Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ekonomická univerzita v Bratislave získala prestížne ocenenie „Hr Excellence in Research“Stratégia ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R) predstavuje nástroj na zosúladenie riadenia ľudských zdrojov so štyridsiatimi princípmi Európskej charty výskumných pracovníkov ako súborom všeobecných zásad a podmienok, ktorý definuje úlohy, povinnosti a nároky výskumníkov, zamestnávateľov a organizácií financujúcich výskum a Kódexom správania pre nábor výskumných pracovníkov, tvoriacim súbor všeobecných zásad a podmienok, ktoré by mali dodržiavať zamestnávatelia pri otvorenom, transparentnom a na zásluhách založenom nábore výskumníkov.

Zosúladenie stratégie ľudských zdrojov s princípmi Charty a Kódexu Európska komisia oceňuje udelením značky HR Excellence in Research Award, ktorá v európskom výskumnom priestore zvyšuje atraktivitu inštitúcie ako zamestnávateľa a potenciálneho projektového partnera v rámci medzinárodných konzorcií.

Toto ocenenie garantuje, že Ekonomická univerzita v Bratislave sa kontinuálne snaží napĺňať európske štandardy v oblasti starostlivosti o svojich zamestnancov, podpory ich profesionálneho rozvoja a transparentnosti ich výberového procesu v súlade so štandardmi Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Ekonomická univerzita v Bratislave prijala Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov 1. februára 2021, čím sa zaviazala implementovať princípy Charty a Kódexu prostredníctvom HRS4R.

Pri príprave participovali všetky zložky univerzity pod vedením prorektorky pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Pauly Puškárovej. Podľa metodiky Európskej komisie boli vypracované tzv. Gap Analýza – t.j. analýza silných a slabých stránok v oblasti manažovania ľudských zdrojov a Akčný plán na 2 roky, ktorý sa univerzita  zaväzuje splniť.

Prevzané z EUBA  09.05.2022,slord