Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT zverejnilo v poradí tretiu výzvu EIT HEI InitiativeEurópsky inovačný a technologický inštitút (EIT) zahájil v poradí už tretiu výzvu EIT HEI Initiative na budovanie inovačných kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní. Cieľom je podporiť inovácie na vysokých školách, prepájať VŠ vzdelávanie s praxou a uľahčiť zapojeným organizáciám prístup do inovačného ekosystému EIT.

Výzva sa zameriava na tieto aktivity:

 • podpora angažovanosti a zmien vo VŠ vzdelávaní na inštitucionálnej úrovni
 • posilnenie partnerstiev medzi vysokými školami, výskumnými pracoviskami a priemyslom
 • rozvoj inovácií a služieb na podporu podnikania
 • zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti podnikateľských zručností
 • podpora v oblasti deep tech

Kľúčovou súčasťou projektov bude vypracovanie akčných plánov, tzv. Innovation Vision Action Plans (IVAPs), ktoré zlepšia podnikateľské a inovačné kapacity vysokých škôl na inštitucionálnej úrovni. EIT sa v tejto výzve špeciálne zameriava na oblasť deep tech. Vybrané konzorciá by mali preukázať, ako budujú inovačnú kapacitu integráciou činností na podporu špičkových technológií. Musia tiež preukázať, akým spôsobom sú ich projektové návrhy v súlade s iniciatívou Deep Tech Talent Initiative a ako prispievajú k deep tech inováciám.

Projekty budú realizované konzorciami, ktoré pozostávajú minimálne zo 4 partnerov, z toho min. 3 musia byť vysoké školy. V rámci projektových aktivít musia byť zapojené minimálne dve fakulty, resp. súčasti danej VŠ. Konzorcium musí dopĺňať min. 1 partner z inej oblasti znalostného trojuholníka.

Zloženie konzorcií:

 • 1 VŠ musí byť koordinátorom konzorcia
 • min. 2 ďalšie VŠ musia byť riadnymi partnermi v konzorciu
 • min. 1 VŠ musí byť existujúcim členom EIT KIC
 • min. 1 VŠ musí byť nový partner (nebola podporená v rámci 1. a 2. výzvy EIT HEI Initiative)
 • väčšina VŠ nesmie patriť k už existujúcim členom EIT KIC
 • min. 1 partner z inej oblasti znalostného trojuholníka, napr. výskumná organizácia, MSP, start-up a pod.; môže figurovať ako riadny partner alebo asociovaný partner (bez nároku na financovanie

Typy organizácií oprávnených na účasť a financovanie:

 • vysoká škola
 • malé, stredné, veľké podniky (vrátane sociálnych podnikov)
 • výskumné pracoviská
 • verejné orgány na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni
 • sprostredkovateľské organizácie alebo združenia, ktoré zastupujú VŠ

Jedna organizácia môže súčasne participovať len v jednom projektovom návrhu ako riadny projektový partner.

Organizácie, ktoré boli podporené v rámci predchádzajúcich výziev EIT HEI Initiative, sa môžu opätovne zapojiť do výzvy, financované však môžu byť výlučne aktivity zamerané na oblasť deep tech.

EIT podporí max. 16 projektov s trvaním do 14 mesiacov. Projekty môžu získať finančný objem vo výške max. 750 000 EUR/projekt (350 000 EUR pre 1. fázu v trvaní od mája do novembra 2023, 400 000 EUR pre 2. fázu v trvaní od januára do júla 2024). Výška podpory predstavuje 100 % všetkých oprávnených nákladov. Účasť v projekte nie je podmienená členstvom, teda uhradením členského poplatku EIT KIC.

V súvislosti s výzvou organizuje EIT sériu informačných podujatí, na ktorých budú mať záujemcovia možnosť získať podrobnejšie informácie o výzve:

Projektové návrhy je možné predkladať do 28. februára 2023.

Bližšie informácie

Plné znenie výzvy

Zdroj: EIT, 8.11.2022, mob