Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EK spúšťa európsku iniciatívu na diagnostické zobrazovanie v onkológiiEurópska komisia (EK) spustila 23. januára 2023 Európsku iniciatívu diagnostické zobrazovanie v onkológii s cieľom podporiť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumné ústavy a inovátorov pri čo najlepšom využívaní inovatívnych riešení založených na údajoch na liečbu a starostlivosť o rakovinu. Iniciatíva je hlavným opatrením v rámci Európskeho plánu na boj proti rakovine a bude sa usilovať o vytvorenie digitálnej infraštruktúry, ktorá prepojí zdroje a databázy údajov o diagnostické zobrazovaní rakoviny v celej EÚ a zároveň zabezpečí dodržiavanie vysokých etických noriem, dôveryhodnosť, bezpečnosť a ochranu osobných údajov. Bude tiež prepájať iniciatívy na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, siete nemocníc, ako aj výskumné úložiská so zobrazovacími údajmi a inými relevantnými zdravotnými údajmi.

EK zdôrazňuje, že nová európska iniciatíva v oblasti diagnostické zobrazovanie v onkológii poskytne výskumným pracovníkom efektívny prístup k väčšiemu množstvu vysokokvalitných údajov na štúdium a zlepšenie nášho chápania tohto ochorenia. Inovátori budú môcť vyvíjať a testovať riešenia založené na údajoch pre starostlivosť o rakovinu. Uľahčenie vývoja riešení založených na údajoch umožní lekárom robiť presnejšie a rýchlejšie klinické rozhodnutia, diagnostiku, liečbu a prediktívnu medicínu v prospech pacientov s rakovinou. Iniciatíva má okrem toho podporiť dátový altruizmus občanov, ktorí by mohli dobrovoľne poskytnúť svoj súhlas alebo povolenie na sprístupnenie údajov, ktoré vytvorili, ako spôsob obohatenia súborov údajov o zdravotníctve.

Hlavné európske výskumné organizácie, inštitúcie a spoločnosti budú spolupracovať na navrhovaní infraštruktúry, ktorá bude:

  • Poskytne európskym lekárom, výskumníkom a inovátorom jednoduchý prístup k veľkému množstvu údajov o diagnostickom zobrazovaní v onkológii;
  • Podporí testovanie a vývoj nástrojov personalizovanej medicíny s cieľom pokročiť v diagnostike a liečbe rakoviny;
  • Podporovať vytváranie nových a interoperabilitu existujúcich súborov obrazových údajov o rakovine v súlade s európskou stratégiou pre údaje.

V nadväznosti na dnešné spustenie Európskej iniciatívy pre diagnostické zobrazovanie v onkológii s dvoma projektmi, projektom EUCAIM (podporeným programom Digitálna Európa sumou 18 miliónov EUR) a nástrojom na testovanie a experimentovanie umelej inteligencie v oblasti zdravia (TEF-Health, zoskupenie piatich projektov podporených programom Horizont 2020), EK očakáva, že do decembra 2023 bude dokončený návrh celoeurópskej digitálnej infraštruktúry a vytvorené mechanizmy spolupráce. Poskytovatelia údajov sa potom budú môcť pripojiť k tejto novej európskej federatívnej platforme. Prvá verzia platformy bude sprístupnená do konca roka 2024 a konečná verzia sa očakáva do konca roka 2025. Digitálna infraštruktúra bude plne funkčná a spustená v roku 2026.

Viac informácií:

Zverejnené 26.1.2023, slord