Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EK predstavuje novú iniciatívu na posilnenie výskumných kariér a posilnenie ERAEurópska komisia 13. júla 2023 predložila „Návrh odporúčania Rady o európskom rámci na prilákanie a udržanie výskumných, inovačných a podnikateľských talentov v Európe“ spolu s novou Chartou výskumných pracovníkov a európskym rámcom kompetencií pre výskumných pracovníkov. Návrh zahŕňa komplexný súbor opatrení zameraných na posilnenie ERA a zvýšenie jej odolnosti, príťažlivosti a konkurencieschopnosti. Tieto opatrenia prispejú k plneniu Opatrenia 4 politickej agendy ERA na podporu atraktívnej a udržateľnej kariéry vo výskume. EK uvádza, že tieto iniciatívy prinesú značné výhody 2 miliónom výskumných pracovníkov v celej Európe tým, že podporia stabilné a dobre platené pracovné príležitosti.

Súbor opatrení zahŕňa:

 • návrh odporúčania Rady, ktorým sa ustanovuje nový európsky rámec pre kariéru výskumných pracovníkov;
 • novú chartu pre výskumných pracovníkov, ktorá nahradí chartu a kódex pre výskumných pracovníkov z roku 2005 novými a revidovanými zásadami;
 • Európsky rámec kompetencií výskumných pracovníkov (ResearchComp) na podporu medzisektorovej mobility výskumných pracovníkov.

Posilnenie kariéry výskumných pracovníkov je najsledovanejším cieľom členských štátov v rámci politického programu ERA. Podľa EK sa navrhované odporúčanie Rady zaoberá výzvami kariéry výskumných pracovníkov v Európe, a to na základe celosektorového prístupu, v súlade so závermi Rady z mája 2021 o kariére výskumných pracovníkov a na základe konzultácií so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami. Medzi pokryté aspekty patrí napr:

 • Definícia výskumného pracovníka a výskumných profesií a uznanie ich hodnoty;
 • zlepšenie náboru a pracovných podmienok vrátane opatrení na zvýšenie využívania zmlúv na dobu neurčitú;
 • uznanie výskumných pracovníkov kvalifikovaných pre medzisektorové a interdisciplinárne kariéry a pre podnikanie a inovácie;
 • spravodlivý kariérny rozvoj a postup;
 • opatrenia na vyvážený pohyb talentov;
 • posilnené podporné opatrenia na podporu kariéry výskumných pracovníkov;
 • účinné monitorovanie kariéry výskumných pracovníkov prostredníctvom špecializovaného monitorovacieho strediska.

Návrh zahŕňa novú Chartu výskumných pracovníkov, ktorá je vývojom predchádzajúcej (2005) Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pri prijímaní výskumných pracovníkov (oba v súčasnosti schválilo 1 444 organizácií v celej Európe), aktualizuje zásady charty a zefektívňuje jej štruktúru. Charta je určená výskumným pracovníkom, ako aj zamestnávateľom a poskytovateľom finančných prostriedkov vo verejnom a súkromnom sektore. EK ju považuje za kľúčový nástroj politiky EÚ na podporu atraktívnej kariéry výskumných pracovníkov a za nástroj na uľahčenie implementácie zo strany organizácií vykonávajúcich a financujúcich výskum, ktorý podporuje dobré pracovné podmienky pre výskumných pracovníkov vo všetkých fázach kariéry. Charta sa venuje mnohým oblastiam výskumnej kariéry a je tak rozdelená do 4 častí:

 • Pilier 1: Etika, integrita, rod a otvorená veda
 • Pilier 2: Hodnotenie, nábor a kariérny postup výskumných pracovníkov
 • Pilier 3: Pracovné podmienky a postupy
 • Pilier 4: Kariéra vo výskume a rozvoj talentov

Návrh EK zahŕňa aj ResearchComp, prvý rámec EÚ pre kompetencie výskumných pracovníkov a kľúčovú iniciatívu v kontexte Európskeho roka zručností. Jeho cieľom je podporiť vybavenie výskumných pracovníkov súborom prierezových zručností potrebných pre kariéru vo všetkých sektoroch spoločnosti vrátane akademickej obce, podnikov a priemyslu, verejnej správy alebo rozvoja vlastných začínajúcich podnikov.

Ak máte za sebou zaujímavú kariéru, máte skúsenosti s prekonávaním rôznych prekážok v kariérnom postupe vo výskume alebo disponujete ako výskumník/výskumníčka netradičnými profesijnými zručnosťami zvážte Vaše prihlásenie do našej SLORD mini-výzvy a odprezentujte svoj príbeh v počas konferencie v Bruseli. Viac informácií nájdete na našej stránke.

Navrhované odporúčanie Rady okrem toho zahŕňa nové nástroje, ktoré sa majú zaviesť, ako napríklad platforma talentov ERA; stredisko pre sledovanie kariéry v oblasti výskumu a inovácií; a investičná stratégia na podporu organizačných zmien, ktorá vyzýva aktérov na trhu práce v oblasti výskumu a inovácií, aby spojili svoje sily v záujme atraktívnejších kariér v oblasti výskumu.

O návrhu EK budú teraz diskutovať členské štáty, aby ho Rada mohla definitívne prijať. Komisia už zároveň pracuje na zlepšení a rozvoji ďalších iniciatív na podporu kariéry vo výskume vrátane EURAXESS, platformy pre talenty ERA, RESAVER a strediska pre monitorovanie kariéry v oblasti výskumu a inovácií. Okrem toho Komisia pripravuje pilotný projekt, ktorý sa očakáva v roku 2024 a v rámci ktorého sa budú testovať zásady investičnej stratégie na podporu organizácií na celom území ERA pri implementácii európskeho rámca pre kariéru výskumných pracovníkov a Charty výskumných pracovníkov.

Viac informácií:

Zverejnené 28.7.2023, slord