločného umiestnenia a jedno komunitné centrum EIT v Maďarsku. Spolupráca a šírenie informácií medzi centrami RIS v 7 pilotných krajinách boli podporované prostredníctvom Informačnej koordinačnej služby RIS, ktorú EIT spustil v roku 2021.

Slovensko sa v Správe priamo spomína v súvislosti s konferenciou Cooperation Innovation Tchnology Transfer (COINTT) organizovanou 19-21.10.2021 v Bratislave za prítomnosti 125 účastníkov prezenčne a 422 online. Hlavným cieľom konferencie bolo podporovať transfer technológií, poznatkov a postrehov slovenských verejných vedecko-výskumných inštitúcií do praxe, a to vytváraním priestoru pre stretnutie vedecko-výskumných pracovníkov so zástupcami komerčnej sféry a možnými investormi. 

   

Pre viac informácií:

Správy Európskeho inovačného a technologického inštitútu

Správa o činnosti Regionálnej inovačnej schémy EIT 2021 na stiahnutie

Zverejnené 17.4.2023, slord