Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERA fórum na májovom stretnutí diskutovalo o novej politickej agende ERAZdroj: Holandské ministerstvo školstva, kultúry a vedy

Na 15. Stretnutí ERA fóra, ktoré dňa 25. mája 2023 hostilo holandské ministerstvo školstva, kultúry a vedy v Haagu, prebiehala celodenná  diskusia na tému návrhu nasledujúcej politickej agendy Európskeho výskumného priestoru (European Research Area, ERA). ERA je koncept budovania  spoločného priestoru uľahčujúceho medzinárodnú spoluprácu vo výskume a inováciách. Úloha ERA fóra, ako ju definuje Rada,  plynie z jeho postavenia ako orgánu zodpovedného za posilnenie koordinácie smerom k účinnému vykonávaniu politickej agendy ERA, ktorý podporuje Komisiu a členské štáty pri realizácii akcií ERA. 

Diskusia znamenala začiatok procesu, ktorý by mal viesť k prijatiu novej politickej agendy ERA pre roky 2025 – 2027 do konca roka 2024, keďže súčasný politický cyklus ERA pokrýva obdobie rokov 2022 – 2024. Očakáva sa, že nová politická agenda ERA bude mať podobu odporúčania Rady na základe návrhu Komisie, predloženého do polovice roka 2024.

Fórum diskutovalo o skúsenostiach získaných zo súčasného politického cyklu a zhodlo sa na tom, že nová politická agenda musí byť komplexná a zároveň cielená. To by sa dalo dosiahnuť kombináciou rôznych typov opatrení: 

  • na jednej strane obmedzeným počtom špecializovaných akcií ERA s jasnými a konkrétnymi cieľmi a so strednodobými výsledkami, 
  • a na druhej strane širšími politickými/transformačnými/reformnými procesmi vyžadujúcimi kontinuálne úsilie, ktoré by zároveň disponovali jasne stanovenými cieľmi a výsledkami. 

Súčasťou portfólia by mohli byť aj tematické akcie. Okrem toho sa na stretnutí dohodlo, že samotné fórum alebo jeho podskupiny budú riadiť akcie ERA len v nevyhnutných prípadoch. Táto kompetencia bude, v prípadoch, kde existujú, pridelená špecializovaným štruktúram, akými sú ESFRI, PKH, EOSC GB atď. Tieto štruktúry by tiež zohrávali hlavnú úlohu pri definovaní príslušných akcií.

ERA fórum predpokladá v dohľadnej dobe začiatok cielených konzultácií so zainteresovanými stranami a národnými správnymi orgánmi o základe vzoru a kritérií pre budúce akcie ERA. Ďalšie zasadnutia fóra sa uskutočnia v júli a septembri 2023. Dňa 8. októbra 2023 sa uskutoční špecializovaná diskusia Výboru pre Európsky výskumný priestor a inováciu (ERAC) s cieľom poskytnúť k formulácií nasledujúcej politickej agendy ERA poradenstvo.

Viac informácií: 

Prevzaté z era portal austria, zverejnené 12.6.2023, slord