Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EK hľadá expertov na poradenstvo v oblasti duševného vlastníctvaTouto výzvou na vyjadrenie záujmu sa agentúra EISMEA snaží zostaviť zoznam odborníkov na duševné vlastníctvo, ktorí sú ochotní ponúkať služby due diligence v oblasti duševného vlastníctva (ďalej len „odborníci“) príjemcom, ktorí získali finančné prostriedky EIC (ďalej len „príjemcovia“) v členských štátoch Európskej únie (EÚ) alebo pridružených krajinách.

Rozsah služieb náležitej starostlivosti v oblasti duševného vlastníctva bude obmedzený len na práva duševného vlastníctva súvisiace s projektmi, na ktoré sa vzťahujú granty EIC.

Prijatie vašej žiadosti o vyjadrenie záujmu automaticky neznamená, že vám bude pridelená úloha. Bude to závisieť od našich obchodných potrieb a splnenia určitých formálnych požiadaviek.

Oprávnené profily:

Od expertov sa vyžaduje, aby boli odborníkmi v oblasti duševného vlastníctva kvalifikovanými aspoň v jednom členskom štáte EÚ alebo EHP a mali aspoň päťročnú odbornú prax v jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

  • due diligence v oblasti duševného vlastníctva
  • audit duševného vlastníctva
  • predbežná diagnostika duševného vlastníctva/skenovanie duševného vlastníctva
  • správa portfólií duševného vlastníctva vrátane právneho poradenstva v oblasti stratégie duševného vlastníctva
  • zastupovanie klientov v sporoch týkajúcich sa duševného vlastníctva
  • právne poradenstvo pri zmluvách o komercializácii práv duševného vlastníctva vrátane zmlúv o poskytovaní licencií a prevode duševného vlastníctva a dohôd o koexistencii značiek

Služby due diligence v oblasti duševného vlastníctva sa budú vykonávať v anglickom jazyku. Od expertov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni C1.

V prípade výberu na úlohy zahŕňajúce utajované skutočnosti bude potrebné získať príslušnú bezpečnostnú previerku od ich národného bezpečnostného úradu (NBÚ).

Táto výzva na vyjadrenie záujmu je trvalo otvorená do 29. marca 2023.

Viac informácií:

Zverejnené 23.2.2023, slord