Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EK plánuje zdvojnásobiť počet vodíkových údolíVodíkové údolia (H2V) sú ekosystémy, ktoré pokrývajú určitú geografickú oblasť. Ich pôsobnosť sa môže pohybovať od miestneho alebo regionálneho zamerania až po konkrétny národný alebo medzinárodný región. V rámci svojho geografického rozsahu H2V pokrývajú viacero krokov v hodnotovom reťazci vodíka, od výroby vodíka po jeho následné skladovanie a distribúciu odberateľom prostredníctvom rôznych druhov dopravy. H2V zvyčajne prezentujú všestrannosť vodíka tým, že dodávajú ideálne viacerým sektorom vo svojej geografii, ako je mobilita, priemysel a konečné využitie energie. H2V sú teda ekosystémy alebo klastre, v ktorých sú prepojené rôzne konečné aplikácie. Rozsah projektu však presahuje rámec jednoduchých demonštračných činností. Zvyčajne zahŕňa aj niekoľko čiastkových projektov, ktoré tvoria väčšie „portfólio“. H2V sú preto kľúčové pre rozvoj vodíkového hospodárstva a mali by sa stimulovať vo všetkých členských štátoch (ČŠ).

REPowerEU nastavilo ambiciózny cieľ zdvojnásobiť predchádzajúci cieľ EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov vodíka na 10 miliónov ton ročnej domácej výroby a ďalších 10 miliónov ton ročného dovozu do roku 2030. Vodíkové údolia sú kľúčom k dosiahnutiu týchto cieľov a preto EK pripravuje cestovnú mapu na zdvojnásobenie počtu H2V a vy sa máte možnosť k nej vyjadriť. Viac informácií o tom ako nájdete na konci stránky.

Hlavnými prekážkami urýchlenia vývoja a zavádzania H2V sú:

 • nedostatočná výroba vodíka v EÚ;
 • nákladová efektívnosť technológií výroby čistého vodíka;
 • nedostatočná výroba energie z obnoviteľných zdrojov;
 • nedostatočné zavádzanie inovatívnych technológií čistého vodíka;
 • rozšírenie výroby;
 • zosúladenie dodávok a konečného využitia;
 • prístup k financovaniu výskumu, inovácií a komercializácie;
 • nejasný regulačný rámec;
 • dlhé povoľovacie postupy;
 • nedostatok noriem a predpisov;
 • hľadanie správnych a odhodlaných koaličných partnerov;
 • nájsť dostatočne kvalifikovaných ľudí;
 • nedostatočné prepojenie H2V;
 • nedostatočné prijatie zo strany verejnosti;
 • prístup k najlepším medzinárodným postupom a najmodernejším technológiám a
 • nedostatočný rozvoj globálneho hospodárstva založeného na čistom vodíku.

EK preto navrhuje nasledovné opatrenia:

1: Výskum a inovácie
a) Stimulovať využívanie výsledkov výskumu pri demonštráciách H2V s cieľom dosiahnuť nákladovú efektívnosť a zlepšiť
opatrenia pre bezpečnosť a životné prostredie;
b) Vyvíjať inovatívne vodíkové technológie potrebné na škálovanie;
c) Vypracovať spoločný výskumný a inovačný program s členskými štátmi pre pripojenie H2V v EÚ;
d) Predkladať najnovšie výsledky prednormatívneho výskumu normalizačným orgánom;
2: Regulačný rámec
a) Rozšíriť stredisko pre sledovanie čistého vodíka s cieľom vytvoriť vedomostnú základňu o H2V zahrnutím osvedčených postupov týkajúcich sa získavania vnútroštátneho/regionálneho financovania a o súčasných regulačných podmienkach a povoľovaní;
b) Konzultovať so zainteresovanými stranami s cieľom zmapovať potrebu regulačných sandboxov s významom pre H2V;
c) Poskytnúť vstupy pre normy týkajúce sa vodíka;
3: Podpora spolupráce a synergií a získavanie finančných prostriedkov
a) Rozšíriť geografické pokrytie európskeho partnerstva Vodíkové údolia S3;
b) Vyzvať regionálne orgány k činnosti, napríklad vypracovaním memoránd o porozumení;
c) Spolupracovať s Výborom regiónov a podskupinou Fóra európskeho výskumného priestoru „Prístup k Excellence“ s cieľom umožniť synergie;
d) Rozvíjať prepojenia s iniciatívou Regionálne inovačné údolia;
e) Posilniť podporu iniciatív technickej pomoci, ako je napríklad pomoc pri tvorbe Partnerstvo pre čistý vodík, ELENA Európskej investičnej banky alebo program LIFE;
f) Poskytovať usmernenia týkajúce sa prístupu k programom EÚ a národným/regionálnym programom zavádzania a investícií;
g) Spolupracovať s členskými štátmi na zosúladení podmienok financovania H2V;
h) Spolupracovať s Centrom pre urýchlenie využívania vodíka EIT InnoEnergy s cieľom prilákať investície;
i) Udeľovať Seal of Excellence na podporu vnútroštátneho financovania H2V;
4: Vzdelávanie, odborná príprava a zručnosti
a) Prostredníctvom Partnerstva pre čistý vodík podporiť spustenie vodíkovej akadémie a prepojiť ju s ďalšími
iniciatívami, ako je napríklad projekt GreenSkillsforH2 Erasmus+, a s Európskym sociálnym fondom Plus;
b) Rozšíriť platformu H2V s cieľom stimulovať výmenu poznatkov, nadväzovanie kontaktov a zvyšovanie povedomia;
5: Rozvoj H2V na celom svete
a) Podporiť globálny rozvoj H2V posilnením spolupráce v rámci misie Čistý vodík v rámci Inovačnej misie
b) Podpora rozvoja H2V v Stredomorí vrátane severnej Afriky a Blízkeho východu prostredníctvom opatrení, ako je pomoc pri rozvoji projektov, v súčinnosti so spoluprácou v oblasti výskumu a inovácií so štátmi v euro-stredomorskom regióne, ktoré zriadila EÚ a Únia pre Stredozemie;
c) Vytvoriť program výmeny vodíka na podporu globálneho rozvoja H2V;
d) Podporiť zriadenie H2V na Ukrajine;

Svoj názor alebo skúsenosti môžete s Európskou komisiou zdieľať dvomi spôsobmi:

Zverejnené 10.8.2023, slord