Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT zverejnilo sumár aktivít za uplynulé obdobieEurópsky inovačný a technologický inštitút (EIT) zverejnil materiál poskytujúci bližší pohľad na činnosti, investície a hmatateľné výsledky EIT v členských štátoch EÚ aj mimo nich. Materiál vyšiel v roku 2023 a sumarizuje obdobie rokov 2021 – 2022. Dáta zahŕňajú aktivity podľa krajín, ktoré vždy dopĺňajú príklady konkrétnych firiem či inovácií, ktoré podporu získali.

Slovensko získalo v roku 2022 granty EIT v celkovej výške 2,55 mil. EUR. Táto suma predstavuje o 0,22 miliónov EUR viac ako finančné prostriedky získané v roku 2021 a bola určená slovenským organizáciám prostredníctvom šiestich  znalostných a inovačných komunít EIT v roku 2022. Medzi najúspešnejšie patria Slovenská technická univerzita v Bratislave Technická univerzita v Košiciach. Najväčší podiel (1,35 mil. EUR) bol určený na činnosti súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním. Podporené boli taktiež malé a stredné podniky vo výške 0,56 EUR mil. EUR, a to najmä v rámci EIT RawMaterials.

V rokoch 2021 – 22:

  • EIT podporil 59 slovenských start-upov.
  • Podporu z EIT získalo 17 slovenských podnikateliek.
  • Podniky podporené EIT pritiahli investície vo výške 0,29 mil. EUR na Slovensku.
  • Na trh bolo uvedených 5 inovácií podporených prostredníctvom EIT.
  • Viac ako 1 630 slovenských účastníkov sa zapojilo do vzdelávania a odbornej prípravy.

Ako príklad podporeného start-upu dokument predstavuje spoločnosť S-Case, ktorá pomáha riešiť nedostatok zdravotníckych pracovníkov pomocou inovatívneho diagnostického riešenia. Ide o prenosné zdravotnícke zariadenie, ktoré v sebe kombinuje smart senzory s digitálnou pacientskou databázou a inteligentným dotazníkom. S-Case získal v uplynulom období viacero stimulov od EIT Health.

V roku 2019 získal bratislavský tím grant vo výške 10 000 EUR na zlepšenie dostupnosti telemedicíny pre pacientov s ochorením COVID-19 a kardiovaskulárnymi ochoreniami vo viacerých regiónoch Slovenska. V roku 2022 EIT Health vybral S-Case ako jeden z 15 začínajúcich podnikov do úvodného ročníka programu Attract2Invest, ktorý pripravuje najsľubnejšie tímy z regiónov strednej a východnej Európy a južnej Európy na efektívne získavanie finančných prostriedkov. Akcelerátor poskytol spoločnosti 20 000 EUR, ako aj praktické workshopy, simulačné školenia a prístup k možnostiam nadväzovania kontaktov, čím S-Case získal nástroje a know-how potrebné na rozbeh ďalších aktivít. Start-up pôsobí aktuálne v 8 krajinách.

Odkaz na EIT Community – Country Factsheets 2023

Zdroj: EIT, 5.1.2024, mob